15. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2014: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 4. - 5. december 2014

Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa konali v Smoleniciach – Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia), 2013 a 2014 boli zaregistrované v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conferences held in Smolenice - International Relations 2012 (English version), 2013 and 2014 were adopted into the database Web of Knowledge.

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION