Profil absolventa študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy je v treťom stupni štúdia determinovaný súborom vedeckých poznatkov z danej oblasti. Predmetom vedeckého bádania je interdisciplinárna oblasť nielen ekonomiky, ale i spoločenských a politických súvislostí vývoja subjektov vo svetovom hospodárskom prostredí a vzájomných vzťahov medzi nimi. Doktorandské štúdium sa orientuje na nasledujúce okruhy poznatkov: makroekonómia, medzinárodné hospodárske vzťahy, svetová ekonomika. Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného odboru medzinárodné ekonomické vzťahy je všestranne pripravený vysokokvalifikovaný odborník, ktorý je schopný riešiť zložité praktické i teoretické problémy z danej oblasti. Absolventi nachádzajú uplatnenie ako vedeckovýskumní pracovníci v teoretických inštitúciách, ako pedagogickí pracovníci na univerzitách, ako riadiaci pracovníci v národných a medzinárodných inštitúciách zameraných na rozvoj medzinárodnej spolupráce a medzinárodnej ekonomickej a politickej integrácie. 

Absolventi

 

Prví študenti interného a externého doktorandského štúdia obhájili dizertačné práce a získali titul PhD. (philosophiae doctor) v roku 2004. Absolventi sa uplatnia ako odborníci v oblasti medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch štátnej správy, v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách a pod.