Načítavam stránku...

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci Týždňa udržateľnosti na EUBA zorganizovala pre pedagógov a študentov všetkých stupňov štúdia dňa 8. novembra 2017 workshop. Vzhľadom na aktuálnosť diskutovaných tém vydala dva zborníky vedeckých prác pod názvami:

1. Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja  Agenda 2030/Sustainable Development Goals: The 2030 Agenda

a

2. Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami?/Does enviromnemtal diplomacy reflect new challenges regarding climate change?

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovala 18. medzinárodnú vedeckú konferenciu Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky s podporou Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave a Slovenskej asociácie pre Organizáciu Spojených národov v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2017 na zámku v Smoleniciach.

FMV EU v Bratislave zorganizovala 20. januára 2017 vedeckú konferenciu na tému Filozofia a kultúra pri  príležitosti významného životného jubilea doc. PhDr. Marty Zágoršekovej, CSc.

 

Medzinárodné vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. V dňoch  1. – 2. decembra 2016 sa na zámku v Smoleniciach konala už 17. medzinárodná vedecká konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave s podporou Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave a Slovenskej asociácie pre Organizáciu Spojených národov.

 

16. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2015: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 3. - 4. december 2015

Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa konali v Smoleniciach – Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia), 2013,  2014 a 2015 boli zaregistrované v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conferences held in Smolenice - International Relations 2012 (English version), 2013, 2014 and 2015 were adopted into the database Web of Knowledge.

14. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015,"   Virt 29. - 30. máj 2015. 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 2015 bol zaregistrovaný v databáze Web of Science/Proceedings of the International scientific conference 2015 were adopted into the database Web of Science.

 

15. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2014: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 4. - 5. december 2014

Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa konali v Smoleniciach – Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia), 2013 a 2014 boli zaregistrované v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conferences held in Smolenice - International Relations 2012 (English version), 2013 and 2014 were adopted into the database Web of Knowledge.

14. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2013: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 5. - 6. december 2013

Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa konali v Smoleniciach – Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia) a 2013 boli zaregistrované v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conferences held in Smolenice - International Relations 2012 (English version) and 2013 were adopted into the database Web of Knowledge.

13. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2012: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 5. - 7. december 2012. 

Zborník Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia) bol zaregistrovaný v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conference held in Smolenice - International Relations 2012 (English version) were adopted into the database Web of Knowledge.