Načítavam stránku...

Zásady prijímacieho konania

 

Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium
na akademický rok 2018/2019

v študijnom odbore 3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy

Termín konania prijímacích skúšok na doktorandské štúdium

2. júla 2018 o 9.00 hodine

Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium sa realizuje:

– elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške sú na stránke www.euba.sk)

– tlačenou formou na predpísanom tlačive

Elektronická forma nie je povinná.

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na referát pre vedu a doktorandské štúdium FMV EU aj riadne vyplnenú prihlášku v písomnej podobe na predpísanom tlačivePrihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – 3. stupeň“.

Uchádzač je povinný vyplniť v prihláške všetky požadované údaje, s výnimkou výsledkov 2. stupňa štúdia v jednotlivých semestroch a doložiť prílohy podľa zoznamu na str. 3 formulára prihlášky.

K prihláške uchádzač priloží:

–   doklad o zaplatení poplatku spojeného s prijímacím konaním vo výške 40,- eur pri podaní prihlášky iba v tlačenej podobe a 32,- eur pri podaní prihlášky aj v elektronickej podobe (poplatok sa v prípade neúčasti na prijímacej skúške alebo po zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia). Interní zamestnanci EU v Bratislave poplatok za prijímacie konanie neplatia.

Úhradu je možné zrealizovať výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). V doklade je nutné uviesť nasledujúce údaje (platí pre úhradu zo SR alebo z krajín zapojených do SEPA): názov fakulty v tvare FMV EUBA, číslo účtu: IBAN:SK4781800000007000080671, SWIFT: SPSRSKBA, variabilný symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky, u uchádzačov bez slovenského rodného čísla uviesť dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. 2. 5. 1996 –020596), špecifický symbol: 1050002.

Na úhradu zo zahraničia (tretie krajiny nezapojené do SEPA) sa použijú identifikačné údaje: príjemca: Ekonomická univerzita v Bratislave, poznámka: FMV EUBA, číslo účtu: IBAN: SK4781800000007000080671, variabilný symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky, u uchádzačov bez rodného čísla uviesť dátum narodenia v tvare: ddmmrr,  špecifický symbol: 1050002, banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, SR, SWIFT (BIC): SPSRSKBA, sprostredkujúca banka príjemcu: VÚB, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, SR, SWIFT (BIC): SUBASKBX.

Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie! Ako doklad možno uznať výpis    z účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

–    motivačný list v štátnom jazyku,

–     životopis,

–     úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia (diplom a dodatok k diplomu). Absolventi EU v Bratislave predložia iba neoverené kópie dokladov. V prípade, že uchádzač do termínu podania prihlášky nemá doklad o ukončení 2. stupňa štúdia, priloží k prihláške potvrdenie o ukončení štúdia vydané príslušnou vysokou školou.  Overené fotokópie dokladov uchádzač predloží najneskôr v deň zápisu na štúdium,

–   uchádzač o dennú formu štúdia priloží zo študijného oddelenia fakulty, na ktorej študoval potvrdenie o celkovom študijnom priemere,

–   zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač publikoval),

–    uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval druhý stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely. O uznanie požiada písomne FMV EU v dostatočnom časovom predstihu.

    1x projekt (tézy témy) dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási v slovenskom  jazyku,

   1x projekt (tézy témy) dizertačnej práce v obidvoch svetových jazykoch, ktoré si  uchádzač vybral, t. j. spolu dva projekty v cudzích jazykoch.

Vyplnenú prihlášku spolu s ostatnými prílohami a úvodnými  projektmi dizertačnej práce v slovenskom a dvoch cudzích jazykoch doručte

do 11. júna 2018

 

na adresu: Fakulta medzinárodných vzťahov EU

referát pre vedu a doktorandské štúdium

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

(kontakt: Mgr. Renáta Balcová, tel. 02/6729 5477, miestnosť E4.27,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

 

Prijímacia skúška pozostáva z:

–  odbornej skúšky,

–  jazykovej skúšky z dvoch svetových jazykov,

Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie predpokladov uchádzača na riešenie problematiky dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. K tejto časti skúšky predkladá uchádzač projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 normostrán (formálne náležitosti: typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5, všetky okraje: 2,5 cm, literatúra podľa STN).

