V akademickom roku 2024/2025 FMV EU v Bratislave ponúka uchádzačom študijný program 3. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodné ekonomické vzťahy v študijnom odbore ekonómia a manažment v dennej (3-ročnej) a externej (4-ročnej) forme štúdia. Zároveň otvárame  študijný program 3. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodné ekonomické vzťahy v anglickom jazyku v študijnom odbore ekonómia a manažment v externej (4-ročnej) forme štúdia.

Uchádzač o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave si podáva prihlášku elektronicky výhradne prostredníctvom AiS2. Presné inštrukcie k podaniu prihlášok nájdete v dokumente "Ďalšie podmienky prijatia..." nižšie, ktorý vychádza z vnútorného predpisu EU v Bratislave č. B/21/2023 Rámcové podmienky prijatia na štúdium študijných programov tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2024/2025.

Termín na podávanie prihlášok na štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia je do 7. júna 2024.

Poplatok za prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia v študijných programov v slovenskom jazyku je 40 eur. Poplatok za prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia v študijnom programe v anglickom jazyku je 90 eur.

Prijímacia skúška na 3. stupeň štúdia na FMV EU v Bratislave sa uskutoční v termíne 28. júna 2024.

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave na akademický rok 2024/2025

 

Témy dizertačných prác na prijímacie konanie na akademický rok 2024/2025

 

phd poster