Termíny dizertačných skúšok podľa Harmonogramu akademického roka 2022/23:

14. 10. 2022
9. 12. 2022
24. 2. 2023
19. 5. 2023
25. 8. 2023

 

Dizertačná skúška (kritériá podľa čl. 9, Zásady organizácie doktorandského štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave)

1. Doktorand sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr 1 mesiac pred termínom jej konania zverejneným FMV EU v Bratislave prostredníctvom systému AIS. FMV EU v Bratislave vypisuje termíny dizertačných skúšok minimálne dvakrát v príslušnom akademickom roku a zverejňuje ich v systéme AIS minimálne 2 mesiace vopred. 

2. Podmienkou prihlásenia sa na dizertačnú skúšku je absolvovanie povinností študijnej časti študijného a vedeckého plánu doktoranda a získanie 60 kreditov za študijnú časť, získanie minimálne 20 kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a odovzdanie písomného projektu dizertačnej práce. FMV EU v Bratislave môže stanoviť ďalšie podmienky pre prihlásenie sa doktoranda na dizertačnú skúšku. 

3. Dizertačná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť spočíva vo vypracovaní projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje vymedzenie teoretických základov budúceho riešenia témy dizertačnej práce, analýzu súčasného stavu poznania v danej oblasti, prezentovanie cieľov a metodických prístupov riešenia danej problematiky. Obsahom ústnej časti dizertačnej skúšky je rozprava k projektu dizertačnej práce a zodpovedanie otázok podľa tematického zamerania dizertačnej práce. 

4. Právo skúšať na dizertačnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení Vedeckou radou FMV EU v Bratislave. Najmenej dvaja členovia komisie pre dizertačné skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov. 

5. Komisia pre dizertačné skúšky má najmenej štyroch členov. Na platné rozhodnutie o výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť predsedu a aspoň dvoch členov. Ak sa niektorý z členov komisie pre dizertačné skúšky nemôže zo závažných dôvodov na skúške zúčastniť, o jeho zastúpení rozhodne na návrh predsedu subodborovej komisie dekan FMV EU v Bratislave.

6. Ak sa doktorand prihlásil na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, koná sa dizertačná skúška aj obhajoba dizertačnej práce pred komisiou, v ktorej sú proporcionálne zastúpení aj členovia určení externou vzdelávacou inštitúciou.

7. Predsedu a členov komisie pre dizertačné skúšky menuje dekan FMV EU v Bratislave na návrh predsedu subodborovej komisie z učiteľov vo funkciách profesorov, docentov a ďalších odborníkov schválených Vedeckou radou FMV EU v Bratislave. Dekan FMV EU v Bratislave menuje taktiež oponenta projektu dizertačnej práce na návrh školiteľa. 

8. Referát pre doktorandské štúdium FMV EU v Bratislave doručí všetkým členom komisie pre dizertačné skúšky projekt dizertačnej práce doktoranda s vypracovaným posudkom oponenta a zadanie záverečnej práce zo systému AIS.

9. Na neverejnom zasadnutí bezprostredne po konaní dizertačnej skúšky hodnotí komisia pre dizertačné skúšky komplexne priebeh oboch častí dizertačnej skúšky a o výsledku dizertačnej skúšky rozhodne komisia pre dizertačné skúšky väčšinou hlasov prítomných členov s uvedením hodnotenia podľa klasifikačnej stupnice stanovenej Študijným poriadkom EU v Bratislave. 

10. Doktorand, ktorý na skúške nevyhovel, môže dizertačnú skúšku opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej dizertačnej skúšky. Opakovaná dizertačná skúška sa štandardne uskutočňuje pred komisiou pre dizertačné skúšky v rovnakom zložení ako pri prvom termíne. Opakovaný neúspech na dizertačnej skúške je dôvodom na 
skončenie štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona. 

11. O dizertačnej skúške sa vyhotovuje zápis o štátnej skúške vytvorený v AIS, ktorý podpisujú všetci členovia komisie pre dizertačné skúšky, školiteľ a zapisovateľ komisie pre dizertačné skúšky. Prílohou zápisu o štátnej skúške je systémom AIS vygenerované zadanie záverečnej práce a výpis výsledkov štúdia. O vykonaní a výsledku dizertačnej skúšky vydá FMV EU v Bratislave doktorandovi písomné vysvedčenie v termíne určenom FMV EU v Bratislave. 

12. Ak sa doktorand nemôže z odôvodnených vážnych dôvodov v určenom termíne zúčastniť na dizertačnej skúške a vopred sa ospravedlní predsedovi komisie pre dizertačné skúšky, predseda mu určí náhradný termín. Neospravedlnená neúčasť doktoranda na dizertačnej skúške sa hodnotí podľa klasifikačnej stupnice hodnotením FX – nedostatočne. 

Zároveň, podľa čl. 4, bod 2, odsek f) Zásad organizácie doktoradnského štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave je doktorand povinný predložiť na publikovanie v zahraničnom vedeckom časopise zaradenom do zoznamu ABDC (Australian Business Deans Council) alebo zoznamu časopisov akceptovaných EU v Bratislave (EUBA Star Journal List) minimálne jeden vedecký článok/vedeckú stať v spolupráci so školiteľom doktoranda. Doktorand je povinný dokumentovať splnenie tejto podmienky predložením potvrdenia o prijatí článku redakciou do recenzného konania na príslušný referát pre vedu a doktorandské štúdium fakulty najneskôr v deň prihlásenia sa na dizertačnú skúšku (uznáva sa aj potvrdenie doručené autorovi elektronickou formou, resp. printscreen z edičného systému časopisu).