Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ZUBRO, Tetyana, Mgr., PhD.
ZUBRO, Tetyana, Mgr., PhD.
Katedra medzinárodných politických vzťahov
prodekanka pre vzdelávanie
odborná asistentka
E4.28
+421 2 6729 5478
...
Zubro_CV.pdf

Konzultačné hodiny:
Utorok 9:15 - 10:45

Diplomový seminár:
Pondelok 15:15 - 16:45

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester: Medzinárodná politika (mpol)

Zimný semester: Politické systémy krajín postsovietskeho priestoru (poskpop)

 

ZUBRO_PC.pdf
ZUBRO_VV.pdf

Informačný list predmetu

Názov predmetu v SJ POLITOLÓGIA
Zabezpečuje Mgr. Tetyana Zubro, PhD.
Obdobie štúdia predmetu I. stupeň
Forma výučby cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hod.) 0/2
Podmieňujúce predmety Slovenské a svetové dejiny, Právo
Počet kreditov 2

Spôsob hodnotenia

a skončenia predmetu

skúška
Priebežné hodnotenie Priebežné testy, prehľad aktuálnych udalostí v rámci politického systému a politických vzťahov
Záverečné hodnotenie skúška
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje slovenský
Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je objasnenie a pochopenie základných

zákonitostí politického života spoločnosti. Predmet sa zaoberá

otázkami politickej moci, politických vzťahov, politických

inštitúcií, politického systému a jeho fungovania, formami štátu a typmi vlády, straníckymi systémami, voľbami a volebnými systémami a pod. Na záver kurzu sú teoretické poznatky aplikované na politický systém SR.

Osnova predmetu
 1. Úvodný seminár
 2. Teoreticko-metodologické vymedzenie politológie (predmet, metódy skúmania, kľúčové kategórie politológie, pojem politika, politická moc)
 3. Politický systém a jeho štruktúra (podstata politického systému, delenie politických systémov, fungovanie, typológia)
 4. Štát, štátna a politická moc (pôvod štátu, základné znaky štátu, funkcie, klasifikácia štátov)
 5. Inštitucionálne prvky politického systému (politické strany, stranícke systémy, politické hnutia, nátlakové skupiny)
 6. Horizontálna deľba moci a vertikálna deľba moci (zákonodarná, výkonná, súdna moc, unitárne štáty, zložené štáty)
 7. Formy štátu a typy vlády (kritériá pre určovanie foriem štátu, monarchie, republiky, unitárne štáty, zložené štáty)
 8. Politické ideológie (fenomén politických ideológií a ich funkcií, liberalizmus, nacionalizmus, fašizmus, anarchizmus)
 9. Problematika ľudských práv (vývoj názorov a problematiky ľudských práv, pojem, obsah ľudských práv, medzinárodný systém ochrany práv)
 10. Voľby a volebné systémy (voľby, ich základné funkcie, typológia volebných systémov, volebný proces)
 11. Politický systém SR (historický vývoj štátnosti SR, sústava najvyšších štátnych orgánov SR – zákonodarná a výkonná moc)
 12. Politický systém SR (sústava najvyšších štátnych orgánov SR – súdna moc, systém politických strán v SR)
 13. Záverečné zhrnutie
Literatúra

Liďák, J., Koganová, V.: Politológia. Sofa, Bratislava 2004.

Liďák,J., Koganová,V., Leška,D. : Politické strany a hnutia na

Slovensku po roku 1989. Ekonóm, Bratislava 1999.

Liďák, J., kol.: Politické systémy (vyvoj - stav - kontexty). Vydavateľstvo: Ekonóm 2010.

Heywood, A.: Politologie. Praha, Eurolex Bohemia 2004

Ústava Slovenskej republiky.

Heywood, A.: Politická teorie. Praha, Eurolex Bohemia 2005

Liďák,J., Koganová, V., Leška, D.: Vybrané texty k štúdiu

politológie. Ekonóm, Bratislava 1997.

Fiala, P., Schubert, K.: Moderní analýza politiky. Brno, Barrister & Principal 2000

Škaloud, J.: Metodologie politické vědy. Praha, VŠE 2000

Aristoteles: Politika. Bratislava 1986.

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.

Prepojenia

Tento používateľ nemá žiadne prepojenia.