Štruktúra jednotiek študijného programu je logická a reflektuje stanovené vzdelávacie ciele. Je vypracovaná v snahe zabezpečiť, aby absolvent študijného programu získal potrebné zručnosti a kompetencie na výkon kvalifikovaného povolania. 

Vzdelávacia časť študijného programu je obsiahnutá v profilových predmetoch svetová ekonomika, medzinárodné hospodárske vzťahy, medzinárodné ekonomické právo a svetová politika. Osobitný dôraz sa kladie na metodológiu tvorby vedeckého textu. Predmety sú zabezpečované osobami, ktoré publikujú svoj originálny výskum v daných oblastiach výučby, čo vytvára predpoklady na prenos nových poznatkov z jednotlivých oblastí ekonómie, práva  a medzinárodných  vzťahov  do pedagogického procesu. Odporúčané študijné materiály sa neustále inovujú tak, aby reflektovali  najnovší  ekonomický a spoločenský  vývoj.  Pri  štúdiu  sa používajú aktuálne odborné a vedecké štúdie a články, na ktorých sú ilustrované a aplikované vedomosti a zručnosti získané na predmetoch, ktoré tvoria jadro študijného programu. Študent v 3. stupni štúdia programu medzinárodné ekonomické vzťahy zároveň vykonáva tvorivú činnosť, pri ktorej preukazuje schopnosť koncipovať, realizovať a konštruovať svoj výskum samostatne pri využití moderných vedeckých metód a zároveň pri dodržiavaní požadovaných etických princípov. 

Študijný program v 3. stupni štúdia má štandardnú dĺžku štúdia v dennej forme tri akademické roky a v externej forme štyri akademické roky (v súlade s čl. 2 Študijného poriadku EU v Bratislave).

Študijný program má určené pracovné zaťaženie študenta pre jednotlivé predmety vyjadrené v ECTS kreditoch (v súlade s čl. 7 Študijného poriadku EU v Bratislave), počet hodín kontaktnej výučby a tiež pracovnú záťaž pre študenta vyjadrenú v hodinách. Pre pracovnú záťaž študenta v hodinách platí, že jeden kredit zodpovedá 26 hod. práce študenta. Vyššie uvedené údaje sú obsiahnuté v informačných listoch jednotlivých predmetov. 

Študijný plán bol zostavený tak, aby pracovná záťaž študenta a počet hodín kontaktnej výučby umožňovali dosiahnutie  očakávaných výstupov vzdelávania študijného programu.