Obsahom jazykovej prijímacej skúšky je preverenie uvedených znalostí v zvolených svetových jazykoch, ktoré sa realizujú na základe projektu v 2 cudzích jazykoch v rozsahu 10 normostrán.


Projekt dizertačnej práce v slovenskom jazyku musí obsahovať:

–     titulný list s názvom vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov vybranej témy dizertačnej práce s podnadpisom „Návrh projektu dizertačnej práce“, meno, priezvisko a tituly uchádzača, názov študijného odboru, formu štúdia, na ktorú sa uchádzač hlási, meno, priezvisko a tituly školiteľa, rok,

–     zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov a cieľov dizertačnej práce, popis predpokladaných metód aplikovaných pri spracovaní témy dizertačnej práce,  charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú na základe odbornej literatúry.

Pre projekt dizertačnej práce v príslušnom svetovom jazyku platí podobná štruktúra.

 

Hodnotenie uchádzačov a prijímanie na doktorandské štúdium

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých menuje dekan FMV.

Jazykové skúšky vykoná uchádzač pred členom komisie z Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave.

Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Na základe hodnotenia jednotlivých uchádzačov určí poradie úspešnosti. O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhodne dekan fakulty na základe stanoviska prijímacej komisie do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže poslať dekanovi FMV EU  žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia do 8 dní od dňa jeho doručenia.

Školné a poplatky spojené s doktorandským štúdiom na EU v Bratislave upravuje interná smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave, štatúty jednotlivých fakúlt  a § 92 zákona č. 131/2002 o vysokých školách.

Záujemcov o doktorandské štúdium upozorňujeme, že podľa Internej smernice č. 10/2017 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave sa za externé doktorandské štúdium platí 1000,- eur za akademický rok.

Počet prijímaných interných študentov na doktorandské štúdium bude stanovený do termínu konania prijímacích skúšok v závislosti od určenia počtu štipendijných miest a pridelených finančných prostriedkov. Počet prijatých uchádzačov v externej forme závisí od kapacity školiteľov.

Výučba na doktorandskom štúdiu sa uskutočňuje v pracovných dňoch.

 

Témy doktorandských dizertačných prác na prijímacie konanie 2018/2019

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.:

Perspektívy energetickej spolupráce medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou

Dizertačná práca bude mať za cieľ preskúmať súčasný stav a navrhnúť predpokladané oblasti zmien a perspektívy spolupráce členských štátov Európskej únie a EÚ ako celku s Ruskou federáciou pri dodávke energetických surovín.

Výskum sa zameria na kvalitatívne zmeny v odvetví európskej a ruskej energetiky od roku 2000. Analýza bude vychádzať z dostupných štatistických údajov, ktoré by mali umožniť prognózovanie ďalšej hospodárskej spolupráce Európskej únie a Ruska v energetickom sektore. Súčasťou analýzy bude i obsah dostupných dohôd medzi obomi stranami.

Súčasťou analytickej časti bude vyhodnotenie vývoja ukazovateľov objemu dodávok energetických nosičov z Ruska a dopytu po nich v EÚ, projektov ruských spoločností na trhu členských štátov EÚ a ich ekonomického dopadu pre Európsku úniu. Súčasťou bude komparatívna analýza efektívnosti kľúčových energetických projektov na území Európskej únie (Nord Stream, Baltic Pipe, Turkish Stream, apod. oproti TANAP atď.).

Výsledkom práce bude vypracovanie súboru návrhov týkajúcich sa dôležitých otázok bilaterálnej spolupráce, zameraných na obnovu a ďalší rozvoj energetického dialógu medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou.

 Prospects for energy cooperation between the European Union and the Russian Federation

The dissertation will aim at examining the current situation and suggesting the expected areas of change and perspectives for cooperation between the Member States of the European Union and the EU with the Russian Federation in the supply of energy raw materials.

Research will focus on qualitative changes in the European and Russian energy sector since 2000. The analysis will be based on available statistical data that should allow forecasting of further economic cooperation between the European Union and Russia in the energy sector. Part of the analysis will be the content of the agreements available between the two parties.

