Na Fakulte medzinárodných vzťahov sú na jednotlivých stupňoch štúdia v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment akreditované nasledovné študijné programy.

 

Bakalárske štúdium: Medzinárodné ekonomické vzťahy

Študijný program medzinárodné ekonomické vzťahy je reprezentovaný výučbovými jednotkami v celkovej výmere min. 180 kreditov (norma ECTS). Študijný program je ukončený štátnou skúškou, jej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce. 

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy získa primerané teoretické poznatky z medzinárodnej ekonómie, z medzinárodnej politiky a z medzinárodného práva, pričom je kladený dôraz na interdisciplinárne poňatie medzinárodných ekonomických vzťahov. Vedomosti, logické a kritické myslenie absolventa sa rozvíjajú štúdiom matematiky, účtovníctva, štatistiky, medzinárodného obchodu, financií a projektového manažmentu. Skladba vhodne navzájom nadväzujúcich predmetov  je zárukou pre získanie potrebných kompetencií a zručností a ich následnú postupnú  gradáciu a zdokonaľovanie. Absolvent prvého stupňa štúdia získa zručnosť odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. 

Absolventi prvého stupňa budú spôsobilí využívať všeobecné poznatky zo základov ekonomických, právnych a medzinárodnopolitických disciplín ako odborní pracovníci v spoločnostiach s medzinárodným presahom  prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva, vo verejnej a štátnej správe ako i v medzinárodných spoločnostiach či zastupiteľstvách cudzích štátov. Študijný program je koncipovaný spôsobom, aby absolvent získal zručnosti, ktoré mu umožnia komunikovať s kolegami v praxi a zároveň prezentovať a obhájiť svoj projektový zámer. Absolvent je kvalifikovaný pracovník na úrovni nižšieho a stredného manažmentu, ktorý  sa môže uplatniť na pracovnom trhu ako člen pracovného tímu v národnej alebo medzinárodnej spoločnosti. Nadobudnuté všeobecné, odborné i jazykové schopnosti sú predpokladom pre ďalšie  štúdium hospodárskej diplomacie a príbuzných študijných programov v druhom stupni štúdia na slovenských alebo zahraničných univerzitách. 

Absolvent študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy, získava úroveň 6 Slovenského kvalifikačného rámca.

Kvalifikačný rámec - vedomosti

 • absolvent má všeobecné vedomosti z ekonómie, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej politiky a medzinárodného práva,
 • získa veľmi dobrú odbornú jazykovú prípravu.

Kvalifikačný rámec – zručnosti:

 • absolvent vie v rámci kognitívnych zručností navrhovať, modifikovať a realizovať riešenia odborných alebo praktických problémov z oblasti medzinárodnej ekonomiky, medzinárodnej politiky a medzinárodného práva v globalizovanom meniacom sa spoločenskom prostredí,
 • vie použiť primerané metódy pri vypracovaní kvalifikovaných analýz.

Kvalifikačný rámec – kompetencie:

 • absolvent je kompetentný realizovať svoje vlastné návrhy a plniť úlohy, ktorými bude poverený  svojimi nadriadenými, v danom odbore,
 • bude schopný kriticky myslieť, abstrahovať relevantné fakty v problematike, ktorá bude predmetom jeho pracovného zaradenia - predovšetkým v medzinárodnom kolektíve alebo v národnom kolektíve v kooperácií so zahraničnými partnermi.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent štúdia pripravený v súlade s profilom absolventa:

 • Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy 
 • Odborný pracovník EURES
 • Špecialista v oblasti ekonómie 
 • Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
 • Odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
 • Projektový špecialista (projektový manažér)
 • Špecialisti v oblasti riadenia a správy

Vedomosti, kompetencie a zručnosti rozvíjané v rámci kurikula ostatných povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov vytvárajú u absolventa predpoklady pre výkon ďalších povolaní:

