14. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2013: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 5. - 6. december 2013

Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa konali v Smoleniciach – Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia) a 2013 boli zaregistrované v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conferences held in Smolenice - International Relations 2012 (English version) and 2013 were adopted into the database Web of Knowledge.

ZBORNÍK/PROCEEDINGS - PART 1PART 2PART 3PART 4 | POZVÁNKA | INVITATION