Mgr. Eva Vlková

referentka pre vedu a výskum

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

tel: +421 2 6729 5456

č. dverí: E4.06

E-mail: