Katedra katedry matematiky a aktuárstva EU BA ponúka študentom I. ročníka kurz určený na preopakovanie základných zručností zo stredoškolskej matematiky s týmito okruhmi:

1. Funkcia jednej reálnej premennej, definičný obor, graf, základné transformácie grafu.

2. Lineárna funkcia. Lineárne rovnice a nerovnice.

3. Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice.

4. Lomená funkcia. Lomené "lineárne a kvadratické" rovnice a nerovnice.

5. Exponenciálna funkcia. Jednoduché exponenciálne rovnice a nerovnice.

6. Logaritmická funkcia. Jednoduché logaritmické rovnice a nerovnice.

7. Definičné obory zložených funkcií.

 

Konzultácie budú online v termíne 22.9. - 25.9.2020 v nasledovných časoch:

Utorok – piatok: 9:00 – 10:20 hod.

 

Link do tímu na prípravné konzultácie zo stredoškolskej matematiky v aplikácii Teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a679d27d6f763452bbda221a4de4c70c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=408186ca-8740-4644-9391-a8758a63dce1&tenantId=d4fcc57e-1cd6-48da-b1ca-7f19f1e2b3ac

Vážení študenti,

ústne pohovory na ERASMUS+ sa uskutočnia dňa 12.2.2019 od 10:00 v zasadačke dekana.

Presný harmonogram Vám bude zaslaný na mail a bude k dispozícií na výveske medzinárodných vzťahov na fakulte.

pohovory

Od 7.1.2019 bude prebiehať plánovaná výmena okien na fakulte na „E bloku“. V tomto období bude dekanát fakulty pracovať v provizórnych priestoroch v knižnici FMV, takže tam nájdete všetky služby, ktoré potrebujete. Ďakujeme za strpenie počas rekonštrukčných prác, vrátime sa do lepších kancelárií.