Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 20. výročia založenia dovoľuje pozvať na workshop Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva, ktorý sa uskutoční dňa 5. novembra 2020 v čase od 9.00 – 13.00h.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava on the occasion of the Week of Science and Technology in Slovakia and the 20th anniversary of its founding has the honor to invite you to online workshop Current issues of the Islamic economy and finance taking place on Thursday, November 5, 2020 from 9:00 AM to 1:00 PM.

Medzinárodné vzťahy 4/2019 - Slovak Journal of International Relations 4/2019

Year 2019, Volume XVII., Issue 4, pages 258-354

 

Obsah/Contents

258-275: Martin Holub, Vladimír Baar

KOMPARACE SOUČASNÉHO NÁVRHU TTIP S PŘEDCHOZÍMI SMLOUVAMI O TRANSATLANTICKÉM OBCHODU:
CO POKRAČUJE A CO JE NOVÉ

A COMPARISON OF THE CURRENT PROPOSAL OF THE TTIP WITH PREVIOUS AGREEMENTS ON TRANSATLANTIC TRADE:
WHAT CONTINUES AND WHAT IS NEW


276-302: Jakub Szabó

ÚPADOK ĽAVICOVÝCH STRÁN V KONTEXTE REGIÓNU V4

THE DETERIORATION OF LEFT-WING PARTIES IN THE V4 REGION


303-320: Erik Pajtinka

KVÁZIDIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA A MOŽNOSTI ICH VYUŽITIA VO VZŤAHOCH MEDZI ŠTÁTMI BEZ DIPLOMATICKÝCH STYKOV

QUASI-DIPLOMATIC REPRESENTATIONS AND THEIR POTENTIAL USE IN RELATIONS AMONG STATES WITHOUT DIPLOMATIC RELATIONS


321-340: Lucia Husenicová

ZAHRANIČNÁ POLITIKA KĽDR: IDEOVÉ VÝCHODISKÁ A NÁSTROJE

THE FOREIGN POLICY OF DPRK: IDEOLOGICAL BACKGROUND AND INSTRUMENTS


341-354: Dmytro Lukianenko, Andrii Chuzhykov

SOCIALIZÁCIA GLOBÁLNYCH MÉDIÍ: ZAMERANIE SA NA GENERÁCIU Z

SOCIALIZATION OF GLOBAL MEDIA: FOCUSING ON GENERATION Z

Vážení používatelia a návštevníci knižnice FMV EU v Bratislave,

v záujme ochrany zdravia a prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 bude pre študentov obmedzená osobná návšteva knižnice FMV. Knihy si študenti môžu vypožičať alebo vrátiť len po telefonickom alebo mailovom dohovore s pani knihovníčkou.

Vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom na Slovensku si Vám dovoľujeme oznámiť, že sa v dňoch 3. a 4. 12. 2020 uskutoční 21. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, a to online formou cez Microsoft Teams.

 

Vážení autori,

oznamujeme Vám, že sa bude dňa 17. 9. 2020  od 9,00 hod. konať medzinárodná vedecká konferencia  mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020 online formou cez Microsoft Teams.

Z uvedených dôvodov Vás prosíme, aby ste nahlásili Váš záujem o vystúpenie na e-mail: v termíne do 3. 9. 2020.