Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ČIEFOVÁ, Michaela, Mgr.
ČIEFOVÁ, Michaela, Mgr.
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
interná doktorandka
E4.25
+421 2 6729 5475
...
CIEFOVACVSJ.pdf

Konzultačné hodiny:

Utorok: 14,00 - 15,00

alebo po dohode emailom

Vyučované predmety

-          Vybrané kapitoly z nemeckého jazyka (výberový predmet pre študentov 1. ročníka 1. stupňa štúdia)

-          Svetová ekonomika – semináre (v slovenskom i anglickom jazyku)

Taught courses

-          Selected chapters on German language (elective course for the students of the 1st grade)

-          International economics – seminars (in Slovak and English)

CIEFOVApublikacnacinnost.pdf

Oblasť výskumu a záujmu

-          Súčasný stav svetového hospodárstva

-          Národná konkurencieschopnosť

-          Demografické trendy

-          Interkultúrna problematika (interkultúrny konflikt, interkultúrna kompetencia, interkultúrne pracovisko...)

-          Charakteristika národných kultúr (kultúrne dimenzie, štandardy...)

-          Vzájomná percepcia Slovenska a Rakúska

-          Jazyková politika – význam a postavenie nemeckého jazyka v súčasnosti

-          Kontrastná lingvistika

-          Odborný jazyk nemecký a anglický (ekonomický, právnický)

-          Akademický štýl

Areas of interest and research

-          Current state of the world economy

-          National competitiveness

-          Demographical trends

-          Intercultural issues (intercultural conflict, intercultural competence, intercultural workplace...)

-          Characteristics of national cultures (cultural dimensions, standards...)

-          Mutual perception of Slovakia and Austria

-          Language policy – the significance and position of German language in the present

-          Contrastive linguistics

-          Technical German and English (business and legal language)

-          Academic style

 

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.