Zoznam prihlásených študentov

  Meno a priezvisko Ročník Názov práce Konzultant
1. Bakičová Eva 1.roč./2st. Úloha sociálnych sietí v revolúciach vo svete Ing. Ľubomír Billý
2.  Baláž Ján, Bc.   Kríza v eurozóne Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
3. Činčura Maroš  1.roč./2st. Postavenie amerického dolára ako svetovej rezervnej meny Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
4. Ferenčíková Soňa  3.roč./1st. Význam leadershipu v medzinárodných podnikoch Ing. Eva Jančíková, PhD.
5.  Galanská Nina  1.roč./2st. Porovnanie prístupov k integrácii kutúrne heterogénnych komunít vo vybraných krajinách Ing. Peter Reťkovský
6. Jungerová Dominika 1.roč./2st. Internacionalizácia čínskeho juanu v podmienkach po finančnej kríze z roku 2008: Aká je realita? Ing. Nóra Szikorová
7. Moravec Maroš 1.roč./2st. Nórsko a Európska únia Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
8. Oroszová Judit  2.roč./2st. Perspektívy rozvoja čínsko-ruských obchodných vzťahov Ing. Nóra Szikorová
9. Pašková Lucia 2.roč./2st. Rozvojová pomoc na Haiti doc. Ing. Martin Grešš, PhD.
10. Trstenovič Tomáš 2.roč./2st. Externé eknomické vplyvy na tradičnú japonskú kultúru doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

 

Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2011/2012

Víťazi fakultného kola „ŠVOČ“ 2011/2012

(12. apríl 2012)

1. miesto: Nina Galanská

Názov práce: Porovnanie prístupov k integrácii kutúrne heterogénnych komunít vo vybraných krajinách

vedúci práce: Ing. Peter Reťkovský


2. miesto: Soňa Ferenčíková

Názov práce: Význam leadershipu v medzinárodných podnikoch

vedúci práce: Ing. Eva Jančíková, PhD.


3. miesto: Lucia Pašková

Názov práce: Rozvojová pomoc na Haiti

vedúci práce: doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

 

Témy ŠVOČ 2011/2012

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

Meno Téma
Ing. Ľubomír Billý 1. Úloha sociálnych sietí v revolúciách vo svete
2. Európska únia na ceste k fiškálnej únii
3. Religiózny turizmus vo svete
Ing. Ján Bocora 1. Analýza vybraných faktorov energetickej bezpečnosti v krajinách V4
2. USA a Čína - konflikt energetických záujmov
Ing. Matej Buzinkai 1. Politický systém Čínskej ľudovej republiky
Ing. Katarína Cséfalvayová 1. Obchod s virtuálnou vodou ako forma riešenia globálneho problému dostupnosti vodných zdrojov
2. Luxusný priemysel v svetovom hospodárstve
3. Svetový obchod s diamantmi
Ing. Mikuláš Černota 1. Záväzky krajín v kontexte najnovších klimatických negociácií
2. Environmentálna mierotvorba
3. Ekonomický pohľad na záchranu biodiverzity
4. Iniciatívy pre boj s klimatickými zmenami v rozvojovom svete
Ing. Veronika Fodorová 1. Ekonomické a politické aspekty nórskeho (ne)členstva v Európskej únii
2. Albánsko ako potenciálny kandidát na členstvo v EÚ
Ing. Petra Gabrielová 1. Rozšírenie Európskej únie o krajiny západného Balkánu
2. Vplyv ozbrojených konfliktov po rozpade Juhoslávie na vybranú krajinu západného Balkánu
3. Srbsko v procese Euroatlantickej integrácie
Ing. Martin Grančay 1. Ako dostať Slovensko na leteckú mapu sveta?
2. Kto naozaj vymyslel princíp komparatívnych výhod?
doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 1. Vybrané problémy rozvojových krajín
Ing. Margita Hulmanová 1. Pozícia Nemecka v európskej dlhovej kríze
2. Zmena energetickej politiky Nemecka a jej dôsledky
3. Komparácia dopadov dlhovej krízy v krajinách V4
Ing. Eva Jančíková, PhD. 1. Medzinárodné obchodné financovanie a finančná kríza
Ing. Beata Lipková, PhD. 1. Vplyv Lisabonskej zmluvy na nezávislosť ECB
Ing. Milan Lukáč 1. Automobilový priemysel ako jeden z najväčších investorov do R&D v EÚ
Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 1. Medzinárodné organizácie (FAO, Svetová banka, Medzinárodný menový fond a i.) v procesoch odstraňovania chudoby a hladu
2. Pozície a predpoklady zvyšovania účinnosti medzinárodných organizácií (G-7/G-8, G-20) v etape revitalizácie svetovej ekonomiky
3. Perspektívy kooperácie Číny a Indie na africkom kontinente
4. Predpoklady zvyšovania účinnosti Bezpečnostnej rady OSN a NATO pri riešení medzinárodných konfliktov
5. Pôsobnosť UNESCO pri zvyšovaní vzdelania, vedy a výskumu
Mgr. Boris Mattoš, PhD. 1. Funkcie a úlohy diplomatickej misie v podmienkach modernej diplomacie
Ing. Viliam Pajtinka 1. Vnútroštátne dopady somálskeho pirátstva
Ing. Michal Polgár 1. Kultúrna dimenzia prezentácie štátu v zahraničí so zreteľom na obdobie predsedníckej funkcie štátu v EÚ
Ing. Paula Puškárová, DiS. art. 1. Vplyv ratingových agentúr v čase krízy 2008 až po súčasnosť
2. Rozvoj oblasti Bratislava-Viedeň
3. Úloha francúzsko-nemeckého spojenectva v EÚ
Ing. Leonid Raneta, PhD. 1. Integračné procesy na postsovietskom priestore
2. Politické a ekonomické problémy delimitácie hraníc medzi kaspickými štátmi
Ing. Peter Reťkovský 1. Porovnanie prístupov k integrácii kultúrne heterogénnych komunít vo vybraných krajinách
Ing. Chalotorn Sinproh 1. Globálne nerovnováhy a ich vplyv na krajiny vyvážajúce ropu
Ing. Nora Szikorová 1. Budúcnosť komunizmu v ČĽR
2. Riešenia ujgurskej otázky v Číne
3. Čínske angažovanie sa v Zambii
Ing. Marián Šabo 1. Socioekonomické problémy regiónu Latinskej Ameriky
2. Perzský záliv - logistické centrum 21. storočia
Ing. Michal Ščepán, PhD. 1. Perspektívy multilaterálneho kola rokovaní WTO z Dauhá

