FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Zloženie subodborovej komisie pre študijný program 3. stupňa štúdia medzinárodné ekonomické vzťahy na FMV EU v Bratislave

v študijnom odbore ekonómia a manažment

 

Subodborová komisia 5.1 – medzinárodné ekonomické vzťahy

  

  1. doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

       predseda

      Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

2. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.

       podpredseda

      Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 3. doc. Dr. Tomáš Imrich Profant

    Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

  4. doc. Milan Kurucz, CSc.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

  

  5. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

  6. doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD.

    Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

  

 7. doc. Mgr. Elena Kašťáková, CSc.

     Obchodná fakulta EU v Bratislave

 

 8. doc. PhDr. Radoslav Štefančík, Ph.D., MPol.

      Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 9. doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

      Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 10. Dr. habil. Ing. Eva Jančíková, PhD.

      Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 11. Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

      Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 12. prof. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M, MBA

      Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

13. doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

     Fakulta  politických  vied  a medzinárodných  vzťahov

    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

14.  prof.  Ing. Mgr.  Renáta  Pitoňáková, PhD.  

    Fakulta  sociálnych a ekonomických  vied  

   Univerzita Komenského v Bratislave

 

15. Dr. h. c. prof. Dr.  Atilla  Fábián, PhD.

    Ekonomická  fakulta 

  Šopronská univerzita v Šoproni, Šopron, Maďarsko

   

16. doc. Dr. Tamás  Czeglédy

   Ekonomická  fakulta

  Šopronská univerzita v Šoproni, Šopron, Maďarsko

  
17.  prof. Lidiia  Karpenko, DrSc.

    Regionálny  inštitút  verejnej správy Národnej akadémie  pri prezidentovi  Ukrajiny

    Odesa, Ukrajina


18.  prof. Bruno S. Sergi, PhD.

    Harvardská univerzita / Univerzita v Messine

    Spojené štáty americké / Taliansko

 19. doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

    Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave