Vážené členky a členovia akademickej obce Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
prinášame informácie o výsledku doplňujúcich volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov a do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov zo dňa 07.06.2021.

Dňa 07.06. 2021 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu FMV za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Doplňujúce voľby kandidátov na členov Akademického senátu FMV EU v Bratislave (ďalej len „AS FMV“) vyhlásil AS FMV podľa článku 2 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe hlasovania zo dňa 12.05.2021.

Aj kvôli blížiacim sa štátnym skúškam, ktoré sa budú konať prezenčnou formou, zverejňujeme osobitne Príkaz rektora č. 2/2021 a dávame do pozornosti študentom predovšetkým bod 14, na splnenie ktorého je potrebné dbať v dostatočnom časovom predstihu pred štátnou skúškou.

            Celoslovenská medzifakultná súťaž ŠVOČ sa uskutočnila online cez MS Teams dňa 12. mája 2021 v čase od 9,00 – 12,30 hod. Zúčastnilo sa jej 8 súťažiacich z 5 fakúlt a to z: Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UAD v Trenčíne, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave.

Dňa 07.06. 2021 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu FMV za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Doplňujúce voľby kandidátov na členov Akademického senátu FMV EU v Bratislave (ďalej len „AS FMV“) vyhlásil AS FMV podľa článku 2 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe hlasovania zo dňa 12.05.2021.

Cieľom projektu, na ktorom participuje Fakulta medzinárodných vzťahov v spolupráci s Národohospodárskou fakultou, je posilnenie ekosystému sociálneho podnikania v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska.