Zoznam prihlásených študentov

  Meno a priezvisko Ročník  Téma práce Konzultant
1. Gálová Anita
Ungerová Ivana

4.

Alternatívne zdroje vs. konvenčné palivá? Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
2. Hagarová Veronika
Ghocholáčková Jana

4.

Dôchodkový systém v Číne - časovaná bomba do budúcnosti Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
3. Hanková Lucia

4.

Úloha Interpolu v boji proti medzinárodnej kriminalite Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
4. Ilieva Kristina

4.

Problémy rómskej národnej menšiny na Slovensku Mgr. Viera Koganová, PhD.
5. Melíšek Richard   Taiwan – ekonomický vývoj a perspektívy prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
6. Porvazník Ján   Obchodný deficit USA ako faktor nestability svetového hospodárstva Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
7. Šimek Jakub

3.

Islamské finančníctvo ako nástroj pre mier Ing. Martin Grešš, PhD.
8. Turňová Miroslava

4.

O vybraných otázkach medzinárodnej organizovanej zločinnosti (na príklade mafie) doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
9. Vargová Anikó

2.

Nezamestnanosť ako sociálny problém a nová sociálna skúsenosť obyvateľov Slovenska PhDr. Oľga Plávková, CSc.
10. Zvada Zdenko   Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie na začiatku 21. storočia prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

 

Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2006/2007

Víťazi druhého fakultného kola „ŠVOČ“ 2006/2007 

(26. apríl 2007)

 

1. miesto: Hagarová Veronika, Chocholáčková Jana „Dôchodkový systém v Číne – časovaná bomba do budúcnosti“

4. ročník

vedúci práce: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.


2. miesto: Hanková Lucia „Úloha Interpolu v boji proti medzinárodnej kriminalite“

4. ročník

vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.


3. miesto: Melíšek Richard „ Taiwan – ekonomický vývoj a perspektívy“

4. ročník

vedúci práce: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.


Víťazi v sekciách prvého fakultného kola „ŠVOČ“ 2006/2007

(23. apríl 2007)

 

zo sekcie A - Medzinárodné ekonomické vzťahy 

1. miesto: Hagarová Veronika, Chocholáčková Jana „Dôchodkový systém v Číne – časovaná bomba do budúcnosti“

vedúci práce: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

2. miesto: Melíšek Richard “Taiwan – ekonomický vývoj a perspektívy“

vedúci práce: prof. Ing. Ľudmila Lipková , CSc.

3. miesto: Gálová Anita, Ungerová Ivana „Alternatívne zdroje vs. konvenčné palivá?“

vedúci práce: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.


zo sekcie B - Medzinárodné vzťahy

1. miesto: Hanková Lucia „Úloha Interpolu v boji proti medzinárodnej kriminalite“

vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

2. miesto: Ilieva Kristína „Problémy rómskej národnej menšiny na Slovensku“

vedúci práce: Mgr. Viera Koganová, PhD.

3. miesto: Turňová Miroslava „O vybraných otázkach medzinárodnej organizovanej zločinnosti (na príklade mafie)“

vedúci práce: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.