Ekonomická univerzita v Bratislave zahájila 31. marca 2019 po prvýkrát projekt Central Europe Connect v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave). Teraz dávame do pozornosti už šiestu edíciu tohto úspešného a unikátneho certifikovaného programu, ktorá v zimnom semestri 2021/2022 odštartuje 11. októbra a to kurzom, ktorý bude realizovať EUBA. 

Potrebujete vytlačiť, zviazať a odovzdať bakalársku či diplomovú prácu? Vydavateľstvo EKONÓM ponúka pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave komplexné zabezpečenie služby: vytlačenie a termoväzbu záverečnej práce (bakalárske a inžinierske práce) prostredníctvom stiahnutia týchto prác vydavateľstvom priamo z AiS2.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva Dodatok č. 8 k opatreniu rektora č. 1/2021ktorým sa upravuje ustanovenie číslo 7.1 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 1. 2021, dodatku č. 2 zo dňa 4. 2. 2021, úpravy dodatku č. 2 zo dňa 8. 2. 2021, dodatku č. 3 zo dňa 17. 2. 2021, dodatku č. 4 zo dňa 4. 3. 2021, dodatku č. 5 zo dňa 17. 3. 2021, dodatku č. 6 zo dňa 22. 3. 2021 a dodatku č. 7 zo dňa 8. 4. 2021.

Porovnávaniu vysokých škôl, fakúlt a rôznych študijných programov venujú mladí ľudia pri svojom rozhodovaní o budúcom štúdiu veľkú pozornosť. To, nad čím každý premýšľa je, či sa absolvent dokáže uplatniť na trhu práce, aké sú jeho kariérne perspektívy po absolvovaní štúdia a či má šancu nájsť si zamestnanie vo svojom vysnenom odbore. V neposlednom rade je to tiež otázka nástupného platu absolventov. V súčasnosti existuje niekoľko rebríčkov, ktoré môžu toto rozhodovanie uľahčiť. 

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva Dodatok č. 7 k opatreniu rektora č. 1/2021ktorým sa upravuje ustanovenie číslo 7.1 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 1. 2021, dodatku č. 2 zo dňa 4. 2. 2021, úpravy dodatku č. 2 zo dňa 8. 2. 2021, dodatku č. 3 zo dňa 17. 2. 2021, dodatku č. 4 zo dňa 4. 3. 2021, dodatku č. 5 zo dňa 17. 3. 2021 a dodatku č. 6 zo dňa 22. 3. 2021.

Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021/ Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2021

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021, ktorá sa bude konať 4. júna 2021 online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Prihlásiť sa na online konferenciu je možné do 28. 5. 2021.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava has the honour to invite you to 20th International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2021, which will take place on 4th of June 2021 online via the MS Teams platform. Deadline for registration is 28th of May 2021.