V akademickom roku 2023/2024 FMV EU v Bratislave ponúka uchádzačom študijný program 3. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodné ekonomické vzťahy v študijnom odbore ekonómia a manažment v dennej (3-ročnej) a externej (4-ročnej) forme štúdia.

Uchádzač o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave si podáva prihlášku elektronicky výhradne prostredníctvom AiS2. Presné inštrukcie k podaniu prihlášok nájdete v dokumente "Ďalšie podmienky prijatia..." nižšie, ktorý vychádza z vnútorného predpisu EU v Bratislave č. B/5/2022 Rámcové podmienky prijatia na štúdium študijných programov tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2023/2024.

Termín na podávanie prihlášok na štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia je do 9. júna 2023.

Poplatok za prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia je 32 Eur.

Prijímacia skúška na 3. stupeň štúdia FMV EU v Bratislave sa uskutoční v termíne 30. júna 2023.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave na akademický rok 2023/2024

 

Témy dizertačných prác na prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do výberového konania na Erasmus+študijnú mobilitu v letnom semestri  AR 2022/23. Výberové konanie sa riadi základnými zásadami vymedzenými v Zásadách výberového konania študentov na zahraničné pobyty v rámci programu Erasmus+.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 21. 09. 2022 /streda/ (do 12.00 hod.). Ústne pohovory sa uskutočnia v piatok 23. 09. a v stredu 28. 09. od 08,30 prezenčne.

Uchádzač o študijnú mobilitu posiela elektronicky (emailom na )– /predmet emailu treba označiť ako „prihláška na Erasmus+ študijnú mobilitu“/ - nasledovné dokumenty:

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • motivačný list (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • predbežný zoznam predmetov na jednotlivých 3 vybraných zahraničných univerzitách (výber len zo zoznamu voľných univerzít pre letný semester AR 2022/23 v prílohe) - vzor tlačiva „predbežný zoznam predmetov“ nájdete tiež v prílohe.

(A ešte by som rada zdôraznila, že v tomto kroku je treba si naozaj (!) vybrať 3 univerzity, kde je kompatibilita v predmetoch aspoň na 51%, lebo po nominácií je veľká pravdepodobnosť, že Vám jedna z Vami vybraných univerzít bude priradená – a výber predmetov je kľúčový (a je mi jasné a chápem, že v prípade niektorých univerzít je náročné získať zoznam ponúkaných predmetov, a že vždy existuje možnosť, že sa nakoniec daný zoznam zmení, ale ide o objektívne príčiny, o ktorých je vopred zbytočné špekulovať, a teda – v každom bode mobility /výberová komisia v rámci výberového procesu, a následne pri Learning Agreemente a v uznávacom procese/ sa bude posudzovať kompatibilita).

Dodatočná výzva - plagát - Erasmus+ študijná mobilita v letnom semestri ak. roku 2022/23

Zoznam voľných univerzít

Predbežný zoznam predmetov 

Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do výberového konania na Erasmus+  praktickú stáž v akademickom roku 2022/23 (stáž je možné absolvovať v období október 2022 – január 2023). Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave má v rámci danej výzvy vyčlenené 3 nominácie a neobmedzený počet náhradníkov. Výberové konanie sa riadi základnými zásadami vymedzenými v Zásadách výberového konania študentov FMV EUBA na zahraničné pobyty v rámci programu ERASMUS+ /nájdete v prílohe/.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 15. 09. 2022 /štvrtok/ (do 12.00 hod.).

Uchádzač o praktickú stáž posiela elektronicky (emailom na ) nasledovné dokumenty:

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku),
  • informácia o predpokladanej stáži (miesto, náplň práce stážistu, trvanie stáže, prípadne informácia o kontaktnej osobe/“supervisorovi“).

Erasmus+ praktická stáž v ak. roku 2022/23

Ak ťa ponuka študijných programov zaujala a rozhodol si sa pre štúdium u nás, termín podania prihlášok na 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) je stanovený na 22. apríla 2022. Podávanie prihlášok prebieha iba elektronicky. K prihláške nemusíš posielať životopis, potvrdenie od lekára, potvrdenie zo strednej školy a ani výpis známok.

Viac informácií nájdeš tu.

Potrebujete vytlačiť, zviazať a odovzdať bakalársku či diplomovú prácu? Vydavateľstvo EKONÓM ponúka pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave komplexné zabezpečenie služby: vytlačenie a termoväzbu záverečnej práce (bakalárske a inžinierske práce) prostredníctvom stiahnutia týchto prác vydavateľstvom priamo z AiS2.

Objednávka tejto služby prebieha veľmi jednoducho:

1. OBJEDNÁVKA

Zaslanie vyplneného objednávkového formulára na tlač a termoväzbu záverečnej práce z AiS2 Vydavateľstvu EKONÓM, elektronicky na e-mail: . Po doručení objednávky odošle Vydavateľstvo EKONÓM e-mailom potvrdenie o jej prijatí a informáciu o cene a spôsobe úhrady za poskytnutie služby.

2. TLAČ A VIAZANIE

Po úhrade vopred za poskytnutie služby, na účet Vydavateľstva EKONÓM, bude tlač a termoväzba1 záverečnej práce vykonaná do 2 pracovných dní.

3. DORUČENIE

Vydavateľstvo EKONÓM zabezpečí dodanie zviazanej záverečnej práce na dekanát príslušnej fakulty.

UPOZORNENIE - Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce v prípade, že nie je súčasťou konečnej verzie práce uloženej v AiS2 študent dodatočne doloží do záverečnej práce na príslušnej katedre.

CENNÍK

Počet strán záverečnej prácedo 50do 60do 70do 80do 90do 100do 110do 120do 130
cena za tlač a väzbu 
1 ks ZP v € bez DPH
6,50 € 7,50 € 8,50 € 9,50 € 10,50 € 11,50 € 12,50 € 13,50 € 14,50 €
cena za tlač a väzbu 
1 ks ZP v € s DPH
7,80 € 9,00 € 10,20 € 11,40 € 12,60 € 13,80 € 15,00 € 16,20 € 17,40 €

V uvedených cenách vytlačíme vo farbe farebné obrázky a grafy, ostatný text necháme iba v čiernej farbe (aj internetové odkazy).

Cena jednostrannej aj obojstrannej tlače je rovnaká.

1 TERMOVӒZBA

  • lepená väzba v papierovom obale s priehľadnou prednou fóliou, zadná strana biely kartón 250 g/m2
  • pevná väzba, bez možnosti výmeny listov po zviazaní dokumentu, kapacita viazania do 100 listov
  • farba: biela

Formulár: OBJEDNÁVKA NA TLAČ A TERMOVÄZBU ZÁVEREČNEJ PRÁCE Z AIS2

Viac na: https://fmv.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov#aktualne-vyzvy

 

Štúdium mimo Európy na akademický rok 2022/2023 (deadline 20. marec 2022)