Vážení uchádzači o štúdium na FMV EU v Bratislave, pozvánky na prijímacie konanie vám sú odoslané aj na vaše e-mailové adresy, ktoré ste si zadali pri podávaní prihlášky. V pozvánke sú podrobne uvedené všetky pokyny ku konaniu a priebehu prijímacej skúšky.

Ak do 18.5.2021 neobdržíte pozvánku zaslanú na vašu e-mailovú adresu (vrátane SPAM zložky), kontaktujte nás na e-mailovej adrese: 

Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2021/2022 bolo otvorené:

Študenti sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – CIII-AT-0068-17-2122 na nasledovných univerzitách:

Univerzita

Semestrálny pobyt

Počet miest

Krátkodobý pobyt

Počet miest

University of Zagreb

Faculty of Economics & Business/Croatia

4 mesiace

1 študent

   

University of Sarajevo

School for Economics and Business/Bosnia and Herzegovina

   

1 mesiac

1 študent

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do pondelka 31. mája 2021:

  • životopis – CV v angličtine, 
  • motivačný list v angličtine, 
  • výpis známok (vyžiadať zo študijného oddelenia) (v slovenčine)
  • azaradenie, o ktorú univerzitu je prednostný záujem

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Študenti, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2021 priebežne do 30. novembra 2021.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú.


Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre učiteľov na akademický rok 2021/2022 bolo otvorené:

Učitelia sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – CIII-AT-0068-17-2122 na nasledovných univerzitách:

Univerzita

Počet mesiacov

Počet miest

University "Luigj Gurakuqi" Shkodër

Economic Faculty/Albania 

1

1

Prague University of Economics and Business

Rectorate/ Czech Republic

1

1

University of Belgrade

Faculty of Economics,Business economics and management/Serbia

1

1

 Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny.

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do pondelka 31. mája 2021:

  • životopis v angličtine; 
  • motivačný list v angličtine; 
  • zaradenie, o ktorú univerzitu je prednostný záujem.

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Učitelia, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2021 priebežne do 30. novembra 2021.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla. 

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover v zimnom ani letnom semestri.

Katedra katedry matematiky a aktuárstva EU BA ponúka študentom I. ročníka kurz určený na preopakovanie základných zručností zo stredoškolskej matematiky s týmito okruhmi:

1. Funkcia jednej reálnej premennej, definičný obor, graf, základné transformácie grafu.

2. Lineárna funkcia. Lineárne rovnice a nerovnice.

3. Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice.

4. Lomená funkcia. Lomené "lineárne a kvadratické" rovnice a nerovnice.

5. Exponenciálna funkcia. Jednoduché exponenciálne rovnice a nerovnice.

6. Logaritmická funkcia. Jednoduché logaritmické rovnice a nerovnice.

7. Definičné obory zložených funkcií.

 

Konzultácie budú online v termíne 22.9. - 25.9.2020 v nasledovných časoch:

Utorok – piatok: 9:00 – 10:20 hod.

 

Link do tímu na prípravné konzultácie zo stredoškolskej matematiky v aplikácii Teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a679d27d6f763452bbda221a4de4c70c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=408186ca-8740-4644-9391-a8758a63dce1&tenantId=d4fcc57e-1cd6-48da-b1ca-7f19f1e2b3ac