Rozvoj medzinárodnej spolupráce je jednou z hlavných priorít Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlavnou organizačnou a administratívnou zložkou v tejto oblasti je Oddelenie zahraničných vzťahov, ktoré je súčasťou rektorátu EU BA. Referát pre zahraničné vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov, ako súčasť dekanátu FMV, administratívne a organizačne zabezpečuje realizáciu predovšetkým tých medzinárodných mobilitných programov a projektov, na ktorých Ekonomická univerzita aktívne participuje, a to na fakultnej úrovni koordinácie. Referát sa vo svojej praktickej činnosti sústreďuje predovšetkým na:

  • medzinárodné programy a projekty zamerané na:
    • mobility študentov v rámci semestrálnych výmenných pobytov,
    • podporu mobilít učiteľov a zamestnancov,
  • poskytovanie informácii o ďalších možnostiach štúdia v zahraničí,
  • sprostredkovanie ponúk zaslaných zahraničnými inštitúciami a organizáciami,
  • sprostredkovanie informácii o realizovaných letných školách,
  • spoluprácu v rámci bilaterálnych zmlúv a ostatnú medziuniverzitnú spoluprácu a internacionalizáciu vzdelávania.

 

Činnosť FMV v oblasti internacionalizácie

Internacionalizácia činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej iba EU) a rovnako aj Fakulty medzinárodných vzťahov (ďalej iba FMV) predstavuje kľúčovú oblasť rozvoja univerzity a jej fakúlt tak v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie ako aj z hľadiska ich budúceho rozvoja. Medzinárodná spolupráca je významná nielen v celkovom kontexte jej rozvoja, ale aj zvlášť z hľadiska jej vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti. Rozvíjanie zahraničných vzťahov fakulty je nevyhnutnou súčasťou utvárania jej medzinárodného postavenia, pričom prináša podnety aj pre rozvoj jej vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti. Medzinárodná spolupráca fakulty sa má orientovať predovšetkým na štáty EÚ, pričom ale vzhľadom na charakter výučby a vedecko-výskumnej činnosti treba rozvíjať primerané vzťahy aj s pracoviskami v ďalších častiach Európy a sveta. Získanie kvalitných medzinárodných kontaktov prispieva aj k posilneniu postavenia fakulty v rámci Slovenska a jeho akademických i decíznych inštitúcií zaoberajúcich sa otázkami medzinárodných vzťahov. Za dominantné ciele procesu internacionalizácie EUBA sa považuje predovšetkým posilnenie medzinárodného postavenia EU v Bratislave v medzinárodných organizáciách; internacionalizácia všetkých aktivít EU v Bratislave (vzdelávacích, výskumných, manažérskych ako aj administratívnych činností) rozvíjaním doterajších aktivít, programov a projektov, ktoré sú v súlade s Bolonským procesom a nových aktivít, projektov, programov, ktoré EÚ bude rozvíjať (TEMPUS, ALFA) a do destinácií mimo Európy v rámci ERASMUS Mundus atď., vstup univerzity do prestížnych klubov CEMS a PIM a permanentná príprava na opätovnú medzinárodnú evalváciu.

V súlade s čl. 37 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave je FMV oprávnená konať v oblasti spolupráce so zahraničnými vysokými školami ako aj inými právnickými a fyzickými osobami v oblasti, v ktorej pôsobí na podklade zmlúv, ktoré uzatvorila Ekonomická univerzita v Bratislave ako právnická osoba s uvedenými subjektmi.

Činnosť FMV v oblasti internacionalizácie sa realizuje v súlade s internými koncepčnými dokumentmi, osobitne v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja FMV. Hlavnými smermi a úlohami v oblasti zahraničných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súvislosti so vstupom SR do EU schválenej kolégiom rektora EUBA vo februári 2004, Koncepciou rozvoja zahraničných vzťahov FMV prerokovanej 22.9.2006 vo Vedeckej rade fakulty a Vyhodnotením aktivít a aktualizáciou hlavných smerov a úloh FMV v oblasti medzinárodných vzťahov prerokovaných vo Vedeckej rade FMV 28.9.2007, ktoré smerujú proces internacionalizácie FMV v oblasti vzdelávania predovšetkým na intenzívnejšie zapojenie do medzinárodných programov tak v študentských (vrátane doktorandských) ako aj učiteľských mobilitách založených na bilaterálnych i multilaterálnych dohodách a v oblasti internacionalizácie v oblasti výskumu a vývoja na získanie grantu z prostriedkov EÚ a efektívne zapojenie sa do medzinárodných vedecko-výskumných projektov. Strategickým smerovaním fakulty je podpora iniciatív zameraných na participáciu na medzinárodných projektoch celoživotného vzdelávania (LLP) podporovaných a financovaných Európskou komisiou.

Zámerom vedenia fakulty je zvýšiť stupeň internacionalizácie vzdelávania a prostredníctvom využívania nových foriem výučby a jej neustálou aktualizáciou pripraviť absolventov fakulty na úspešné pôsobenie v multikultúrnom prostredí v európskom i svetovom rozmere; vytvárať predpoklady na zvýšenie záujmu študentov zo zahraničia o študijné pobyty na fakulte a dosiahnuť dvojsmernosť študentských mobilít; stimulovať záujem na rozsiahlejšie zapojenie vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty do učiteľských mobilít s ich využitím vo vyučovacom procese FMV a podporiť účasť zahraničných hosťujúcich profesorov vo výučbe; stimulovať výučbu predmetov z oblasti medzinárodných vzťahov v cudzích jazykoch; stimulovať participáciu učiteľov a katedier na medzinárodných výskumných projektoch a úlohách.

