Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás srdečne pozýva na 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2023: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ktorá sa bude konať 23. - 24. novembra 2023 na zámku v Smoleniciach.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava cordially invites you to the 24th International Scientific Conference International Relations 2023: Current Issues in World Economy and Politics, which will be held November 23-24, 2023 at the Smolenice Castle.

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovala v dňoch 2. a 3. júna 2023 vo Virte 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Účastníci rokovali v piatok aj v sobotu v sekciách a diskusie pokračovali aj neskôr pri neformálnych stretnutiach

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava organized the 22nd International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2023 on June 2-3, 2023 in Virt. Participants discussed different areas in the sessions on Friday and Saturday followed by informal meetings. 

The Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava has organized the 23rd International Scientific Conference International Relations 2022: Current Issues in World Economy and Politics, which has been held December 1-2, 2022 at the Smolenice Castle.

 

Dňa 5.4 sa uskutočnil jubilejný 15. ročník Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predmetom diskusií boli aktuálne otázky z environmentálnej a politickej agendy EÚ, na ktorých študenti usilovne pracovali počas negociácií a následne ich aplikovali pri vypracovávaní tohto dokumentu.

On April 5, the jubilee 15th year of the Model Conference of the Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava took place. The subject of discussions was current issues from the EU's environmental and political agenda, on which students worked thoroughly during the negotiations and subsequently applied them in the preparation of this document.