Načítavam stránku...

Projekty VEGA

Názov projektu: Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska

Číslo: 1/0351/17       

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD. 

Zástupca zodp. riešiteľa: (grant zastrešuje FHI EU)                               

Spoluriešitelia: za FMV PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.      

Doba riešenia: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Názov projektu: Inkluzívny ekonomický rast a energetická efektívnosť EÚ so zameraním na SR 

Číslo: 1/0654/16       

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Paula Puškárová, DIS art.

Zástupca zodp. riešiteľa: (grant zastrešuje ÚEaM EU)

Spoluriešitelia: za FMV: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD., Ing. Nina Galanská

Doba riešenia: január 2016 – december 2018

Názov projektu: Stratégia transformácie spoločnosti v kontexte civilizačnej analýzy

Číslo: 2/0072/15

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Dinuš, PhD., (SAV)

Zástupca zodpovedného riešiteľa: -

Spoluriešitelia: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., (SAV), prof. PhDr. Ľubomír Belás, CSc., (PU), JUDr. Martin Solík, PhD., (UCM)

Doba riešenia: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018