Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2017/2018

Víťazi fakultného kola ŠVOČ 2017/2018 – slovenská sekcia

1. miesto Bc. Katarína Homolová

Názov práce: Aplikácia planetárnych medzí  a Prahov zlomu ekosystému Zeme v rámci environmentálnych politík

Vedúca práce:  Ing. Mikuláš Černota, PhD.

 

2. miesto Bc. Pavol Kucharovic

Názov práce: Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na vybrané oblasti ekonomiky

Vedúca práce: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mimoriadny profesor

 

3. miesto Bc. Andrea Pállová

Názov práce: Overenie Heckscherovej-Ohlinovej teorémy na zahraničnom obchode ČĽR

Vedúci práce: Ing. Leonid Raneta, PhD.

 

Víťazi fakultného kola ŠVOČ 2017/2018 – ruská sekcia

1. miesto Bc. Daria Zhuzhzhalkina

Názov práce: Energetická bezpečnosť Ukrajiny

Vedúci práce:  Ing. Kunychka, Mykhaylo, PhD.

 

2. miesto Bc. Maryna Krykun

Názov práce: Ekonomický rozvoj Brazílie  

Vedúca práce: Dr. h. c. prof. Ing. Lipková, Ľudmila, CSc.

 

3. miesto Bc. Stanislav Sytnyk

Názov práce: Ekonomický rozvoj Argentíny

Vedúca práce: Dr. h. c. prof. Ing. Lipková, Ľudmila, CSc.

 

Prvý ročník celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 v Trnave

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstva NIKARA, portálu Veda na dosah, vedeckých časopisov Politické vedy, Slovak Journal of Political Sciences, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV sa dňa 3. 5. 2018 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 1. ročník  celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 za účasti 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk – Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity K. Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a  Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.    

Komisia v zložení – prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., (FF UKF Nitra), doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., (TnUAD), doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., (FPV a MV UMB), doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., (FSV UCM), PhDr. Miroslav Fečko, PhD., (UPJŠ Košice) a Ing. Leonid Raneta, PhD. (FMV EU) rozhodla o nasledovnom umiestnení:   

1. miesto: Mária Hrubšová (KSSP FSV UCM)

Canisterapia a jej význam v sociálnych službách

školiteľ: doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.

 

2. miesto: Andrej Mikyška (FPV a MV UMB)     

Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy

školiteľ: Mgr. Milan Šuplata, PhD.

 

3. miesto: Mátyás Szuri (KPEŠ FF UKF) 

Extrémizmus v nových médiách

školiteľ: PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.