Dizertačná práca má charakter kvalifikačnej, vedeckej písomnej práce, v ktorej doktorand na základe priebežného výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu, ako aj vedeckých metód preukazuje schopnosť a pripravenosť samostatne vedecky a tvorivo pracovať v oblasti výskumu, resp. pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť, na riešenie teoretických i praktických problémov vedného odboru a formulovanie vlastných záverov.

Dizertačná práca môže byť spracovaná v jazyku slovenskom, českom alebo v niektorom zo svetových jazykov (so súhlasom odborovej komisie).

Pri písaní dizertačnej práce je doktorand povinný sa riadiť Internou smernicou rektora č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach a Príkazom rektora č. 5/2011 k realizácii Internej smernice č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach. Dokumenty sú k dispozícii na adrese: http://www.euba.sk/studenti/zaverecne-prace.

Dizertačná práca má obsahovať: úvod do problematiky, analýzu existujúceho stavu vedeckého poznania riešenej problematiky doma aj v zahraničí, ciele a metodiku práce, vedecké výsledky dizertanta, teoretický a praktický prínos dizertačnej práce, použitú literatúru a prílohy. V dizertačnej práci uvedie dizertant abstrakt v slovenskom a cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom alebo španielskom). Samostatnú prílohu dizertačnej práce tvorí zoznam publikovaných prác dizertanta.

Popri základných náležitostiach dizertačnej práce stanovuje Fakulta medzinárodných vzťahov EU ďalšie nasledujúce požiadavky a kritériá na tvorbu dizertačnej práce:

 • kritickú analýzu a hodnotenie vývoja spracúvanej témy v dielach domácich a zahraničných autorov,
 • aplikáciu rôznych metodologických prístupov pri vysvetľovaní predmetu skúmania,
 • uplatňovanie zásad a metód vedeckej práce pri dodržiavaní najvyšších profesionálnych štandardov s využitím informačných technológií a kvantitatívnych metód bádania,
 • formovanie originálnych názorov, stanovísk a hodnotení,
 • prezentovanie vlastných prínosov k rozvoju predmetu (disciplíny vedeckého bádania).

Odporúčaný rozsah dizertačnej práce je 4 – 6 autorských hárkov bez príloh.

Po prerokovaní dizertačnej práce na rozšírenom zasadnutí katedry doktorand zapracuje pripomienky z vedeckého zasadnutia katedry do dizertačnej práce.

Ak doktorand získa 180 kreditov v štruktúre danej odporúčaným študijným plánom a vypracuje záverečnú – dizertačnú – prácu, ktorá spĺňa všetky požiadavky, môže sa prihlásiť na obhajobu dizertačnej práce.

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce podáva doktorand najneskôr 3 mesiace pred uplynutím štandardnej dĺžky štúdia.

K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand priloží:

 • štruktúrovaný podpísaný životopis,
 • dizertačnú prácu v piatich exemplároch,
 • dizertačnú prácu na elektronickom nosiči (CD, DVD),
 • vyplnený analytický list,
 • písomné odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty na zverejnenie a sprístupnenie záverečnej práce (ak o ňu autor žiada) s uvedením súhlasného vyjadrenia dekanky FMV EU v Bratislave, doložené pred uzatvorením licenčnej zmluvy,
 • licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce uzatvorenú medzi autorom a SR v zastúpení EU v Bratislave, vytvorenú v evidencii záverečných prác v AIS, podpísanú používateľom povereným rektorom EU v Bratislave – spravidla školiteľom – a autorom vo vytlačenej forme v dvoch vyhotoveniach. Zmluva slúži pre potreby centrálneho registra záverečných prác,
 • písomné čestné vyhlásenie autora, ktorým autor preukazuje vydanie práce, alebo jej časti v rámci periodickej publikácie, alebo ako neperiodickej publikácie (ak bola záverečná práca takto vydaná) – iba cez informačný systém SEK EU v Bratislave,
 • žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania záverečnej práce, prípadne jej časti, ktorá bola vydaná v rámci periodickej publikácie, alebo neperiodickej publikácie (ak autor žiada o zastavenie verejného sprístupňovania),
 • osobitnú licenčnú zmluvu o použití diela medzi autorom a EU v Bratislave, vytvorenú v evidencii záverečných prác v AIS, podpísanú používateľom povereným rektorom EU v Bratislave a autorom aj vo vytlačenej forme v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie autora práce o nesprístupnení diela na webovom sídle EU v Bratislave (ak oň autor žiada) s uvedením dôvodov, pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela na webovom sídle EU v Bratislave. Autor môže odmietnuť udelenie licencie na sprístupnenie práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave aj bez udania dôvodu,
 • výsledok kontroly originality záverečnej práce,
 • autoreferát dizertačnej práce,
 • záznam z interného posúdenia dizertačnej práce, ktorý obsahuje vyhlásenie doktoranda o zapracovaní pripomienok z rozšíreného vedeckého zasadnutia katedry,
 • zoznam publikovaných prác doktoranda s úplnými bibliografickými údajmi a ich ohlasmi, spracovaný podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, pričom separáty publikovaných prác odovzdá doktorand príslušnému referátu fakulty tak, aby mohli byť prezenčne predložené v deň obhajoby,
 • identifikáciu výskumných projektov (číslo, názov, zodpovedný riešiteľ, doba riešenia projektu), na ktorých riešení sa doktorand podieľal,
 • posudok školiteľa na dizertačnú prácu.