 

Katedra medzinárodných politických vzťahov

Meno Téma
 
Dr. Ľubomír ČECH, CSc.
 
1. Stredná Ázia a hlavné faktory podmienenej stability regiónu.
2. Rusko v súčasnej Strednej Ázii – návrat alebo kontinuita?
Mgr. Simona CHUGURYAN, PhD. 1. Rusko a jeho postavenie v novej medzinárodno-politickej realite po rozpade bipolarity.
PhDr. Rudolf KUCHARĆÍK, PhD.  1. Súčasné priority zahraničnej politiky USA.
doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc.
1. Zahraničnopolitické koncepcie politických strán na Slovensku – politický konsenzus?
2. Politické zoskúpenia v Európskom parlamente.
doc. PhDr. Milan MÁRTON, CSc. 1. Vzťah morálky a súčasnej ekonomickej paradigmy
doc. PhDr. Oľga PLÁVKOVÁ, CSc.  1. Zamestnanosť a sociálna politika v strategických cieľoch EÚ do roku 2020.
PaedDr. Emília VOKÁLOVÁ, CSc.
1. Socialno-ekonomické problémy Rómov na Slovensku.
2. Príčiny a dôsledky pádu slovenskej vlády v roku 2011.
doc. PhDr. Marta ZÁGORŠEKOVÁ, CSc. 1. Význam a činnosť Slovenského inštitútu v Rakúsku
2. Medzištátna spolupráca v oblasti kultúry medzi ČR a SR v období 2010-2011

 

Katedra medzinárodného práva

Ing. Mgr. Katarína BROCKOVÁ, PhD. 1. Ochrana zahraničných investícií v krízových oblastiach
2. Práva zahraničných investorov a ochrana ľudských práv v hostiteľských štátoch
3. Pirátstvo ako aktuálny problém medzinárodného práva
JUDr. Lucia HURNÁ, PhD.  1. Reforma pravidiel Schengenskej spolupráce
2. Postavenie a úlohy agentúry Frontex
3. Postavenie a úlohy Europolu
Mgr. Klaudia PYTEĽOVÁ, PhD. 1. Trestanie genocídy podľa medzinárodného práva
2. "Zmiešané modely" medzinárodnej trestnej spravodlivosti
3. Sebaobrana štátu ako jediný legitímny prostriedok použitia sily v medzinárodnom práve