Part of the analytical part will be an assessment of the evolution of indicators of the volume of energy supplies from Russia and their demand in the EU, Russian companies' projects on the market of the EU Member States and their economic impact on the European Union. This will include a comparative analysis of the effectiveness of key energy projects in the European Union (Nord Stream, Baltic Pipe, Turkish Stream, etc. against TANAP, etc.).

The outcome of the thesis will be the set of proposals on important bilateral cooperation issues aimed at restoring and further developing the energy dialogue between the Russian Federation and the European Union.

 

doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD.:

 Vplyv nemeckého kultúrneho prostredia na spôsob komunikácie v rámci medzinárodných ekonomických vzťahov

Predmetom skúmania doktorandskej dizertačnej práce bude vplyv rôznych kultúr (nemeckej a slovenskej) na spôsob komunikácie medzi materskou a dcérskou firmou. Teoretická báza bude spočívať v skúmaní a analýze komunikácie, jednotlivých kultúr a ich špecifík vo vzťahu k interkultúrnej komunikácii. Praktická časť práce sa zameria na výskum stratégií komunikácie medzi materskou a dcérskou firmou a bude prebiehať v konkrétnych  podmienkach na trhu.

Hlavným cieľom práce  je preskúmanie teoretických východísk a následná analýza komunikačných stratégií a spôsobov medzi nemecky hovoriacou materskou firmou a jej slovenskou dcérskou firmou.

 

Jazykový a interkultúrny aspekt negociácií v kontexte medzinárodných vzťahov

 

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.:

Miesto verejnej a ekonomickej diplomacie: mäkká moc a medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy a diplomacia sú v procese vnútornej transformácie, ovplyvnené globalizačnými tendenciami a prudkým rozvojom v oblasti informačných a komunikačných technológií. 

Cieľom práce je analýza inštitucionálnych nástrojov verejnej diplomacie a konceptu mäkkej moci v kontexte nových digitálnych médií.

 

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.:

Politicko-ekonomické aspekty medzinárodnej migrácie v súčasnom globalizovanom svete

Autor/ka sa v práci zameria na analýzu politických a ekonomických dôsledkov aktuálnej medzinárodnej migrácie na politiku národných štátov a medzinárodných organizácií. Bude hľadať súvislosti medzi migračnou vlnou  z roku 2015 a nárastom populizmu v krajinách Európskej únie. Vzhľadom na nesystémový prístup  k používaniu pojmov spojených s fenoménom medzinárodnej migrácie vo verejnej diskusii sa od doktoranda/doktorandky očakáva, že v teoretickej časti sa bude venovať precíznemu vysvetleniu nielen samotného pojmu medzinárodná migrácia, ale rovnako predstaveniu teoretických prístupov vysvetľujúcich príčiny a dôsledky medzinárodnej migrácie.  

Ekonomické nástroje potierania politického radikalizmu a extrémizmu v európskom porovnaní

 Autor/ka v práci vysvetlí rozdiely medzi radikalizmom a extrémizmom. Identifikuje prejavy oboch javov v európskych krajinách a v dominantnej časti práce sa bude venovať analýze spôsobov potierania týchto pre demokraciu nebezpečných fenoménov vo vybraných štátoch Európskej únie. Bude hľadať odpoveď nielen na otázku, aké spôsoby vlády národných štátov na potieranie politického radikalizmu a extrémizmu používajú, ale predovšetkým, či sú tieto metódy úspešné.

 

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mimoriadny profesor:

Sociálnopolitické a ekonomické dopady hybridných hrozieb na bezpečnosť Izraela –obdobie od druhej intifády (rok 2000) po súčasnosť

Dizertačná práca bude venovaná sociálnopolitickým a ekonomickým dopadom hybridných hrozieb na bezpečnosť Izraela od druhej palestínskej intifády až po súčasnosť.

