Na Fakulte medzinárodných vzťahov sú na jednotlivých stupňoch štúdia v rámci študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy akreditované nasledovné študijné programy.

 

Bakalárske štúdium: Medzinárodné ekonomické vzťahy

Študijný program v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy je reprezentovaný výučbovými jednotkami v celkovej výmere min. 180 kreditov (norma ECTS). Študijný program je ukončený štátnou skúškou, jej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce. Študijný program Medzinárodné ekonomické vzťahy pozostáva zo všeobecného ekonomického základu z oblasti makroekonómie, ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, matematiky, informatiky, práva, financií, účtovníctva, medzinárodného obchodu, svetovej ekonomiky, marketingu a základov manažmentu s doplnením o poznatky zamerané na problematiku medzinárodných ekonomických vzťahov. Osobitná pozornosť je venovaná jazykovej príprave.

 

Inžinierske štúdium: Hospodárska diplomacia

Študijný program Hospodárska diplomacia je reprezentovaný výučbovými jednotkami v celkovej výmere 120 kreditov (norma ECTS). Študijný program je ukončený štátnou skúškou, jej súčasťou je obhajoba diplomovej práce. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých tém jadra študijného odboru, na základe ktorých sú spôsobilí vykonávať špecializované odborné činnosti. Osobitná pozornosť je venovaná jazykovej príprave. Absolventi druhého stupňa štúdia sú súčasne potenciálnymi manažérmi – špecialistami.

 

Profil absolventa

Absolventi sa uplatnia ako odborníci v oblasti medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch štátnej správy, v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách a pod.