Základné informácie

Medzinárodné vzťahy sú interdisciplinárny vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vychádza štyrikrát ročne, v marci, v júni, v septembri a v decembri. Uzávierky sú každoročne 15.12., 15.3., 15.6. a 15.9, pričom redakcia sa snaží o čo najskoršiu publikáciu prijatých príspevkov, spravidla v priebehu 3-6 mesiacov. 

Všetky príspevky sú pri zachovaní obojstrannej anonymity recenzované minimálne dvomi oponentmi.

Časopis Medzinárodné vzťahy (tlačené vydanie ISSN 1336-1562, online ISSN 1339-2751) je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz a cieľom redakčného kolektívu je neustále zvyšovanie počtu a kvality citačných databáz, v ktorých je zaradený.

Ide o časopis s otvoreným prístupom (open access), čo znamená, že všetok obsah je voľne dostupný bez poplatku. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na textové články uverejnené v časopise. Materiál publikovaný v časopise Medzinárodné vzťahy / Journal of International Relations podlieha licencii  Creative Commons Attribution 4.0. Interantional (CC BY 4.0). Časopis Medzinárodné vzťahy v mene redakčnej rady je držiteľom všetkých autorských a vydavateľských práv.

 

Obsahové zameranie

Časopis publikuje pôvodné vedecké články, diskusie, prehľady, informácie a recenzie z oblasti medzinárodných ekonomických, politických, právnych a kultúrnych vzťahov, preferovane v anglickom jazyku. Témy prijímaných článkov zahŕňajú (ale neobmedzujú sa na):

  • históriu medzinárodných hospodárskych vzťahov
  • medzinárodný obchod
  • medzinárodné investície
  • medzinárodnú migráciu
  • aktuálne medzinárodnoekonomické problémy
  • aktuálne medzinárodnopolitické problémy
  • analýzu súčasných a minulých konfliktov
  • medzikultúrne vzťahy
  • medzinárodné právo obchodné
  • medzinárodné právo verejné

 

Pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné zaslať na adresu . Je nevyhnutné dodržať inštrukcie, ktoré sú dostupné v pokynoch pre autorov, v opačnom prípade budú príspevky vrátené na prepracovanie.

Call for papers