Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ZÁGORŠEKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.
ZÁGORŠEKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.
Katedra medzinárodných politických vzťahov
docentka
D4.30
+421 2 6729 5430
...
ZAGORSEKOVA_.pdf

Konzultačné hodiny
Pondelok 10:45 - 12:30

Diplomový seminár
Štvrtok 13:30 - 15:00

Vyučované predmety v AR 2018/2019

Letný semester:
Filozofia (fil)

Zimný semester:
Filozofia (fil)
Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo Vyšehradskom regióne I. (menšV4)
Kultúry v medzinárodných vzťahoch (kmv)

ZAGORSEKOVA_PC.pdf
ZAGORSEKOVA_PC.pdf

Informačný list predmetu:

FILOZOFIA

Zabezpečuje:                                                     doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

Forma výučby:                                                  seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hod.):             0/2
Počet kreditov:                                                  4
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu:  ústna skúška
Priebežné hodnotenie:                                     povinná účasť na seminárnych cvičeniach
                                                                            samostatná práca

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je poskytnúť stručný prehľad vývoja filozofického myslenia v Európe a západnej civilizácii v porovnaní s mimoeurópskymi formami myslenia. Hlavným cieľom je motivovať študentov k porozumeniu teoretického myslenia ako východiska vedy a vedeckých metód. Tento jednosemestrový kurz filozofie, samozrejme, nemôže poskytnúť vyčerpávajúci prehľad vývoja filozofického myslenia. Preto sú jednotlivé tematické okruhy iba výberové. Zvláštnosťou tohto kurzu je, že prezentuje aj stručný vývoj filozofického myslenia na Slovensku. 

 

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do štúdia filozofie. Predmet filozofie, jej kategórie a metódy. Základné tradície vo filozofii (západná, čínska, indická).
2. Vznik a vývoj filozofie v antickej Európe. (Milétska škola, Sokrates, Platón, Aristoteles)
3. Stredoveká filozofia a teológia (Augustín, T. Akvinský, neotomizmus)
4. Renesančná filozofia (N. Macchiavelli, T. Moore)
5. Novoveká filozofia. Učenie o spoločenskej zmluve, prirodzenom práve, deľbe moci J. Locke, T. Hobbes)
6. Sociálna filozofia francúzskeho osvietenstva (J. J. Rousseau, Ch. L. Montesquieu)
7. Nemecká klasická filozofia (I. Kant, G. F. W. Hegel)
8. Filozofické východiská ekonomických teórií (A. Smith, D. Ricardo, K. Marx, J. M. Keynes)
9. Fenomenológia ( E. Husserl, J. Patočka)
10. Existencializmus a filozofická antropológia (M. Scheller, J. P. Sartre, M. Heidegger)
11. Utilitarizmus, pragmatizmus a behaviorizmus (J. Bentham, J. S. Mill, Ch. S. Peirce, W. James)
12. Pozitivizmus, neopozitivizmus a analytická filozofia (A. Comte, R. Carnap, L. Wittgenstein)
13. Postmoderná filozofia (– M. Foucault, J. P. Lyotard, J. Derrida, U, Eco)
14. Filozofia a kultúra na Slovensku – Igor Hrušovský 

 

Literatúra:

Povinná literatúra:
ZÁGORŠEKOVÁ, M. B. & ČAS, M.: Desať prednášok z filozofie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016.

Odporúčaná literatúra:
LEŠKO, V. & MIHINA, F.: Dejiny filozofie. Bratislava: IRIS, 1994.
ANTOLÓGIE Z DIEL FILOZOFOV. Bratislava: IRIS, 1997 – 2013.
STÖRIG, H. J.: Malé dějiny filosofie. Praha: Karmelitánske nakladateľství, 2000. (V PDF formáte dostupný na internete.)
ZIMMER, R.: Príbeh filozofie. Bratislava: Slovart, 2016.

 

 

 

Informačný list predmetu:

KULTÚRY V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH

Zabezpečuje:                                                     doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

Forma výučby:                                                  seminár / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hod.):             2/2
Počet kreditov:                                                  5
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu:  ústna skúška
Priebežné hodnotenie:                                     povinná účasť na seminárnych cvičeniach
                                                                            

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky vysvetľujúce vzťahy medzi svetovými kultúrami a civilizáciami z hľadiska ich vplyvu na medzinárodné procesy. Kurz prezentuje krátky historický prehľad vývoja jednotlivých atribútov civilizácií a kultúr. Na základe kauzálnej interpretácie poukazuje na charakter identity štátov patriacich do určitých civilizačných a kultúrnych oblastí. Tento predmet nielen rozširuje profil absolventov, ale poskytuje aj informácie a poznatky využiteľné v konkrétnej praxi ako napríklad v medzikultúrnej komunikácii, hospodárskej a kultúrnej diplomacii, obchodných rokovaniach a pod.

Stručná osnova predmetu:

1.Vývoj kultúr a civilizácií v procese antropogenézy a etnogenézy

2. Všeobecná charakteristika súčasnej kultúrnej diverzity

3. Európske korene západnej civilizácie

4. Kultúrna (ne)politika EÚ

5. Kultúrna a civilizačná identita USA

6. Multikulturalizmus v Kanade

7. Kultúry Latinskej Ameriky

8. Islamizácia ako faktor identity štátov

9. Hinduizmus a budhizmus ako faktory  identity štátov

10. Konfucianizmus a jeho difúzia medzi Čínou a Japonskom

11. Židovská kultúra

12. Afrika – mozaika kultúrnej rozmanitosti

13. Výhody a nevýhody kultúrnej diplomacie

 

Literatúra:

Povinná literatúra:

HUNTINGTON, S. P.: The Clash of Civilizations. Simon & Schuster, USA 1997.

LEHMANNOVÁ, Z. a kol.: Paradigma kultúr.Vydavatelství a nakl. Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2010.

ZÁGORŠEKOVÁ, B., M.: Medzikultúrne vzťahy. EKONÓM, Bratislava 2011.

 

Odporúčaná literatúra:

GAŽOVÁ, V. Súradnice kultúry. Trnava, UCM 2003.

MATLOVIČ, R.: Geografia relígií. Prešov, Prešovská univerzita 2001.

KRUPA, V. a kol.: Geopolitické špecifiká regiónov sveta. UK Bratislava, 1999.

ALIBHAI-BROWN, Y.: True Colours. Attitudes to multiculturalism and the role of the Government. IPPR, Biddles Ltd., Great Britain, 1999.

GRÜNBERG, L.: The Mystery of Values. Atlanta, GA 2000, Amsterdam.

TAYLOR, CH. & HABERMAS, J.: Multiculturalismus. Zkoumání politiky uznání. Filosofický ústav AV, Praha 2001.

BARKER, Ch.: Slovník kulturálních studií. Portál, Praha 2006.

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.