Vážené členky a členovia akademickej obce Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave,

zasadnutie Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2025 sa uskutočnilo dňa 12. 02. 2021 o 11,00 h.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 1/2021 na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 4. februára 2021, ktorým sa upravujú ustanovenia bodov číslo 5, 6, 7.1, 8.3 a 8.4 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 1. 2021. 

Voľby kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2025

Akademický senát Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 19. 1. 2021 vyhlásil voľby kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2025 v zmysle čl. 11 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.