Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019,"  ktorá sa bude konať v dňoch 31. mája až 1. júna 2019 vo Virte.

Faculty of International Relations University of Economics in Bratislava have the honour to invite you to 18th International Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2019, which will take place from May 31st to June 1st 2019 in Virt.

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala 19. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2018: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ktorý sa konal 29. - 30. novembra 2018 na zámku v Smoleniciach.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava organized the 19th International Scientific Conference titled "International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics", which took place 29th to 30th November 2018 at the Smolenice Castle.

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala v dňoch 1. - 2. júna 2018 vo Virte 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018." 

On June 1-2, 2018, The Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava held the 17th International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars "Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2018."  

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci Týždňa udržateľnosti na EUBA zorganizovala pre pedagógov a študentov všetkých stupňov štúdia dňa 8. novembra 2017 workshop. Vzhľadom na aktuálnosť diskutovaných tém vydala dva zborníky vedeckých prác pod názvami:

1. Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja  Agenda 2030/Sustainable Development Goals: The 2030 Agenda

a

2. Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami?/Does enviromnemtal diplomacy reflect new challenges regarding climate change?

FMV EU v Bratislave zorganizovala 20. januára 2017 vedeckú konferenciu na tému Filozofia a kultúra pri  príležitosti významného životného jubilea doc. PhDr. Marty Zágoršekovej, CSc.

16. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2015: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 3. - 4. december 2015

Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa konali v Smoleniciach – Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia), 2013,  2014 a 2015 boli zaregistrované v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conferences held in Smolenice - International Relations 2012 (English version), 2013, 2014 and 2015 were adopted into the database Web of Knowledge.

14. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015,"   Virt 29. - 30. máj 2015. 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 2015 bol zaregistrovaný v databáze Web of Science/Proceedings of the International scientific conference 2015 were adopted into the database Web of Science.

 

15. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2014: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 4. - 5. december 2014

Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa konali v Smoleniciach – Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia), 2013 a 2014 boli zaregistrované v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conferences held in Smolenice - International Relations 2012 (English version), 2013 and 2014 were adopted into the database Web of Knowledge.

14. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2013: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 5. - 6. december 2013

Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa konali v Smoleniciach – Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia) a 2013 boli zaregistrované v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conferences held in Smolenice - International Relations 2012 (English version) and 2013 were adopted into the database Web of Knowledge.

13. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2012: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 5. - 7. december 2012. 

Zborník Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia) bol zaregistrovaný v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conference held in Smolenice - International Relations 2012 (English version) were adopted into the database Web of Knowledge.