Načítavam stránku...

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV, EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Zloženie odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia

3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy

 1. Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

       predsedníčka

    Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.

       podpredseda

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

   Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. René Pawera, CSc.

   Fakulta manažmentu UK v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

   Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

     Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

 1. doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

     Fakulta ekonómie a podnikania PVŠ

 

 1.  prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

   Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Milan Kurucz, CSc.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

   Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

   Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

 1.  doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD.

   Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. Helena Šajgalíková, CSc.

   Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Mgr. Elena Kašťáková, CSc.

     Obchodná fakulta EU v Bratislave

 

 1.  prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.

     Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

     Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

 

 1. prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.

     Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 

 1.  doc. Ing. Viera Ružeková, PhD.

     Obchodná fakulta EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. Radoslav Štefančík, Ph.D., MPol.

     Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

     Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 1.  doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

     Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Zloženie odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia

3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy

 1. Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

      predsedníčka

    Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.

       podpredseda

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

   Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. René Pawera, CSc.

   Fakulta manažmentu UK v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

   Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

     Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

 1. doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

     Fakulta ekonómie a podnikania PVŠ

 

 1. prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

   Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. Milan Kurucz, CSc.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

   Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

   Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

 1. doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD.

   Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Helena Šajgalíková, CSc.

   Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1. doc. Mgr. Elena Kašťáková, CSc.

     Obchodná fakulta EU v Bratislave

 

 1. prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.

     Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

     Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

 

 1. prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.

     Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 

 1. doc. Ing. Viera Ružeková, PhD.

     Obchodná fakulta EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Radoslav Štefančík, Ph.D., MPol.

     Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1. doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

     Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 1. doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

     Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizertačná skúška

 

 1. Doktorand sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr 1 mesiac pred termínom jej konania zverejneným FMV prostredníctvom systému AIS. FMV vypisuje termíny dizertačných skúšok minimálne dvakrát v príslušnom akademickom roku a zverejňuje ich v systéme AIS minimálne 2 mesiace vopred.
 1. Podmienkou prihlásenia sa na dizertačnú skúšku je absolvovanie povinností študijnej časti študijného a vedeckého plánu doktoranda a získanie 60 kreditov za študijnú časť, získanie 20 kreditov za vypracovanie písomného projektu dizertačnej práce a získanie minimálne 20 kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy podľa čl. 8 týchto zásad. Fakulta môže stanoviť ďalšie podmienky pre prihlásenie sa doktoranda na dizertačnú skúšku.
 2. Dizertačná skúška pozostáva   z písomnej   a   ústnej   časti.   Písomná   časť   spočíva   vo vypracovaní projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje vymedzenie teoretických základov budúceho riešenia témy dizertačnej práce, analýzu súčasného stavu poznania     v danej oblasti, prezentovanie cieľov a metodických prístupov riešenia danej problematiky. Obsahom ústnej časti dizertačnej skúšky je rozprava k projektu dizertačnej práce a zodpovedanie otázok podľa tematického zamerania dizertačnej práce.
 3. Právo skúšať na dizertačnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou radou fakulty. Najmenej dvaja členovia komisie pre dizertačné skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.
 4. Komisia pre dizertačné skúšky má najmenej štyroch členov. Na platné rozhodnutie o výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť predsedu a aspoň dvoch členov. Ak sa niektorý z členov komisie pre dizertačné skúšky nemôže zo závažných dôvodov na skúške zúčastniť, o jeho zastúpení rozhodne na návrh predsedu odborovej komisie dekan fakulty.
 5. Predsedu a členov komisie pre dizertačné skúšky menuje dekan FMV na návrh predsedu odborovej komisie z učiteľov vo funkciách profesorov, docentov a ďalších odborníkov schválených vedeckou radou fakulty. Dekan FMV menuje taktiež oponenta projektu dizertačnej práce na návrh školiteľa v zmysle čl. 5 bodu 3 písm. e.
 6. Príslušný referát fakulty doručí všetkým členom komisie pre dizertačné skúšky projekt dizertačnej práce doktoranda s vypracovaným posudkom oponenta a zadanie záverečnej práce zo systému AIS.
 7. Na neverejnom zasadnutí bezprostredne po konaní dizertačnej skúšky hodnotí komisia pre dizertačné skúšky komplexne priebeh oboch častí dizertačnej skúšky a o výsledku dizertačnej skúšky rozhodne komisia pre dizertačné skúšky väčšinou hlasov prítomných členov s uvedením hodnotenia podľa klasifikačnej stupnice stanovenej Študijným poriadkom EU v Bratislave. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie pre dizertačné skúšky.
 8. Doktorand, ktorý na skúške nevyhovel, môže dizertačnú skúšku opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej dizertačnej skúšky. Opakovaná dizertačná skúška sa štandardne uskutočňuje pred komisiou pre dizertačné skúšky v rovnakom zložení ako pri prvom termíne. Opakovaný neúspech na dizertačnej skúške je dôvodom na skončenie štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona.
 9. O dizertačnej skúške sa vyhotovuje zápis o štátnej skúške vytvorený v AIS, ktorý podpisujú všetci členovia komisie pre dizertačné skúšky, školiteľ a zapisovateľ komisie pre dizertačné skúšky. Prílohou zápisu o štátnej skúške je systémom AIS vygenerované zadanie záverečnej práce a výpis výsledkov štúdia. O vykonaní a výsledku dizertačnej skúšky vydá fakulta doktorandovi písomné vysvedčenie.
 10. Ak sa doktorand nemôže z odôvodnených vážnych dôvodov v určenom termíne zúčastniť na dizertačnej skúške a vopred sa ospravedlní predsedovi komisie pre dizertačné skúšky, predseda mu určí náhradný termín. Neospravedlnená neúčasť doktoranda na dizertačnej skúške sa hodnotí podľa klasifikačnej stupnice stanovenej Študijným poriadkom EU v Bratislave hodnotením FX – nedostatočne.

Podkategórie