ERASMUS+ je mobilitný program Európskej únie zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského štúdia. V rámci programu Erazmus+ je  študentom poskytnutá možnosť absolvovať Erasmus+ štúdium v EÚ, Erasmus+ štúdium mimo EÚ, Erasmus+ praktické stáže a Erasmus+ absolventské stáže.

 

 

 

VÝZVA ERASMUS+ študentská mobilita na akademický rok 2019/20


Do výberového konania na zahraničné pobyty sa môže prihlásiť študent FMV, ktorý:

1. je zapísaný na štúdium v príslušnom ročníku a stupni štúdia na FMV a
2. ktorý nemá v príslušnom semestri predmet s konečným hodnotením Fx (bez možnosti ďalšieho opravného termínu), alebo ktorý nemá z predchádzajúceho ročníka viac ako 2 prenosové predmety.

Zahraničný pobyt môže absolvovať nominovaný študent FMV, len ak:


1. splnil povinnosti predpísané študijným programom a učebným plánom v ročníku, v ktorom bol úspešne nominovaný na zahraničný pobyt (a teda má riadne absolvované a ukončené
predmety v príslušnom ročníku, ako aj prenosové predmety z predchádzajúceho ročníka), a


2. ukončil štúdium prvého stupňa a bol prijatý na druhý stupeň štúdia na FMV (platí v prípade nominovaných študentov 3. ročníka prvého stupňa štúdia).

Základné zásady výberového konania

1. Uchádzač o zahraničný pobyt predkladá prodekanovi pre zahraničné vzťahy (v tlačenej podobe, ako aj emailom):
a. dôkladne vyplnenú a odoslanú prihlášku (Student Application Form – vytlačenú z online prihlasovacieho systému www.studyabroad.sk), s uvedením semestra, v ktorom chce zahraničný pobyt absolvovať (nepodpísaná a neodoslaná prihláška cez studyabroad.sk nebude zaradená do výberového konania),
b. štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt);
c. motivačný list v slovenskom jazyku a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt);
d. výpis známok zo všetkých predmetov doterajšieho štúdia v slovenskom jazyku. Výpis známok predloží Študijné oddelenie Oddeleniu zahraničných vzťahov – študent ho nemusí predkladať samostatne.
e. predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni uchádzač absolvovať počas zahraničného pobytu na jednotlivých vysokých školách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné predmety vyučované (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu - 1x).

KONTAKT: , v tlačenej podobe možno dokumenty nechať v príslušnom priečinku prodekanky pre zahraničné vzťahy na dekanáte

2. Uchádzač o zahraničný pobyt sa zároveň zaregistruje online na webovej stránke www.studyabroad.sk

Výberová komisia nie je povinná prizvať k výberovému konaniu a osobnému pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú základné predpoklady. V prípade, ak ich výberová komisia prizve k osobnému pohovoru, má právo ich na základe uvedenia príslušného dôvodu - následne vyradiť z poradia nominovaných uchádzačov a náhradníkov.
Výberová komisia prioritne posudzuje žiadosti uchádzačov, ktorí dosiahli vážený priemer všetkých známok za doterajšie štúdium[1] - maximálne do 2,0 vrátane. Žiadosti uchádzačov, ktorí dosiahli vážený priemer všetkých známok za doterajšie štúdium nad 2,0 posudzuje v prípade, že celkový počet uchádzačov s váženým priemerom do 2,0 vrátane nedosahuje celkový počet nominovaných študentov uvedený v nasledujúcom bode (čl.5 ods. 7).

 

[1] Pre 1 ročník 1 stupňa sa posudzuje zimný semester príslušného akademického roka, pre 1 ročník 2
stupňa sa berie do úvahy zimný semester príslušného akademického roka a dodatok k diplomu z predchádzajúceho Bc. štúdia, pre ostatné ročníky – predchádzajúce štúdium plus zimný semester
príslušného akademického roka

KRITÉRIA HODNOTENIA NÁJDETE NIŽŠIE V TEXTE

PROSÍME ŠTUDENTOV, ABY SI PREŠTUDOVALI ZÁSADY ZVEREJNENÉ NA FAKULTNEJ WEBSTRÁNKE

PROSÍME ŠTUDENTOV, ABY SLEDOVALI ZVEREJNENIE DÁTUMOV OSOBNÝCH POHOVOROV

 

 

Výberová komisia hodnotí splnenie podmienok pre účasť vo výberovom konaní na základe váhy jednotlivých kritérií.  Poradie nominovaných študentov a  náhradníkov určí výberová komisia na základe súčtu dosiahnutých bodov nasledovne:


[1] Pre 1 ročník 1 stupňa sa posudzuje zimný semester príslušného akademického roka, pre 1 ročník 2 stupňa sa berie do úvahy zimný semester príslušného akademického roka a dodatok k diplomu z predchádzajúceho Bc. štúdia, pre ostatné ročníky – predchádzajúce štúdium plus zimný semester príslušného akademického roka

Kritérium Bodové ohodnotenie Obsah Forma
Študijné výsledky 20

Pre študentov na I. stupni, študijný priemer za celé uplynulé obdobie štúdia v dokončených akad. Rokoch – vážený študijný priemer všetkých predmetov za predchádzajúce obdobie

