Profil absolventa študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy v treťom stupni štúdia je determinovaný súborom získaných vedeckých poznatkov z daného odboru tak, aby absolvent chápal danú problematiku v širšom vývojovom kontexte.

Predmetom vedeckého bádania počas štúdia je interdisciplinárne kritické vyhodnocovanie nielen ekonomických, ale i spoločenských, politických a právnych súvislostí vývoja subjektov vo svetovom hospodárskom prostredí a ich interakcie.

 

Absolvent spĺňa nasledovné kvalifikačné charakteristiky: 

 • je vybavený zásadnými teoretickými poznatkami zodpovedajúcimi medzinárodným kritériám, ktoré mu umožnia nájsť uplatnenie v národných i medzinárodných  spoločnostiach, ktoré vyžadujú komplexne pripraveného odborníka z oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov schopného riešiť zložité praktické úlohy i primerané teoretické úlohy,   
 • je všestranne pripravený vysokokvalifikovaný odborník, ktorý je schopný riešiť zložité praktické i teoretické problémy z danej oblasti. Absolventi nachádzajú uplatnenie ako vedecko-výskumní pracovníci vo výskumných inštitúciách, ako pedagogickí pracovníci v akademickom prostredí, ako riadiaci pracovníci v národných a medzinárodných inštitúciách zameraných na rozvoj medzinárodnej spolupráce a medzinárodnej ekonomickej a politickej integrácie naúrovni vyššieho manažmentu,
 • rozumie globálnym súvislostiam, ktoré majú vplyv na rozvoj jednotlivých národných ekonomík, ale i svetovej ekonomiky a svetového spoločenstva ako celku a orientuje sa v nich, pričom dokáže predikovaťna základe vedeckej analýzy možný ďalší  vývoj,    
 • nachádza uplatnenie v národných spoločnostiach na úrovni centrálnych orgánov,  vo vysokošpecializovaných médiách, v národných centrálnych inštitúciách, v inštitúciách Európskej únie a iných regionálnych alebo globálnych inštitúciách,
 • absolvent tretieho stupňa štúdia si osvojil moderné metódy vedeckého bádania a je schopný skúmať celú škálu problémov a navrhovať spôsoby ich riešenia. 

 

Ciele vzdelávania v študijnom programe:

 • osvojenie si najnovších svetových vedeckých  poznatkov v oblastiach  medzinárodnej ekonomiky, medzinárodnej politiky a medzinárodného práva,
 • osvojenie si základných  metód  vedeckej práce  a schopnosť  aplikovať   ich  v ďalšej vedeckej práci,  ale  i pri riešení  úloh v spoločenskej  praxi,
 • osvojenie si kvalifikovanej a efektívnej  práce  s medzinárodnými  databázami  a ich  vyhodnocovanie  a spracovanie  pre potreby  ďalšieho   vedeckého výskumu   ale  i spoločenskej praxe, 
 • nadobudnutie schopnosti aplikovaťteoretické poznatky na aktuálny stav vedeckého výskumu počas riešenia vlastných výskumných úloh,
 • nadobudnutie schopnosti koncepčne riešiť praktické i teoretické  úlohy,
 • schopnosť integrovať tieto poznatky do vlastných odporúčaní a zistení,
 • precizovanie štúdia dvoch cudzích jazykov, v ktorých  sa predpokladá, že okrem kvalifikovanej komunikácie  na úrovni  odborného  jazyka si  bude   študent  rozširovať  svoje poznatky  o najnovšie  poznanie   vo  svetovej  vede  v danej oblasti.

 

Hlavné vzdelávacie výstupy:

 • schopnosť širokospektrálne analyzovať  konkrétne  javy a súvislosti z danej oblasti (medzinárodných  ekonomických  vzťahov)  v makroekonomických a spoločensko-politických súvislostiach,
 • schopnosť formulovať vedecky zdôvodnené závery k jednotlivým problémom v danej oblasti,
 • schopnosť rozvíjať úroveň súčasného vedeckého poznania v odbore ekonómia a manažment, jeho jednotlivých súčastí v teoretickej i praktickej rovine a prispievať tak k rozvoju študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy,
 • schopnosť definovať originálne závery, prezentovať  argumenty a námety pri riešení konkrétnych úloh spoločenskej praxe a vedeckovýskumnej oblasti,
 • schopnosť predikovať a modelovať budúce scenáre vývoja v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov.