 • Špecialista v oblasti rozpočtu
 • Špecialista v oblasti vedy a techniky 
 • Odborný pracovník v oblasti štatistiky
 • Odborný pracovník platidiel 
 • Organizátor vzdelávacích aktivít
 • Supervízor administratívnych pracovníkov
 • Supervízor zákazníckeho centra
 • Odborný administratívny asistent
 • Úradník/úradníčka pre ľudské práva 
 • Manažér/manažérka v oblasti právnych služieb
 • Právny asistent
 • Koordinátor/koordinátorka špedičných služieb
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
 • Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)

 

Inžinierske štúdium: Hospodárska diplomacia

Študijný program hospodárska diplomacia je reprezentovaný výučbovými jednotkami v celkovej výmere 120 kreditov (norma ECTS). Študijný program je ukončený štátnou skúškou, jej súčasťou je obhajoba diplomovej práce.

Absolvent druhého stupňa štúdia študijného programu hospodárska diplomacia disponuje   rozsiahlymi  vedomosťami zo svetovej ekonomiky, medzinárodnej politiky a medzinárodného práva. Na odbornej úrovni komunikuje v troch cudzích jazykoch. Portfólio odborných predmetov je doplnené o odborné výberové predmety vyučované v niektorom cudzom jazyku čo umožňuje užšiu odbornú špecializáciu absolventa a profilovanie sa na konkrétnu oblasť. Počas  štúdia nadobudne poznatky z ďalších špecifických oblastí súvisiacich so študijným programom hospodárska diplomacia.ä

Absolventi 2. stupňa štúdia v študijnom programe hospodárska diplomacia sú spôsobilí aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky pri riešení špecifických problémov v praxi, majú hlboké vedomosti z jednotlivých oblastí študijného programu. Na základe týchto vedomostí sú   kvalifikovaní analyzovať aj špecifické otázky hospodárskej diplomacie a uplatňovať inovatívne prístupy v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov a kriticky vyhodnocovať  širšie  súvislosti  vývojových  trendov vo svetovej ekonomike i v zapojení a pôsobení Slovenskej republiky v rámci globálnych ekonomických a politických procesov.

Absolvent študijného programu hospodárska diplomacia, získava úroveň 7 Slovenského kvalifikačného rámca:

Kvalifikačný rámec - vedomosti

 • absolvent má dostatočné vedomosti z ekonómie, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej politiky a medzinárodného práva na výkon povolania v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov,
 • je schopný komunikovať v troch svetových jazykoch,
 • je pripravený na štúdium v danom odbore v treťom stupni štúdia stupni štúdia.

Kvalifikačný rámec – zručnosti:

 • absolvent je schopný negociovať, vystupovať a riadiť procesy v medzinárodnom ekonomickom prostredí vo vybraných cudzích jazykoch,
 • vie použiť primerané metódy pri vypracovaní kvalifikovaných analýz.

Kvalifikačný rámec – kompetencie:

 • absolvent je kompetentný prijímať kompetentné rozhodnutia v rámci svojho profesijného pôsobenia a rozširovať a obohacovať svoje vedomosti a zručnosti o najnovšie poznatky v oblasti medzinárodnej spolupráce,
 • je schopný aplikovať získané vedomostí vo väzbe na aktuálne prebiehajúce procesy v medzinárodnom ekonomickom i politickom prostredí v ich vzájomnej interakcii, kriticky ich vyhodnocovať a predvídať trendy ďalšieho vývoja.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent štúdia pripravený v súlade s profilom absolventa:

 • Diplomat, konzul 
 • Vedúci diplomatickej misie 
 • Riadiaci pracovník (manažér) parlamentnej a vládnej agendy 
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy 
 • Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov 
 • Špecialista v oblasti medzinárodného práva 
 • Špecialista pre protokolárne záležitosti 
 • Špecialista zahraničnoobchodnej politiky 
 • Ekonomický analytik, prognostik 

Vedomosti, kompetencie a zručnosti rozvíjané v rámci kurikula ostatných povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov vytvárajú u absolventa predpoklady pre výkon ďalších povolaní:

 • Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ 
 • Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu
 • Projektový špecialista (projektový manažér) 
 • Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
 • Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ
 • Špecialista kontroly fondov EÚ
 • Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku
 • Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných a obchodných činností
 • Špecialisti v oblasti riadenia a správy