Aktualizovaná informácia k medzinárodnej vedeckej konferencii mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020 vo Virte.

Updated information about International Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2020 in Virt.

 

Vážení autori,

vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom na Slovensku si Vám dovoľujeme oznámiť, že medzinárodná vedecká konferencia Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020, ktorá sa mala konať v dňoch 29. až 30. mája 2020 vo Virte,  sa konať nebudeale zborník pod týmto názvom vydáme. Prosíme všetkých autorov, aby príspevok do zborníka zaslali najneskôr do 31. mája 2020 na adresu: , dodržali pokyny pre autorov a zaslali licenčnú zmluvu.

Upozornenie: poplatok za zverejnenie príspevku v zborníku netreba uhradiť. 

Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám predovšetkým pevné zdravie a chuť do písania.

S pozdravom

Za organizačný výbor

Eva Vlková

Zuzana Beňová

 

Dear authors,

Due to current situation caused by coronavirus not only in Slovakia, but whole world we would like to inform you that International Conference Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2020 in Virt, which was planned on May 29 - 30 is cancelled. Although conference is cancelled, we would like to publish Proceeding with the same title. 

Please send your article by 31st May 2020 on e-mail address .

We would like to kindly ask you to follow template, which you can find on our website and send a licence agreement.

Publishing in proceeding is for free.

In case of any questions, please feel free to contact us.

Wish you good health

Best regards,

Organizing Committee

Eva Vlková

Zuzana Beňová