 

Ciele vzdelávania v oblasti VEDOMOSTÍ:

 • Príslušné vedomosti nadobudne študent tretieho stupňa štúdia naplnením požiadaviek pri absolvovaní povinných predmetov  -  medzinárodných ekonomických vzťahov,  svetovej  ekonomiky, svetovej politiky, medzinárodného ekonomického práva, metodiky vedeckej práce a dvoch svetových jazykov.
 • Pokračovanie v štúdiu cudzích jazykov prehĺbi schopnosť študenta a následne i absolventa orientovať sa v zahraničnej  vedeckej i odbornej literatúre a aktívne ju využívať pri svojich vedecko-výskumných aktivitách. Študent získa vedomosti z oblasti   širokého spektra medzinárodných ekonomických vzťahov štúdiom najmä zahraničnej vedeckej literatúry, štúdiom  ekonomických teórií zameraných na medzinárodné ekonomické vzťahy v širších súvislostiach.  
 • V rámci plnenia si povinností  pri absolvovaní  uvedených najmä  teoretických predmetov si študent osvojí vedecké metódy  práce,  s použitím ktorých bude konfrontovaný pri plnení si svojich  povinností – okrem základného štúdia predmetného obsahu  i prípravy a spracovania vedeckých výstupov z danej konkrétnej oblasti jeho vedeckého záujmu.

 

Ciele vzdelávania v oblasti ZRUČNOSTÍ:

 • Absolvent pri plnení povinností vedeckej a projektovej časti štúdia nadobudne  zručnosti spracovávať  kvalitatívne   informácie    z problematiky medzinárodných hospodárskych  vzťahov, analyzovať  ich, vyhodnocovať  a definovať  vývojové trendy.
 • Absolvent tretieho stupňa  štúdia nadobudne  počas troch (denné  štúdium), resp. štyroch rokov (externé štúdium) štúdia   zručnosti pri  získavaní,  spracovávaní  a vyhodnocovaní štatistických údajov  z medzinárodných  databáz. Bude pritom  schopný využívať kvalitatívne vedecké metódy  spracovania a tiež primerané  kvantitatívne metódy vyhodnocovania  štatistických  údajov.
 • Z hľadiská zručností bude študent schopný pri využívaní empirických dát a relevantnej metodológie riešiť zložité súvislosti z oblasti aktuálnych trendov medzinárodných ekonomických vzťahov a prezentovať samostatné riešenia, resp. bude schopný predikovať a modelovať budúce scenáre vývoja v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov. 

 

Ciele vzdelávania v oblasti KOMPETENCIÍ:

Táto časť študijného výstupu bude naplnená prípravou a obhájením projektu dizertačnej práce, absolvovaním dizertačnej skúšky a naplnením povinností vo vedeckej a tvorivej  činnosti.   Svoje kompetencie si študent zdokonalí vypracovaním dizertačnej práce a jej prezentáciou v jednotlivých fázach obhajoby.   

 • Po absolvovaní tretieho stupňa štúdia bude študent kompetentný nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri teoretickom výskume a tvorivo aplikovať teoretické poznatky pri praktickom riešení.
 • Absolvent si osvojil príslušný metodologický aparát, má prehľad o nových trendoch vývoja ekonomickej teórie,je schopný samostatnej  vedeckej práce a je pripravený stať sa expertom v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov a rozvíjať príslušný vedný odbor, k čomu ho predurčuje aj jeho jazyková vybavenosť.
 • Absolvent bude schopný  viesť vysokoodbornú diskusiu    v medzinárodnom tíme  k relevantným   problémom    z medzinárodných hospodárskych  vzťahov,  v prípade potreby   v niektorom  z dvoch  cudzích jazykov.
 • Absolvovaním povinného študijného pobytu alebo odbornej  stáže   v zahraničí   získa  absolvent   skúsenosti z komunikácie s odborníkmi z medzinárodného kultúrneho  prostredia.      

 

Povolania, na výkon ktorých je absolvent štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov:

 • Diplomat, konzul 
 • Vedúci diplomatickej misie 
 • Riadiaci pracovník (manažér) parlamentnej a vládnej agendy 
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy 
 • Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov 
 • Špecialista pre protokolárne záležitosti 
 • Špecialista zahraničnoobchodnej politiky 
 • Ekonomický analytik, prognostik 
 • Odborný asistent vysokej školy
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti výskumu a vývoja
 • Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie

 

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu:

Na základe dát môžeme konštatovať, že interdisciplinárny charakter študijného programu 3. stupňa vytvára u jeho absolventov predpoklady pre uplatnenie v rôznorodých oblastiach. Pracujú na pozíciách vedecko-pedagogických pracovníkov vysokých škôl, akademických funkcionárov, vedeckých a výskumných inštitúcií, zastávajú riadiace pozície v organizáciách tretieho sektora. Ďalej pôsobia na expertných, riadiacich a administratívnych pozíciách na ministerstvách, v Kancelárii prezidenta SR, európskych a medzinárodných inštitúciách, pracujú ako radcovia a diplomati na ambasádach. V neposlednom rade zastávajú manažérske pozície v obchodnom sektore. 

 

Absolventi

Prví študenti interného a externého doktorandského štúdia obhájili dizertačné práce a získali titul PhD. (philosophiae doctor) v roku 2004. Absolventi sa uplatnia ako odborníci v oblasti medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch štátnej správy, v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách a pod.