Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2019/2020

Víťazi fakultného kola ŠVOČ 2019/2020 

1. miesto Bc. Ivana Pápayová

Názov práce: Miesto a úloha hnutia Taliban pri riešení súčasnej bezpečnostnej situácie          v Afganistane

Vedúca práce:  doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mimoriadny profesor

 

2. miesto Sandra Gálová

Názov práce: Životná úroveň  v štátoch Západnej Afriky (analýza vybraného ukazovateľa)

Vedúca práce: Ing. Natália Zagoršeková, PhD.

 

3. miesto Bc. Lucia Kočanová

Názov práce: Obchodné vzťahy Číny s krajinami V4

Vedúci práce: doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

 

Najlepšia práca na prvom stupni štúdia

Sandra Gálová

Názov práce: Životná úroveň  v štátoch Západnej Afriky (analýza vybraného ukazovateľa)

Vedúca práce: Ing. Natália Zagoršeková, PhD.

 

Pri príležitosti 20. výročia Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA boli 13. 2. 2020 pozvaní zástupcovia 9 fakúlt/katedier na medzifakultné/celoslovenské kolo ŠVOČ do Bratislavy. V súvislosti s pandémiou koronavírusu sme museli celoslovenské kolo ŠVOČ v roku 2020 zrušiť a pozvali sme oslovených na budúci rok.