Celý proces publikovania v časopise Medzinárodné vzťahy sa riadi etickými princípmi, ktoré sú štandardne očakávané od takéhoto typu publikácie. Autori zaslaním článku redakcii dávajú súhlas s tým, že prejde riadnym redakčným procesom, vrátane recenzného konania. Zároveň čestne vyhlasujú, že článok nebol a v prípade jeho akceptácie ani nebude ponúknutý na publikáciu inde. Redakčná rada posudzuje články výlučne na základe ich vedeckej kvality a zhody s obsahový zameraním časopisu. Na uverejnenie článku v časopise Medzinárodné vzťahy neexistuje právny nárok.

 

Etický kódex autora

Autor, ktorý zaslal článok redakcii Medzinárodných vzťahov, čestne vyhlasuje, že:

 1. článok je výsledkom jeho tvorivej vedeckej činnosti a má naň autorské práva (všetky predložené články prejdú procesom kontroly plagiátorstva prostredníctvom softvéru EtxtAntiplagiarism),
 2. má plnú moc od všetkých spoluautorov k nakladaniu s článkom,
 3. súhlasí s redakčným procesom časopisu Medzinárodné vzťahy a po prijatí článku aj s jeho publikáciou, vrátane zaradenia článku do všetkých databáz, v ktorých je časopis Medzinárodné vzťahy indexovaný alebo v budúcnosti indexovaný bude,
 4. článok nebol a v prípade jeho prijatia ani nebude ponúknutý na publikáciu inde,
 5. zoznam autorov článku zahŕňa všetky osoby, ktoré sa na ňom významne podieľali,
 6. zoznam autorov článku nezahŕňa osoby, ktoré sa na ňom významne nepodieľali,
 7. článok korektne uvádza všetky citácie a neobsahuje prebraté pasáže a myšlienky bez uvedenia zdroja,
 8. obsah článku je založený na skutočne vykonanom výskume,
 9. článok uvádza zdroje financovania výskumu, ak nejaké boli,
 10. žiaden z autorov nie je vo vzťahu k obsahu článku v konflikte záujmov.

 

Etický kódex recenzenta

Recenzent sa zaväzuje:

 1. hodnotiť články objektívne, výlučne na základe ich vedeckej kvality,
 2. akceptovať fakt, že recenzie sú obojstranne anonymné,
 3. zachovať obsah recenzovaných článkov v utajení,
 4. vypracovať recenzie osobne a bez zbytočného zdržania.

 

Etický kódex editora

Editor sa zaväzuje:

 1. prijímať články nediskriminačne od všetkých autorov,
 2. zhodnotiť, či doručené články spĺňajú formálne a obsahové kritéria, či sú v súlade so zameraním časopisu a v prípade negatívneho hodnotenia s ním bez zbytočného zdržania oboznámiť autorov,
 3. zachovať obsah doručených článkov v utajení,
 4. zaslať článok v stanovených termínoch aspoň dvom recenzentom, ktorí nie sú v blízkom vzťahu s autormi, pri zachovaní anonymity autorov,
 5. bez zbytočného zdržania informovať autorov o výsledku recenzného konania pri zachovaní anonymity recenzentov,
 6. zaradiť prijaté články do najbližšieho dostupného vydania časopisu, pri zohľadnení jeho obsahovej vyváženosti.