Žiadosti o priznanie sociálneho štipendia v akademickom roku 2020/2021 prijíma referát pre doktorandské štúdium a sociálnu starostlivosť o študentov.

 

Motivačné, prospechové a mimoriadne štipendiá EUBA

Sociálne štipendiá - Mgr. Ivana Antošová

Základné informácie o priznávaní soc. štipendií v ak. roku 2023/2024

Informácie o podávaní žiadostí o sociálne štipendium

Študentská pôžička

 

Tehotenské štipendiá (od 1. 4. 2021)

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení).

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. 

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium a prílohy sú uvedené na stránke univerzity.

Vyplnené žiadosti prijíma referát pre vedu, výskum a doktorandské štúdium - Mgr. Ivana Antošová