HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

odborná asistentka

E4.12 +421267295462

Konzultačné a úradné hodiny počas skúškového obdobia len po dohode emailom.

Úradné hodiny:

Štvrtok 07:30 – 09:00 (na konzultáciu sa treba vopred ohlásiť e-mailom)

E-mail na referát
pre zahraničné vzťahy: 
international.fmv@euba.sk