Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás srdečne pozýva na 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2023: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ktorá sa bude konať 23. - 24. novembra 2023 na zámku v Smoleniciach.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava cordially invites you to the 24th International Scientific Conference International Relations 2023: Current Issues in World Economy and Politics, which will be held November 23-24, 2023 at the Smolenice Castle.

Na základe rozhodnutia vedenia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a s cieľom indexácie zborníkov v zahraničných databázach budú akceptované len príspevky v anglickom jazyku.

In accordance with the decision of the Faculty of International Relations Academic Officials at the University of Economics in Bratislava, and with the aim of indexing the proceedings in foreign databases, only contributions written in English will be accepted.

Pozvánka / Invitation / Licenčná zmluva/Licence Agreement / Šablóna pre autorov / Template / Zborník/ Proceedings