Informácie týkajúce sa predmetu štátnej skúšky Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku (IKKaRvCJ)

Platí rovnako pre: 1. a 2. cudzí jazyk

1. Harmonogram

Upozornenie: V harmonograme akademického roka  sú pre každý predmet štátnej skúšky vyhradené dva termíny: IKKaRvCJ (január/február a máj), štátne skúšky bakalárske (máj/jún a august) a štátne skúšky inžinierske (máj/jún a august).

 

2. Prihlasovanie

Prihlasovanie na termín štátnej škúšky z predmetu Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku - júnový a augustový termín - sa bude realizovať cez akademický informačný systém (AIS). Postup:

 1. Otvoriť webstránku Akademického informačného systému (AIS): https://ais2.euba.sk/ais/start.do
 2. Prihlásiť sa:
  • Login: číslo ISIC karty študenta
  • Heslo: rodné číslo študenta (po načítaní sa vľavo hore objaví meno a priezvisko študenta);
 3. V ľavom stĺpci je potrebné kliknúť na "Evidencia štúdia";
 4. Následne kliknúť na Administrácia štúdia - "VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky";
 5. V dolnom okne sú štyri záložky: Zápisné listy - Záverečné práce - Štátne skúšky - Slávnosti štúdia, kliknete na "Štátne skúšky" a kliknúť na ikonu "+";
 6. Otvorí sa okno s označením "Predmety štátnej skúšky";
 7. V dolnej časti v okne "Termín" kliknúť na pravej strane na šipku a vybrať termínové rozhranie štátnej skúšky. Následne v okne "Štátnicové predmety študijného plánu" je potrebné potvrdiť predmety štátnej skúšky (stĺpec "P") a potvrdiť cez "Enter" alebo hornou zelenou ikonou.
 8. Výber sa následne zobrazí v časti "Predmety termínu štátnej skúšky".

Upozorňujeme, že prihlásenie a odhlásenie v systéme AIS je potrebné vykonať do termínu stanoveného v harmonograme. V prípade, že študent bude chcieť zmenu vykonať po tomto dátume, musí podať písomnú žiadosť prostredníctvom študijného oddelenia fakulty. Zaradenie do komisie sa študent dozvie prostredníctvom AIS.

 

3. Písomná časť

Celkový čas písomnej časti štátnej skúšky je 90 minút.

Písomná časť štátnej skúšky sa skladá zo 4 častí: 

 1. Rokovania.
 2. Reálie - dopĺňanie vynechaných viet v texte z ponúkaných možností podľa kontextu.
 3. Kultúra a komunikácia - z predloženého textu vypracovať príslušné úlohy.
 4. Napísať zhrnutie v cudzom jazyku z predloženého odborného ekonomického textu v slovenskom jazyku.

Hodnotenie písomnej časti štátnej skúšky:

 • Kultúra a komunikácia: 20 bodov;
 • Reálie: 20 bodov;
 • Rokovania: 35 bodov;
 • Zhrnutie textu: 25 bodov;

SPOLU: 100 bodov.

 

 

Klasifikačná stupnica písomnej časti v zmysle platného Študijného poriadku EU v Bratislave: 

Známka Bodové hodnotenie
V y h o v e l
A = výborne = 1 91 - 100
B = veľmi dobre = 1,5 81 - 90
C = dobre = 2 71 - 80
D = uspokojivo = 2,5 61 - 70
E = dostatočne = 3 51 - 60
N e v y h o v e l
FX = nedostatočne = 4 0 - 50

 

Informácia o výsledku písomnej časti štátnej skúšky

O predpokladanom termíne, kedy bude písomná časť štátnej skúšky vyhodnotená, poskytne študentom informácie gestor z príslušnej katedry cudzích jazykov bezprostredne po ukončení práce na písomnom teste. Zoznam s bodovým hodnotením a známkou sa odovzdá prodekanovi pre pedagogickú prácu FMV EU v Bratislave a študijné oddelenie fakulty výsledky písomnej časti štátnej skúšky obratom zaznamená do Akademického informačného systému - AIS, kde sa študent cez osobné prihlásenie dostane k výsledku hodnotenia. Zverejnenie výsledkov na informačnej nástenke z dôvodu ochrany osobných údajov nie je možné.

Postup ako sa dozvedieť výsledok písomnej časti štátnej skúšky

 1. Otvoriť webstránku Akademického informačného systému (AIS): https://ais2.euba.sk/ais/start.do
 2. Prihlásiť sa:
  • Login: číslo ISIC karty študenta
  • Heslo: rodné číslo študenta (po načítaní sa vľavo hore objaví meno a priezvisko študenta);
 3. V ľavom stĺpci je potrebné kliknúť na "Evidencia štúdia";
 4. Následne kliknúť na Administrácia štúdia - "VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky";
 5. V dolnom okne sú štyri záložky: Zápisné listy - Záverečné práce - Štátne skúšky - Slávnosti štúdia, treba kliknúť na "Štátne skúšky", kde v stĺpci "Hodnotenie" bude zaznamenaný výsledok. V prípade, že bude mať študent záujem dozvedieť sa aj bodové ohodnotenie, označí názov daného predmetu a cez ikonu čierneho jazdca vyberie možnosť "Otázky predmetu štátnej skúšky".

 

4. Ústna časť

Podmienkou účasti na ústnej časti je úspešné zvládnutie písomnej časti z predmetu Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku.

Okruhy tém z predmetu štátnej skúšky Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku (platí rovnako pre písomnú aj ústnu časť, pre 1. aj pre 2. cudzí jazyk):

 • Rokovania,
 • Reálie,
 • Kultúra a komunikácia.

Študent si vylosuje po jednej otázke z každého okruhu predmetu štátnej skúšky Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku. Za ústnu odpoveď získa študent jednu známku. Študent, ktorý nevyhovie z niektorého okruhu predmetu štátnej skúšky, opakuje celú ústnu časť štátnej skúšky. Známka z písomnej časti sa hodnotí osobitne.

Tézy z jednotlivých okruhov štátnej skúšky z predmetu IKKaR platné pre akademický rok 2021/2022:

 

5. Celkové hodnotenie štátnej skúšky

Výsledok z písomnej a ústnej časti z predmetu štátnej skúšky Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku bude zaznamenaný v zápise o štátnej skúške, v akademickom informačnom systéme (AIS) a v dokumente Vysvedčenie o štátnej skúške spolu s ďalšími predmetmi štátnej skúšky. Vysvedčenie o štátnej skúške podpisuje dekan fakulty.

V prípade ďalších otázok kontaktujte prodekana pre pedagogickú prácu. Informácie sú pravidelne aktualizované.