Cieľom práce bude vysvetliť, ako hybridné hrozby v izraelsko-arabskom konflikte menia klasický inštitút vojny v regióne Blízkeho východu a aký to má dopad na politickú, societárnu a ekonomickú bezpečnosť Izraela a na blízkovýchodný mierový proces. Práca sa bude venovať nevojenským asymetrickým metódam, ktoré sú štátnymi  i neštátnymi aktérmi používané ako komplex politických, informačných, vojenských, humanitárnych, ekonomických, finančných, spravodajských a právnych nástrojov, a ktoré sú využívané pred začatím konfliktu a v jeho priebehu so zámerom dosiahnuť špecifický cieľ v špecifickom čase.

Postavenie islamu vo svetovom hospodárskom a politickom systéme

Narastajúca úloha islamu vo svetovej politike patrí medzi najvýraznejšie fenomény súčasných medzinárodných vzťahov. Dizertačná práca chce reflektovať potrebu podrobného vedeckého skúmania tejto problematiky v nadväznosti na dynamický rast islamu vo svetovej politike, nakoľko v našom regióne absentuje relevantná komplexná vedecká štúdia v skúmanej oblasti.

Cieľom práce je skúmanie vplyvu islamského náboženstva vo svetovej politike na základe analýzy vývojových tendencií islamského faktora v súčasných medzinárodných vzťahoch. Na základe historickej genézy a súčasného postavenia islamu vo svete v práci reflektujeme potenciál rastúceho signifikantného vplyvu islamského náboženstva v rámci budúceho medzinárodnopolitického diania. V práci sa sústreďujeme na komparatívnu analýzu islamského vektora hlavných predstaviteľov súčasného islamu vo svete, so zreteľom na historické, politické, ekonomické a bezpečnostné súvislosti.

 Efektívnosť politických a ekonomických nástrojov medzinárodného režimu nešírenia jadrových zbraní

Šírenie zbraní hromadného ničenia vo svete je aktuálnou otázkou pre mierové usporiadanie súčasných medzinárodných vzťahov. Kľúčové nástroje režimu nešírenia jadrových zbraní však v ostatnom čase prechádzajú výraznou  krízou, sú príliš roztrieštené, alebo sú problémy s ich implikáciou do praktického života.

Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať existujúce globálne nástroje, ich prínosy, ale predovšetkým limity v obmedzení šírenia jadrových zbraní a následne identifikovať možné scenáre vývoja medzinárodného režimu nešírenia jadrových zbraní.  Východiskové budú okrem základných dokumentov a zmlúv aj prípadové štúdie tzv. jadrových štátov a efektivita politických a ekonomických nástrojov využívaných na pozastavenie ich jadrových aktivít.

 

doc. Milan Kurucz, CSc.:

Ekonomické záujmy v tvorbe a realizácii zahraničnej politiky

V tradičnej analýze zahraničnej politiky ako subdisciplíny teórie medzinárodných vzťahov sa rozhodujúca pozornosť venuje mocenským činiteľom, kognitívnym aspektom a vplyvu byrokratických štruktúr.  Len zriedkavo sa skúma vplyv ekonomických faktorov na tvorbu zahraničnej politiky, vrátane ekonomických záujmov rôznych sociálnych skupín, transnárodných subjektov a podobne. Analýza vplyvu ekonomických záujmov na zahraničnú politiku umožňuje komplexnejší   pohľad na jej tvorbu a realizáciu, dáva plastickejší obraz o motívoch aktérov, ktorí do týchto procesov vstupujú.

 Vyšehradská skupina v EÚ: politické a ekonomické súvislosti

Problematika pôsobenia krajín V4 ako relatívne konzistentnej skupiny v rámci EÚ najmä v niektorých politických a hospodárskych otázkach, ale aj analýza  príčiny ich diferencovaných postojov v otázke budúcnosti  EÚ predstavuje nesporne perspektívny výskumný program.  Predmetom praktického i teoretického záujmu je  v tejto súvislosti otázka, ako ďalšie prehlbovanie európskej integrácie ovplyvní spoluprácu v rámci vyšehradskej skupiny.

  

doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD.:

Právny režim EÚ vo vzťahu k čínskym investíciám

Navrhovaná téma je zameraná na analýzu existujúceho a pripravovaného právneho rámca EÚ vo vzťahu k čínskym investíciám a jeho predpokladaného vývoja vo svetle výziev, ktoré aktuálny tok čínskych investícií do EÚ predstavuje.

