ERASMUS+ je mobilitný program Európskej únie zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského štúdia. V rámci programu Erazmus+ je  študentom poskytnutá možnosť absolvovať Erasmus+ štúdium v EÚ, Erasmus+ štúdium mimo EÚ, Erasmus+ praktické stáže a Erasmus+ absolventské stáže.

 

 

Prehľad zadelenia nominovaných študentov na Erasmus+ mobilitu štúdium - 2. kolo

   

Výberová komisia hodnotí splnenie podmienok pre účasť vo výberovom konaní na základe váhy jednotlivých kritérií.  Poradie nominovaných študentov a  náhradníkov určí výberová komisia na základe súčtu dosiahnutých bodov nasledovne:


[1] Pre 1 ročník 1 stupňa sa posudzuje zimný semester príslušného akademického roka, pre 1 ročník 2 stupňa sa berie do úvahy zimný semester príslušného akademického roka a dodatok k diplomu z predchádzajúceho Bc. štúdia, pre ostatné ročníky – predchádzajúce štúdium plus zimný semester príslušného akademického roka

Kritérium Bodové ohodnotenie Obsah Forma
Študijné výsledky 20

Pre študentov na I. stupni, študijný priemer za celé uplynulé obdobie štúdia v dokončených akad. Rokoch – vážený študijný priemer všetkých predmetov za predchádzajúce obdobie

Pre študentov na II. stupni, študijný priemer zo štátnej skúšky (na základe dodatku k diplomu)

Výpis výsledkov zo štúdia, vydaný študijným oddelením.  
Jazykové znalosti 15 Spôsobilosť plynule komunikovať písomne aj ústne v jazyku prijímajúcej inštitúcie. Jazykové certifikáty, maturitná skúška z CJ, štátna skúška z CJ, odborné predmety absolvované v CJ, doklad o absolvovaní študijného pobytu / stáže v zahraničí.
Formálna stránka odovzdávaných dokumentov 5 Študent by mal prostredníctvom formálnej stránky preukázať svoj záujem o študijný pobyt. Formálna stránka štruktúrovaného životopisu a motivačného listu
Súlad študijného pobytu 10 Študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na domácej fakulte. Každá zahraničná univerzita by mala mať na svojej webovej stránke zverejnenú ponuku predmetov pre Erasmus študentov. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte. Tiež je potrebné zistiť jazyk, v akom prebieha na partnerskej univerzite výučba, aby sa predišlo komplikáciám v budúcnosti. Predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni uchádzač absolvovať počas zahraničného pobytu na jednotlivých vysokých školách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné predmety vyučované (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu).
Prejav/Osobný pohovor 30 Celostná spôsobilosť študenta reprezentovať univerzitu a krajinu, a pripravenosť vycestovať, schopnosť orientácie v podmienkach prijímajúcej krajiny, kultúrna citlivosť, zodpovednosť, flexibilita. Výberový rozhovor, schopnosť študenta reagovať, formulovať myšlienky, vyjadrovacie schopnosti v cudzom jazyku.
Motivácia 15 Motivácia študovať v zahraničí, prehľad o študijných programoch, resp. predmetoch na prijímajúcej inštitúcií, očakávania od študijného pobytu, ciele a ašpirácie študenta, prínos mobility študenta pre FMV, prínos pre vypracovanie záverečnej práce. Motivačný list, výberový rozhovor.
Mimoriadne aktivity 5

Účasť študenta na podujatiach celospoločenského významu, v študentských súťažiach,

členstvo v študentských organizáciách.

Potvrdenia o členstvách a účasti študenta.

 

Dodatočné informácie

 

povinnosti nominovaných študentov pred odchodom na mobilitu

 1. Po získaní akceptačného listu potvrdeného prijímajúcou univerzitou, je študent povinný kontaktovať prodekana pre zahraničné vzťahy ohľadom výberu predmetov.
 2. Prodekan pre zahraničné vzťahy môže odmietnuť potvrdiť podpisom tzv. Learning Agreement, pokiaľ u nominovaného študenta zistí nesúlad s článkom 4.
 3. Na základe tzv. Learning Agreementu potvrdeného podpisom prodekana pre zahraničné vzťahy môže študent následne požiadať o uvoľnenie zo štúdia (na predpísanom formulári prostredníctvom študijného oddelenia FMV).
 4. Študent je povinný vyplniť a nahrať pred odchodom na mobilitu do online aplikácie www.studyabroad.sk nasledujúce dokumenty:
 • -          Akceptačný list potvrdený prijímajúcou inštitúciou,
 • -          bankové údaje, ktoré je študent povinný vyplniť do systému,
 • -          tzv. Learning Agreement potvrdený všetkými stranami,
 • -          uvoľnenie zo štúdia,
 • -          cestovné poistenie/ kópia poistnej zmluvy cestovného poistenia,
 • -          platnú kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia.
 1. Žiaden študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platne podpísaného a potvrdeného tzv. Learning Agreementu a platne podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

povinnosti študentov počas mobility

 1. Študent pri každej zmene v dohodnutých predmetoch, potvrdených v Learning Agreemente, je povinný kontaktovať prodekana pre zahraničné vzťahy.
 2. Každá zmena tzv. Learning Agreementu podlieha súhlasu a podpisu prodekana pre zahraničné vzťahy.
 3. Tzv. Learning Agreement ostáva v platnosti po celú dobu študijnej mobility Erazmus+. Všetky zmeny sa zapisujú v časti nazvanej „Changes during mobility“.

povinnosti študentov po mobilite

 1. Po návrate zo študijného pobytu je študent povinný nahrať do aplikácie www.studyabroad.sk najneskôr do 10 dní po ukončení pobytu ( v prípade ak sa s koordinátorom Oddelenia medzinárodnej mobility nedohodne inak) nasledovné dokumenty:

-          Letter of Confirmation/Potvrdenie dĺžky pobytu (potvrdzuje hostiteľská univerzita),

-          Transcript of Records/Výpis známok (vystavuje hostiteľská univerzita),

-          Proof of Recognition/Uznanie predmetov (potvrdzuje domáca univerzita),

-          Správu študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey.

 

website university promo sk

Chceš získať pracovnú skúsenosť zo zahraničia, ale nevieš, ako nájsť tú správnu firmu pre svoju Erasmus+ stáž? Nová platforma pre Erasmus+ stáže myinternship.eu to za Teba vyrieši!

Rozmanitá ponuka stáží pre viaceré odbory – od marketingu, sales, IT, business administration, európskych projektov, medzinárodných vzťahov až po architektúru... Nové ponuky sa pridávajú každý týždeň!

Nenechaj si ujsť túto príležitosť a prihlás sa na Erasmus+ stáž ešte dnes!

…a ak stále váhaš, či stáž v zahraničí je pre Teba to pravé, nezabúdaj, že získaš cenné skúsenosti z praxe, nové kontakty, zlepšíš si komunikatívne a jazykové zručnosti – vďaka čomu budeš mať výhodu na trhu práce oproti kandidátom, ktorí pracovnú skúsenosť nemajú.

Navštív www.myinternship.eu a pozri si aktuálne otvorené pozície!

 

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Študenti FMV EUBA majú počas štúdia možnosť zúčastniť sa viacerých zahraničných študijných pobytov, stáží, a letných škôl.

ZAHRANIČNÉ POBYTY

 

LETNÉ A ZIMNÉ ŠKOLY

 

MOŽNOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTIPENDIÍ

 

DOMÁCE ŠTIPENDIÁ A PÔŽIČKY