Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2018/2019

Víťazi fakultného kola ŠVOČ 2018/2019 – slovenská sekcia

1. miesto Bc. Katarína Homolová

Názov práce: Aplikácia planetárnych medzí  a Prahov zlomu ekosystému Zeme v rámci environmentálnych politík

Vedúca práce:  Ing. Mikuláš Černota, PhD.

 

2. miesto Bc. Pavol Kucharovic

Názov práce: Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na vybrané oblasti ekonomiky

Vedúca práce: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mimoriadny profesor

 

3. miesto Bc. Andrea Pállová

Názov práce: Overenie Heckscherovej-Ohlinovej teorémy na zahraničnom obchode ČĽR

Vedúci práce: Ing. Leonid Raneta, PhD.

 

Víťazi fakultného kola ŠVOČ 2018/2019 – ruská sekcia

1. miesto Bc. Vlada Golovina

Názov práce: Cieľ 5 –  Dosiahnuť rodovú rovnosť   

Vedúca práce:  Mgr. Tetyana Zubro, PhD.

 

1. miesto Bc. Nika Ermakova

Názov práce: Cieľ 14 - Zachovať a udržateľne využívať oceány a moria 

Vedúca práce:  Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc

 

2. miesto Bc. Kyrylo Kurachyk

Názov práce: Cieľ 17 - Posilniť  globálne partnerstvo  pre udržateľný rozvoj 

Vedúci práce: Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD.

 

2. miesto Bc. Olexandr Kovalenko

Názov práce: Cieľ 12 - Zabezpečiť  udržateľnú spotrebu a výrobu 

Vedúci práce: Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD

 

3. miesto Bc. Robert Kovtun

Názov práce: Cieľ 6 - Zaistiť dostupnosť vody, udržateľný vodný manažment a sanitáciu

Vedúci práce: Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD

 

3. miesto Bc. Denys Melnik

Názov práce: Cieľ 11 - Vytvárať  bezpečné a odolné mestá a ľudské osídlenia   

Vedúci práce: doc. Milan Kurucz, CSc.

 

Medzifakultné/celoslovenské kolo ŠVOČ v Košiciach

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 16. mája 2019 organizačne zabezpečila medzifakultnú súťaž ŠVOČ 2019, v rámci ktorej prezentovalo svoje práce 8 študentov z nasledujúcich pracovísk:

  • Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  • Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
  • Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave,
  • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
  • Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. 

Odborná komisia na posúdenie prác ŠVOČ v zložení PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (UPJŠ v Košiciach, FVS), Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA (UMB v Banskej Bystrici, FPVaMV), doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (UCM v Trnave, FSV), PhDr. Gilbert Futó, PhD. (EU v Bratislave, FMV) a Mgr. Martina Novotná (TnUAD v Trenčíne, KP) rozhodla o nasledovnom umiestnení na prvých troch miestach:

1. miesto: Bc. Martina Mitrová (UMB, FPVaMV)

2. miesto: Bc. Natália Kočišová (UCM, FSV)

3. miesto: Bc. Katarína Homolová (EUBA, FMV)

3. miesto: Diana Kancová (UPJŠ, FVS)