Postup pre prípravu článku do časopisu Medzinárodné vzťahy

 1. Naformátujte článok podľa šablóny.
 2. Vytlačte, podpíšte a naskenujte čestné vyhlásenie o originalite.
 3. Skontrolujte, či sú z článku explicitne zrejmé jeho ciele, použité metódy, výsledky a prínosy.
 4. Skontrolujte, či článok obsahuje abstrakt, kľúčové slová a JEL klasifikáciu.
 5. Skontrolujte, či používate citačnú metódu meno-rok (Lipková 2011, s. 145).
 6. Odošlite článok spolu s čestným vyhlasením o originalite na adresu redakcie ().

 

Periodicita vydávania

Časopis Medzinárodné vzťahy vychádza v štyroch číslach ročne v marci, v júni, v septembri a v decembri:

 1. číslo: redakčná uzávierka 15. december
 2. číslo: redakčná uzávierka 15. marec
 3. číslo: redakčná uzávierka 15. jún
 4. číslo: redakčná uzávierka 15. september

 

Redakčné postupy a etický kódex publikovania

Všetky príspevky, ktoré budú do redakcie () doručené pred uzávierkou, budú zaradené do obojstranne anonymného recenzného konania. Predpokladá sa, že príspevky neboli dosiaľ publikované ani odoslané na publikovanie inde. Autor je zodpovedný za formálnu a odbornú správnosť svojho článku. Na uverejnenie článku v časopise neexistuje právny nárok. Autor sa zaväzuje dodržať etický kódex publikovania. Upozorňujeme autorov, aby dodržali predpísanú šablónu pre písanie článkov, v opačnom prípade bude článok vrátený na prepracovanie podľa stanoveného vzoru, čo môže viesť k jeho oneskorenej publikácii.

 

Rozsah článku

Články by pri zachovaní požadovaného formátovania mali mať rozsah 15-25 strán formátu B-5. Odporúčame autorom, aby pre písanie použili šablónu. Články, ktoré nebudú v súlade s požadovaným formátovaním, budú vrátené na prepracovanie.

Redakcia tiež prijíma návrhy na recenzie kníh a po dohode aj samotné recenzie s rozsahom 2-4 strany.

 

Náležitosti článku

V každom článku musia byť jednoznačne stanovené výskumné ciele, použité metódy, výsledky a prínosy výskumu. Články bez jednoznačnej vedeckej pridanej hodnoty neprijímame.

Každý článok musí tiež bezpodmienečne obsahovať:

 • abstrakt a kľúčové slová v slovenskom/českom jazyku
 • abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku
 • 1 - 3 kódy JEL klasifikácie podľa Americkej asociácie ekonómov AEA
 • korektné určenie všetkých grantov a programov, s ktorých podporou článok vznikol
 • na samostatnom liste plné meno, tituly, adresu, e-mail a telefónne číslo všetkých autorov

 

Odoslanie článku

Článok v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku vo formáte MS Word (staré aj nové verzie) odošlite e-mailom na . Preferovaný názov súboru je Priezvisko - Názov článku.doc.

Články doručené v období od 16. septembra do 15. decembra budú zaradené do recenzného konania pre zaradenie do prvého čísla. Články doručené v období od 16. decembra do 15. marca budú zaradené do recenzného konania pre zaradenie do druhého čísla, články doručené od 16. marca do 15. júna do tretieho čísla a články doručené od 16. júna do 15. septembra do štvrtého čísla.

Nie je potrebné zasielať tlačenú verziu článku.

Okrem článku je nutné zaslať aj podpísané a naskenované čestné vyhlásenie o originalite. Všetky predložené články prejdú procesom kontroly plagiátorstva prostredníctvom softvéru EtxtAntiplagiarism.Ďalšie kroky

Po doručení príspevku redakcii výkonný redaktor skontroluje obsahovú zhodu a formálne náležitosti článku a v prípade potreby ich vráti autorovi na dopracovanie. V mesiaci po redakčnej uzávierke sa uskutoční obojstranne anonymné recenzné konanie - každý článok bude zaslaný na posúdenie dvom oponentom. Na základe výsledku recenzného konania bude článok prijatý na publikáciu, vrátený autorovi na promptné dopracovanie alebo zamietnutý. Prijaté články budú publikované v tlačenej aj internetovej verzii časopisu v marci, júni, septembri, resp. decembri. Každý autor má nárok na jednu kópiu vydania bez ďalšieho nákupu. Odoslanie a zverejnenie článku je bezplatné.