Načítavam stránku...

Po absolvovaní študijného plánu a vypracovaní projektu dizertačnej práce sa doktorand prihlási na dizertačnú skúšku.

Spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku odovzdá doktorand na referáte pre doktorandské štúdium projekt svojej dizertačnej práce v 4 exemplároch.

Doktorand v dennej forme štúdia vykoná dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme štúdia vykoná dizertačnú skúšku najneskôr 30 mesiacov od začiatku štúdia.

Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Písomná časť spočíva vo vypracovaní projektu dizertačnej práce.

Ústna časť pozostáva z prezentovania vedomostí z oblasti poznania študijného odboru vzťahujúcej sa k skúmanej problematike, ktorú študent spracúva v dizertačnej práci. Obsahom ústnej časti dizertačnej skúšky je rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce, zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku o písomnej práci, zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov dizertačnej skúšky, určených doktorandovi v individuálnom študijnom pláne podľa zamerania tém dizertačnej práce.