Fakulta medzinárodných vzťahov (ďalej FMV) vznikla dekrétom rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 17. januára 2000. Pri svojom vzniku mala FMV štyri katedry a jednou z nich bola aj Katedra medzinárodných politických vzťahov (ďalej KMPV). Vedúcim KMPV bol doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. V ďalšom období bola katedra rozčlenená na Katedru politológie a Katedru humanitných vied. Dňa 1. 9. 2007 boli tieto katedry opäť zlúčené do Katedry medzinárodných politických vzťahov a vedúcim sa stal doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Funkciu vedúceho KMPV od roku 2007 vykonávali:

2007 – 2013 doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (do 31. 8. 2013) mimoriadny profesor;

2013 (od 1. 9. 2013)  – 2015 (do 31. 8. 2015) prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.;

2015 (od 1. 9. 2015)  –  doteraz doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc.

Katedra medzinárodných politických vzťahov zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa schválených študijných plánov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity. V súčasnosti Katedra medzinárodných politických vzťahov uskutočňuje výučbu podľa schválených učebných plánov v dennom bakalárskom a inžinierskom, ako aj v dennom a externom doktorandskom štúdiu na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a v bakalárskom a inžinierskom/magisterskom štúdiu na ďalších fakultách a súčastiach Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF, OF, FHI, FAJ).

Členovia Katedry medzinárodných politických vzťahov vyučujú na Fakulte medzinárodných vzťahoch bakalárskom stupni povinné predmety Politológia, Medzinárodná politika, na inžinierskom stupni Kultúry v medzinárodných vzťahochMedzinárodné vzťahy politické I. a Medzinárodné vzťahy politické II. Z výberových predmetov zabezpečujú výučbu predmetov Ústavný systém USA, Islam v premenách času, Politické systémy krajín severnej Európy, Politické systémy krajín postsovietskeho priestoru, Geopolitika, Dejiny medzinárodných vzťahov a i.

Učitelia a interní doktorandi katedry sa podieľajú aj na vedecko-výskumnej činnosti, ako aj na ďalších aktivitách FMV. V uplynulých rokov boli členovia katedry vedúcimi riešiteľmi, resp. spoluriešiteľmi  v desiatkach domácich a medzinárodých projektov.