Medzinárodné ekonomické vzťahy

I. stupeň

Absolventi študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy študijného odboru medzinárodné ekonomické vzťahy majú poznatky z ekonomickej teórie, z mikroekonómie, z hospodárskej politiky, z práva, z financií, z účtovníctva, z medzinárodného obchodu, zo svetovej ekonomiky, z marketingu, zo základov manažmentu a plynule ovládajú minimálne dva z nasledujúcich cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský a majú pokročilú znalosť v rámci tretieho cudzieho jazyka. Sú spôsobilí využívať všeobecné poznatky z uvedených disciplín ako odborní pracovníci v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva.

 

Hospodárska diplomacia

II. stupeň

Absolventi v študijnom programe hospodárska diplomacia študijného odboru medzinárodné ekonomické vzťahy nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých tém jadra študijného odboru, na základe ktorých sú spôsobilí vykonávať špecializované odborné činnosti. Absolvent štúdia v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy je spôsobilý aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky pri riešení špecifických problémov v praxi, má hlboké vedomosti z jednotlivých oblastí jadra študijného odboru, na základe ktorých je spôsobilý analyzovať ekonomické prostredie, uplatňovať inovatívne prístupy v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov.

 

Medzinárodné ekonomické vzťahy

III. stupeň

Profil absolventa študijného programu Medzinárodné ekonomické vzťahy je v treťom stupni determinovaný súborom vedeckých poznatkov z danej oblasti. Predmetom vedeckého bádania je interdisciplinárna oblasť nielen ekonomiky, ale i spoločenských a politických súvislostí vývoja subjektov vo svetovom hospodárskom prostredí a vzájomných vzťahov medzi nimi. Doktorandské štúdium sa orientuje na nasledovné okruhy poznatkov:

  • Makroekonómia,
  • Mikroekonómia,
  • Medzinárodné ekonomické vzťahy,
  • Svetová ekonomika,
  • Metodika vedeckej práce.

Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy je všestranne pripravený vysokokvalifikovaný odborník, ktorý je schopný riešiť zložité praktické i teoretické problémy z danej oblasti. Absolventi nachádzajú uplatnenie ako vedecko-výskumní pracovníci v teoretických inštitúciách, ako pedagogickí pracovníci na univerzitách, ako riadiaci pracovníci v národných a medzinárodných inštitúciách zameraných na rozvoj medzinárodnej spolupráce a medzinárodnej ekonomickej a politickej integrácie.