Hlavný dôraz v rozvíjaní medzinárodnej spolupráce a zahraničných vzťahov FMV sa kladie na ich systematický charakter, ktorý má prispieť aj k rozvoju pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti fakulty. Po vyhodnotení doterajších skúseností z pedagogickej činnosti fakulty sa zvýšená pozornosť venuje prepojenosti štúdia so zahraničnými univerzitami. Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy fakulty sú orientované tak, aby sa podieľali aj na úsilí univerzity o získanie členstva v prestížnych medzinárodných kluboch ekonomických univerzít.

Akademická úroveň riadenia v oblasti internacionalizácie je determinovaná líniou vzťahov prorektor pre medzinárodné vzťahy a prodekani pre zahraničné vzťahy na jednotlivých fakultách univerzity. Prorektor pre medzinárodné vzťahy je zodpovedný za koncipovanie stratégie a koncepcie zahraničných vzťahov a za plnenie všetkých úloh z toho vyplývajúcich. Je zodpovedný za všetky útvary v oblasti ZV a za plnenie všetkých strategických a operatívnych činností, ktoré tieto útvary vykonávajú. Vo vzťahu k jednotlivým fakultám prorektor pre MV predovšetkým koordinuje, usmerňuje a metodicky riadi prodekanov pre ZV na jednotlivých fakultách tak, aby boli plnené strategické a operatívne ciele univerzity v oblasti zahraničných vzťahov. Na úrovni jednotlivých fakúlt je hlavnou úlohou prodekanov pre ZV rozvíjať ZV na fakultách v súlade so strategickými zámermi univerzity. Pri plnení tejto hlavnej úlohy im prorektor vytvára podmienky, predpoklady a poskytuje podporu. Na akademickej úrovni riadenia ide teda o plnenie zahraničnej stratégie a koncepcie na úrovni univerzity a jednotlivých fakúlt. Zároveň sa týka aj priameho zabezpečovania tých zahraničných vzťahov, ktoré sa dotýkajú predovšetkým mobilít študentov (outgoing students, incoming students), mobilít učiteľov, výučby v cudzích jazykoch, prijímania zahraničných pedagógov na univerzite. Prodekani pre ZV pri zabezpečovaní úloh EU i jednotlivých fakúlt veľmi úzko spolupracujú s celouniverzitnými pracoviskami, predovšetkým s oddelením medzinárodnej mobility (OMM) a oddelením medzinárodnej spolupráce (OMS). Administratívne činnosti spojené s výkonom pôsobnosti na úseku internacionalizácie FMV zabezpečuje referát pre zahraničné vzťahy ako súčasť dekanátu FMV.

Pri vymedzení priorít v oblasti internacionalizácie fakulta vychádza aj v oblasti internacionalizácie okrem iného z predpokladu, že študijné programy fakulty svojim obsahovým zameraním zodpovedajú prebiehajúcim procesom internacionalizácie a globalizácie a pre ich zvládnutie je nevyhnutná nielen dostatočná jazyková príprava, ale aj skúsenosť zo štúdia v zahraničí a poznanie reálií regiónov, ktoré predstavujú potenciálne možnosti pracovného uplatnenia absolventov fakulty.

Aktivity FMV v oblasti zahraničných vzťahov, vrátane realizácie projektov a programov, sú zabezpečované v spolupráci s celouniverzitnými pracoviskami a orientované, v zásade na medzinárodné projekty a programy organizované EU, činnosti vyplývajúce z bilaterálnych zmlúv, spoluprácu pri výučbe odborných predmetov v cudzích jazykoch a na vlastné aktivity.

Fakulta využíva všetky dostupné, avšak limitované možnosti na realizáciu projektov študentských a učiteľských mobilít. Počet zúčastnených študentov a učiteľov v rámci programu LLP Erasmus sa každoročne zvyšuje a v prípade študentských mobilít dosahuje cca 13% všetkých študentov, ktorí absolvujú každoročne časť štúdia na zahraničných vysokých školách.

Stabilné postavenie si zachovala fakulta aj pri realizácii zahraničných ciest, zvýšil sa počet doktorandov a pedagógov, ktorí sa v zahraničí zúčastňujú na vedeckých konferenciách a rovnako počet zahraničných pedagógov, resp. ktorí absolvujú vedecko-výskumné, resp. študijné pobyty na fakulte a tiež prednášky a vystúpenia zahraničných predstaviteľov. Z hľadiska spolupráce so zahraničnými subjektmi sa fakulta zameriava na spoluprácu najmä s partnerskými inštitúciami v ČR, Poľsku a Ukrajine. Dlhodobá a permanentná je spolupráca s Reprezentatívnou kanceláriou Taiwanu v SR. Spolupráca sa sústreďuje na výmenné pobyty, účasť na medzinárodných konferenciách a v publikačnej činnosti. Podrobnejšie informácie o činnosti fakulty v oblasti internacionalizácie sú obsiahnuté v pravidelných ročných správach o činnosti fakulty.