Informácie týkajúce sa štátnych skúšok pre I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium)

Študijný program: Medzinárodné ekonomické vzťahy

Časový harmonogram

Harmonogram akademického roka 2020/21

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia v študijnom programe Medzinárodné ekonomické vzťahy pozostávajú z predmetov:

Písomná časť

 

Ústna časť

 

Otázky pre štátne skúšky

Otázky pre bakalárske štátne skúšky platné pre akademický rok 2019/2020 (.pdf) - otázky pre štátne skúšky platné v akademickom roku 2019/2020

Poznámka: Pre študentov, ktorí opakujú predmet(y) štátnej skúšky platia otázky pre štátne skúšky pre daný akademický rok, v ktorom vykonajú príslušný predmet štátnej skúšky.

 

Dôležité upozornenia:

 • štátne skúšky na FMV EU v Bratislave sa riadia Študijným poriadkom EU v Bratislave a Poriadkom pre štátne skúšky na FMV EU v Bratislave;
 • výsledok skúšky, resp. zápočtu musí byť zaznamenaný nielen v indexe študenta, ale najmä v systéme AIS, ktorý je primárnym zdrojom kontroly štúdia;
 • podmienkou účasti na štátnych skúškach z predmetov Medzinárodné vzťahy a Svetová ekonomika a na obhajobe bakalárskej práce, je úspešné absolvovanie písomnej a ústnej časti štátnej skúšky z predmetu Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku.

 

Prihlásenie na štátne skúšky - AIS - postup

 1. Otvoriť webstránku Akademického informačného systému (AIS): https://ais2.euba.sk/ais/start.do
 2. Prihlásiť sa:
  • Login: číslo ISIC karty študenta
  • Heslo: rodné číslo študenta (po načítaní sa vľavo hore objaví meno a priezvisko študenta);
 3. V ľavom stĺpci je potrebné kliknúť na "Evidencia štúdia";
 4. Následne kliknúť na Administrácia štúdia - "VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky";
 5. V dolnom okne sú tri listy: Zápisné listy - Záverečné práce - Štátne skúšky, kliknete na "Štátne skúšky" a kliknúť na ikonu "+";
 6. Otvorí sa okno s označením "Predmety štátnej skúšky";
 7. V dolnej časti v okne "Termín" kliknúť na pravej strane na šipku a vybrať termínové rozhranie štátnej skúšky. Následne v okne "Štátnicové predmety študijného plánu" je potrebné potvrdiť predmety štátnej skúšky (stĺpec "P") a potvrdiť cez "Enter" alebo hornou zelenou ikonou.
 8. Výber sa následne zobrazí v časti "Predmety termínu štátnej skúšky".

Prihlásenie a odhlásenie v systéme AIS je potrebné vykonať do termínu stanoveného v harmonograme. V prípade, že študent bude chcieť zmenu vykonať po tomto dátume, musí podať písomnú žiadosť prostredníctvom študijného oddelenia fakulty.

Zaradenie do komisie sa študent dozvie prostredníctvom AIS.

 

Poriadok pre štátne skúšky na FMV EU v Bratislave