Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

     Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, ktorí sú študentmi 1. až 3. ročníka prvého stupňa, 1. a 2. ročníka druhého stupňa denného štúdia, a to individuálne, alebo ako kolektív (nie viac ako trojčlenný) s prácou zodpovedajúcou podmienkam súťaže.

     Práca ŠVOČ rieši vybranú tému. Vypracúva sa pod vedením učiteľa (konzultanta) príslušnej gestorskej katedry, alebo odborníka z praxe.

Prihlásenie sa do ŠVOČ:

 • Po vyhlásení súťaže ŠVOČ pre daný akademický rok si študent vyplní Prihlášku [na Referáte vedy, výskum a sociálnych záležitosti (ďalej Referát VVČ), alebo na webovej stránke fakulty, alebo na facebooku] a odovzdá ju v určenom termíne (do konca januára daného roka) na Referát VVČ (miestnosť E4.06).

 Témy ŠVOČ:

 • Vypisujú katedry a referát vedy, výskumu ich zverejní na webovej stránke FMV.
 • Navrhujú študenti – riešitelia s písomným odporučením konzultanta, ktorým môže byť učiteľ príslušnej katedry, alebo odborník z praxe.
 • Po výbere témy študent, alebo kolektív študentov dohodne s konzultantom podmienky a harmonogram spracovania témy.
 • Študent sa snaží využiť odborné rady a usmernenie konzultanta, a vypracuje zvolenú tému tak, aby súťažnú prácu odovzdal v dvoch zviazaných exemplároch a v pdf forme emailom na referát VVČ. Práce odovzdané po termíne sa do súťaže nezaradia.
 • Referát preberie súťažnú prácu (v rozsahu 15 – 20 strán) iba s odporúčajúcim písomným stanoviskom konzultanta (riešiteľ získa 0 – 35 bodov).
 • Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, resp. vedenie fakulty určí oponenta a vyžiada si posudok, v ktorom musí byť uvedené písomné stanovisko oponenta, či prácu odporúča, alebo neodporúča do súťaže.
 • Za prácu ŠVOČ, ktorá bola oponentom odporúčaná do súťaže získava riešiteľ 0 – 35 bodov. O výške bodového hodnotenia rozhoduje oponent.
 • Konzultant a oponent zodpovedajú za odovzdanie súťažných prác spolu s posudkami na referát VVČ v stanovenom termíne.

Témy ŠVOČ 2024

 Priebeh súťaže:

 1. Súťaž sa na fakulte uskutoční pred komisiou v danom súťažnom odbore, resp. vo všetkých odboroch v jednom súťažnom kole. Ak by bolo viac súťažiacich prác, vytvoria sa sekcie, z ktorých do celofakultného kola postúpi 5 najlepšie hodnotených prác.
 2. Súťaž je verejná a uskutočňuje sa zvyčajne v marci – apríli v danom akademickom roku. Presný termín a miesto konania súťaže zverejní referát VVČ najneskôr 10 dní pred jej konaním.
 3. Predsedu a členov komisie vymenuje dekan. Súťažná komisia pre každý súťažný odbor je spravidla päťčlenná. Okrem učiteľov fakulty môže byť jej členom jeden zástupca z praxe a jeden zástupca zo študentov, ktorého navrhne Študentský parlament FMV EU. V prípade, že súťažná komisia zastrešuje určitý súťažný tematický blok, alebo je zriadená len jedna komisia pre celú súťaž, sú jej členmi zástupcovia jednotlivých súťažných odborov.
 4. Priebeh súťaže riadi predseda komisie. V poradí, ktoré si komisia vopred určí, vyzve predseda jednotlivých súťažiacich, resp. zástupcov súťažiacich kolektívov, aby predstavili svoju prácu, uviedli najmä ciele práce, postup a metódy riešenia, najdôležitejšie výsledky a poznatky získané pri spracúvaní témy. Potom poverený člen komisie oboznámi prítomných so stanoviskom konzultanta a posudkom oponenta. Predseda komisie umožní súťažiacim zaujať stanovisko k prípadným pripomienkam a otázkam oponenta a otvorí diskusiu k súťažnej práci, v rámci ktorej môže súťažiacim klásť otázky a vznášať pripomienky, resp. námety ktokoľvek z prítomných. Po zodpovedaní týchto otázok predseda ukončí diskusiu.
 5. Po predstavení všetkých prác komisia na neverejnom rokovaní vykoná celkové hodnotenie súťažných prác. Predseda vyhlási výsledky a súťaž  ukončí. Záznam z priebehu a výsledkov súťaže podpísaný členmi komisie odovzdá predseda komisie prodekanovi pre vedu, výskum a doktorandské štúdium.

Hodnotenia súťažných prác:

 1.  Jednotliví členovia súťažnej komisie hodnotia práce podľa týchto kritérií:

 1. aktuálnosť riešenej témy, jej prínos pre prax a formulácia cieľov riešenia,
 2. adekvátnosť a náročnosť použitých metód riešenia,
 3. výpočtová a softvérová náročnosť spracovania,
 4. štylistická a formálna úprava práce vrátane adekvátnosti použitej prezentácie výsledkov,
 5. úroveň vystúpenia súťažiaceho (spôsob prezentácie výsledkov a pohotovosť pri zodpovedaní položených otázok).

Za každé z týchto hľadísk prizná každý člen komisie súťažnej práci od 0 do 20 bodov, čiže maximálne 100 bodov.

 1. Výsledný počet bodov, ktorý sa priznáva súťažnej práci, sa získa ako priemer zo súhrnu získaných bodov a podľa neho sa určí poradie víťazných prác.

Spolupráca s inými fakultami, resp. univerzitami

      Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave môže súťaž ŠVOČ uskutočniť v spolupráci s inou fakultou, resp. univerzitou. Forma spolupráce pri súťaži ŠVOČ sa bude schvaľovať vždy ad hoc.

Formálne požiadavky pre prácu ŠVOČ

Požiadavky na prácu a jej odovzdanie

Študent najskôr odovzdá vyplnenú a podpísanú prihlášku do Študentskej vedeckej odbornej činnosti v stanovenom termíne referentke pre vedu a výskum: Mgr. Eva Vlková, číslo dverí E4.06.

Študent prácu ŠVOČ osobne odovzdá v stanovenom termíne referentke pre vedu a výskum: Mgr. Eva Vlková, číslo dverí E4.06:

 • dva exempláre práce v hrebeňovej väzbe;
 • prácu v pdf forme zašle mailom. 

Nie je možné predložiť prácu, ktorá už bola obhájená ako záverečná práca (bakalárska a diplomová práca), alebo bola už prihlásená v inej súťaži. Predkladaná práca môže byť následne použitá ako základ pre záverečnú prácu (bakalársku a diplomovú prácu). Prekážkou predloženia práce nie je jej predošlé čiastočné publikovanie.

Prihláška do ŠVOČ FMV EU

Termín odovzdania prihlášky je 31. 1. 2024 (prípadne mailom) a termín odovzdania práce (2x vytlačenú a 1x zaslať mailom v PDF forme) je 29. 2. 2023 na referát vedy a výskumu FMV (E4.06).

Kontakt: , tel. 02/6729 5456.