Názov projektu: Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii

Číslo: 1/0427/20       

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD. (FHI)                           

Spoluriešitelia z FMV: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., PhDr. Gilbert Futó, PhD., PhDr. Simona Chuguryan, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Názov projektu: Tendencie vývoja súčasného kapitalizmu – protirečenia a konflikty

Číslo: 2/0152/20       

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Dinuš, PhD. (SAV)

Zástupca zodpovedného       

riešiteľa: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Spoluriešitelia: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., doc. Milan Kurucz, CSc., PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., Mgr. Dominika Dinušová, PhD., Mgr. Erik Leško, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Názov projektu: Ad Fontes Cynicorum Socraticorum – pramene a interpretácia sokratovského kynizmu

Číslo: 1/0864/18      

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. et Mgr. Andrej Kalaš, PhD. (FiF Univerzity Komenského v Bratislave)                               

Spoluriešiteľ z FMV: Mgr. František Škvrnda, PhD.

Doba riešenia: 2018 – 2020

Názov projektu: Spoločenské Tipping Points a udržateľný ekonomický rast

Číslo: 1/0812/19       

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Paula Puškárová, PhD., Dis. Art.                             

Spoluriešitelia z FMV: Ing. Mikuláš Černota, PhD., Ing. Boris Dziura, PhD.

Doba riešenia: 2019 – 2021

           

Názov projektu: Islamský faktor vo svetovej ekonomike

Číslo: 1/0490/19       

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mimoriadny profesor

Zástupca zodpovedného       

riešiteľa: Dr. habil. Ing. Eva Jančíková, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Juraj Ondriaš, PhD., Mgr. Tetyana Zubro, PhD., PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M, Ing. Natália Zagoršeková, PhD., Mgr. Martin Karas, Ing. Adam Cibuľa, Ing. Barbora Janubová, PhD. (od 1. 1. 2020), Elida Motro-Iljazi (od 1. 1. 2020), Mgr. Anton Aufner (od 1. 1. 2020), Reinhard Furtner (od 1. 1. 2020),  Ing. Kristína Krupová (od 1. 1. 2020)

Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021