Príležitosti a výzvy pre uzatvorenie Dohody o voľnom obchode medzi Taiwanom a EÚ

Cieľom práce bude analýza možnosti uzatvorenia Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Taiwanom. Predmetom výskumu budú jednotlivé právne a ekonomické aspekty tejto problematiky, postoje a možné príležitosti i riziká tak zo strany EÚ ako i Taiwanu. V neposlednom rade bude predmetom analýzy i možný vplyv takejto dohody na vývoj obchodných a investičných vzťahov EÚ a ČĽR.

Systém riešenia obchodných sporov vo WTO

Cieľom práce je analýza systému riešenia obchodných sporov vo WTO. Predmetom výskumu bude najmä analýza rozhodovacej činnosti Orgánu pre riešenie sporov s dôrazom na identifikáciu príležitostí a výziev pre využitie tohto systému rozvojovými štátmi, ktoré sú členmi WTO. 

 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.:

Ekonomické sankcie a ich vplyv na ekonomiky Ruska a EÚ

Ekonomické  sankcie sú významným  nástrojom  vo vzájomných  obchodných  vzťahoch  štátov. Účinok  ich zavedenia však môže byť dvojaký          s vplyvom tak na štát/štáty, ktoré ich uplatnia, ako aj na štát/štáty, voči ktorým sú uplatnené. Cieľom dizertačnej práce je posúdiť vplyv ekonomických sankcií uvalených západnými štátmi v roku 2014 na Ruskú federáciu a ekonomiku Ruskej federácie.

 

Energetická politika EÚ – inovácie v zelenej ekonomike

 Posun od ekonomiky, založenej na tradičnom modeli 20. storočia, k novej zelenej spoločnosti si v budúcnosti vyžiada veľké investície a nové inovácie. Prechod na zelenú ekonomiku bude znamenať efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov a dosiahnutie takého ekonomického rastu a rozvoja, ktorý zachová životné prostredie a biodiverzitu. Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať inovácie, definované ako nové idey/koncepty v ekonomickej oblasti, v zelenej ekonomike. 

 

doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.:

 Podpora exportu malých a stredných podnikov z pohľadu financovania podnikateľských aktivít a eliminácie rizík v EÚ

 Cieľom dizertačnej práce je analyzovať súčasný stav podnikateľského prostredia malých a stredných podnikov z pohľadu exportných aktivít a nových príležitostí získavania nových zákazníkov na zahraničných trhoch a navrhnúť riešenia na elimináciu rizík spojených s realizáciou exportu a na financovanie exportu MSP s využitím medzinárodných inštitucionálnych programov na podporu obchodu.

 

Posilňovanie pravidiel EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ich implementácia v SR a vo vybraných štátoch EÚ

Cieľom dizertačnej práce je definovať situáciu v prevencii boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v SR a vo vybraných štátoch EÚ, analyzovať legislatívu a zhodnotiť  účinnosť nových opatrení v tejto oblasti v SR a týchto vybraných štátoch a EÚ ako celku.

 

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.:

Ekonomické aspekty vytvárania multipolárneho usporiadania medzinárodných vzťahov na začiatku 21. storočia 

Príspevok k analýze skúmania procesov vytvárania multipolárneho usporiadania medzinárodných vzťahov na začiatku 21. storočia prostredníctvom skúmania jeho vybraných aspektov. K atribútom súčasných medzinárodných vzťahov patrí vytváranie multipolarity v nich. Tento  proces  má komplexný a  dlhodobý charakter, v  ktorom jednotliví aktéri pôsobia  protirečivo. Najvýraznejšie  sa  to  prejavuje vo vývoji
v
politickej, sociálno-ekonomickej a bezpečnostnej oblasti. Práca sa po všeobecnej charakteristike multipolarity medzinárodných vzťahov na začiatku 21. storočia ako nového typu multipolarity zameria na zmeny, ktoré súvisia s tým, že v nej bude pôsobiť minimálne jeden nezápadný aktér (superveľmoc). V tomto kontexte sa z pohľadu kritických teórií medzinárodných vzťahov budú skúmať vybrané politické, sociálno-ekonomické a bezpečnostné problémy, ktoré v týchto podmienkach vznikajú.