Pre študentov na II. stupni, študijný priemer zo štátnej skúšky (na základe dodatku k diplomu)

Výpis výsledkov zo štúdia, vydaný študijným oddelením.  
Jazykové znalosti 15 Spôsobilosť plynule komunikovať písomne aj ústne v jazyku prijímajúcej inštitúcie. Jazykové certifikáty, maturitná skúška z CJ, štátna skúška z CJ, odborné predmety absolvované v CJ, doklad o absolvovaní študijného pobytu / stáže v zahraničí.
Formálna stránka odovzdávaných dokumentov 5 Študent by mal prostredníctvom formálnej stránky preukázať svoj záujem o študijný pobyt. Formálna stránka štruktúrovaného životopisu a motivačného listu
Súlad študijného pobytu 10 Študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na domácej fakulte. Každá zahraničná univerzita by mala mať na svojej webovej stránke zverejnenú ponuku predmetov pre Erasmus študentov. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte. Tiež je potrebné zistiť jazyk, v akom prebieha na partnerskej univerzite výučba, aby sa predišlo komplikáciám v budúcnosti. Predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni uchádzač absolvovať počas zahraničného pobytu na jednotlivých vysokých školách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné predmety vyučované (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu).
Prejav/Osobný pohovor 30 Celostná spôsobilosť študenta reprezentovať univerzitu a krajinu, a pripravenosť vycestovať, schopnosť orientácie v podmienkach prijímajúcej krajiny, kultúrna citlivosť, zodpovednosť, flexibilita. Výberový rozhovor, schopnosť študenta reagovať, formulovať myšlienky, vyjadrovacie schopnosti v cudzom jazyku.
Motivácia 15 Motivácia študovať v zahraničí, prehľad o študijných programoch, resp. predmetoch na prijímajúcej inštitúcií, očakávania od študijného pobytu, ciele a ašpirácie študenta, prínos mobility študenta pre FMV, prínos pre vypracovanie záverečnej práce. Motivačný list, výberový rozhovor.
Mimoriadne aktivity 5

Účasť študenta na podujatiach celospoločenského významu, v študentských súťažiach,

členstvo v študentských organizáciách.

Potvrdenia o členstvách a účasti študenta.

Dodatočné informácie

 

povinnosti nominovaných študentov pred odchodom na mobilitu

 1. Po získaní akceptačného listu potvrdeného prijímajúcou univerzitou, je študent povinný kontaktovať prodekana pre zahraničné vzťahy ohľadom výberu predmetov.
 2. Prodekan pre zahraničné vzťahy môže odmietnuť potvrdiť podpisom tzv. Learning Agreement, pokiaľ u nominovaného študenta zistí nesúlad s článkom 4.
 3. Na základe tzv. Learning Agreementu potvrdeného podpisom prodekana pre zahraničné vzťahy môže študent následne požiadať o uvoľnenie zo štúdia (na predpísanom formulári prostredníctvom študijného oddelenia FMV).
 4. Študent je povinný vyplniť a nahrať pred odchodom na mobilitu do online aplikácie www.studyabroad.sk nasledujúce dokumenty:
 • -          Akceptačný list potvrdený prijímajúcou inštitúciou,
 • -          bankové údaje, ktoré je študent povinný vyplniť do systému,
 • -          tzv. Learning Agreement potvrdený všetkými stranami,
 • -          uvoľnenie zo štúdia,
 • -          cestovné poistenie/ kópia poistnej zmluvy cestovného poistenia,
 • -          platnú kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia.
 1. Žiaden študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platne podpísaného a potvrdeného tzv. Learning Agreementu a platne podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

povinnosti študentov počas mobility

 1. Študent pri každej zmene v dohodnutých predmetoch, potvrdených v Learning Agreemente, je povinný kontaktovať prodekana pre zahraničné vzťahy.
 2. Každá zmena tzv. Learning Agreementu podlieha súhlasu a podpisu prodekana pre zahraničné vzťahy.
 3. Tzv. Learning Agreement ostáva v platnosti po celú dobu študijnej mobility Erazmus+. Všetky zmeny sa zapisujú v časti nazvanej „Changes during mobility“.

povinnosti študentov po mobilite

 1. Po návrate zo študijného pobytu je študent povinný nahrať do aplikácie www.studyabroad.sk najneskôr do 10 dní po ukončení pobytu ( v prípade ak sa s koordinátorom Oddelenia medzinárodnej mobility nedohodne inak) nasledovné dokumenty:

-          Letter of Confirmation/Potvrdenie dĺžky pobytu (potvrdzuje hostiteľská univerzita),

-          Transcript of Records/Výpis známok (vystavuje hostiteľská univerzita),

-          Proof of Recognition/Uznanie predmetov (potvrdzuje domáca univerzita),

-          Správu študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey.

 

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Študenti FMV EUBA majú počas štúdia možnosť zúčastniť sa viacerých zahraničných študijných pobytov, stáží, a letných škôl.

ZAHRANIČNÉ POBYTY

 

LETNÉ A ZIMNÉ ŠKOLY

 

MOŽNOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTIPENDIÍ

 

DOMÁCE ŠTIPENDIÁ A PÔŽIČKY