Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ZÁGORŠEKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.
ZÁGORŠEKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.
Katedra medzinárodných politických vzťahov
docentka
D4.30
+421 2 6729 5430
...
ZAGORSEKOVA_.pdf

Konzultačné hodiny
Štvrtok 11:00 - 12:30

Diplomový seminár
Pondelok 15:15 - 16:45

Vyučované predmety v AR 2017/2018

Letný semester:
Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo Vyšehradskom regióne II. (menšV4)

Zimný semester:
Filozofia (fil)
Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo Vyšehradskom regióne I. (menšV4)
Kultúry v medzinárodných vzťahoch (kmv)

ZAGORSEKOVA_PC.pdf
ZAGORSEKOVA_PC.pdf

Informačný list predmetu:

FILOZOFIA

Zabezpečuje:                                                     doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

Forma výučby:                                                  seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hod.):             0/2
Počet kreditov:                                                  4
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu:  ústna skúška
Priebežné hodnotenie:                                     povinná účasť na seminárnych cvičeniach
                                                                            samostatná práca

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je poskytnúť stručný prehľad vývoja filozofického myslenia v Európe a západnej civilizácii v porovnaní s mimoeurópskymi formami myslenia. Hlavným cieľom je motivovať študentov k porozumeniu teoretického myslenia ako východiska vedy a vedeckých metód. Tento jednosemestrový kurz filozofie, samozrejme, nemôže poskytnúť vyčerpávajúci prehľad vývoja filozofického myslenia. Preto sú jednotlivé tematické okruhy iba výberové. Zvláštnosťou tohto kurzu je, že prezentuje aj stručný vývoj filozofického myslenia na Slovensku. 

 

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do štúdia filozofie. Predmet filozofie, jej kategórie a metódy. Základné tradície vo filozofii (západná, čínska, indická).
2. Vznik a vývoj filozofie v antickej Európe. (Milétska škola, Sokrates, Platón, Aristoteles)
3. Stredoveká filozofia a teológia (Augustín, T. Akvinský, neotomizmus)
4. Renesančná filozofia (N. Macchiavelli, T. Moore)
5. Novoveká filozofia. Učenie o spoločenskej zmluve, prirodzenom práve, deľbe moci J. Locke, T. Hobbes)
6. Sociálna filozofia francúzskeho osvietenstva (J. J. Rousseau, Ch. L. Montesquieu)
7. Nemecká klasická filozofia (I. Kant, G. F. W. Hegel)
8. Filozofické východiská ekonomických teórií (A. Smith, D. Ricardo, K. Marx, J. M. Keynes)
9. Fenomenológia ( E. Husserl, J. Patočka)
10. Existencializmus a filozofická antropológia (M. Scheller, J. P. Sartre, M. Heidegger)
11. Utilitarizmus, pragmatizmus a behaviorizmus (J. Bentham, J. S. Mill, Ch. S. Peirce, W. James)
12. Pozitivizmus, neopozitivizmus a analytická filozofia (A. Comte, R. Carnap, L. Wittgenstein)
13. Postmoderná filozofia (– M. Foucault, J. P. Lyotard, J. Derrida, U, Eco)
14. Filozofia a kultúra na Slovensku – Igor Hrušovský 

 

Literatúra:

Povinná literatúra:
ZÁGORŠEKOVÁ, M. B. & ČAS, M.: Desať prednášok z filozofie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016.

Odporúčaná literatúra:
LEŠKO, V. & MIHINA, F.: Dejiny filozofie. Bratislava: IRIS, 1994.
ANTOLÓGIE Z DIEL FILOZOFOV. Bratislava: IRIS, 1997 – 2013.
STÖRIG, H. J.: Malé dějiny filosofie. Praha: Karmelitánske nakladateľství, 2000. (V PDF formáte dostupný na internete.)
ZIMMER, R.: Príbeh filozofie. Bratislava: Slovart, 2016.

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.