Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ŠTEFANCOVÁ, Viera, PhDr., PhD.
ŠTEFANCOVÁ, Viera, PhDr., PhD.
Katedra medzinárodných politických vzťahov
odborná asistentka
D4.20
+421 2 6729 5421
...

Konzultačné hodiny:
Streda 13:30 - 15:00

Diplomový seminár:
Štvrtok 11:00 - 12:30

Vyučované predmety v AR 2017/2018

Letný semester: Politológia (pol)
                            Sociológia (soc)

Zimný semester: Sociológia (soc)

Informačný list predmetu

Názov predmetu v SJ POLITOLÓGIA
Zabezpečuje PhDr. Viera Štefancová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu I. stupeň
Forma výučby seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hod.) 0/2
Podmieňujúce predmety Slovenské a svetové dejiny, Právo
Počet kreditov 2

Spôsob hodnotenia

a skončenia predmetu

skúška
Priebežné hodnotenie Priebežné spracované referáty, prehľad aktuálnych udalostí v rámci politického systému a politických vzťahov
Záverečné hodnotenie skúška
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje slovenský
Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je objasnenie a pochopenie základných

zákonitostí politického života spoločnosti. Predmet sa zaoberá

otázkami politickej moci, politických vzťahov, politických

inštitúcií, politického systému a jeho fungovania, formami štátu a typmi vlády, straníckymi systémami, voľbami a volebnými systémami a pod. Na záver kurzu sú teoretické poznatky aplikované na politický systém SR.

Osnova predmetu

1 Vymedzenie politológie ako teoreticko- empirickej disciplíny

Ppredmet, metódy, vzťah k ostatným spoločensko-vedným disciplínam, kľúčové pojmy a kategórie (politika, moc – politická moc, vzťah ekonomiky a politiky)

2 Politický systém a jeho štruktúra

Podstata politického systému a jeho štruktúra, delenie politických systémov, fungovanie, typológia, komparácia politických systémov (USA, V. Brit., SRN, FR, SR, ČR)

3 Štát a politická moc.

Pôvod štátu, základné znaky štátu, funkcie štátu, klasifikácia štátu unitárny a zložený štát)

4 Politické inštitúcie

Politické strany, stranícke systémy, politické hnutia, záujmové a nátlakové skupiny

5 Deľba moci v spoločnosti

Zákonodarná, výkonná a súdna moc, vertikálna deľba)

6 Formy štátu a typy vlády

 Kritériá pre určovanie foriem štátu, Základné formy,  monarchie, republiky, prezidenská forma vlády, parlamentná

7 Politické ideológie

Vymedzenie ideológie, liberalizmus, nacionalizmus, fašizmus, anarchizmus, komunizmus

8 Občianska spoločnosť a verejná mienka

Občianska spoločnosť, verejný priestor, verejný záujem, verejná mienka

9  Ľudské práva

Vývoj  problematiky ľudských práv, obsah ľudských práv, ústavné zakotvenie, medzinárodný systém ochrany ľudských práv

10 Voľby a volebné systémy

11 Politický systém Slovenskej republiky

12 Medzinárodné vzťahy

Charakteristika medzinárodných vzťahov, typy medzinárodných vzťahovinštitucionalizácia MV, konflikt v MV, Medzinárodné organizácie

Literatúra

Liďák, J., Koganová, V.: Politológia. Sofa, Bratislava 2004.

Liďák,J., Koganová,V., Leška,D. : Politické strany a hnutia na

Slovensku po roku 1989. Ekonóm, Bratislava 1999.

Liďák, J., kol.: Politické systémy (vyvoj - stav - kontexty). Vydavateľstvo: Ekonóm 2010.

Heywood, A.: Politologie. Praha, Eurolex Bohemia 2004

Ústava Slovenskej republiky.

Heywood, A.: Politická teorie. Praha, Eurolex Bohemia 2005

Liďák,J., Koganová, V., Leška, D.: Vybrané texty k štúdiu

politológie. Ekonóm, Bratislava 1997.

Fiala, P., Schubert, K.: Moderní analýza politiky. Brno, Barrister & Principal 2000

Škaloud, J.: Metodologie politické vědy. Praha, VŠE 2000

Aristoteles: Politika. Bratislava 1986.

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.