Fakulta medzinárodných vzťahov (ďalej FMV) vznikla dekrétom rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 17. januára 2000. Pri svojom vzniku mala FMV štyri katedry a jednou z nich bola aj Katedra medzinárodných politických vzťahov (ďalej KMPV). Vedúcim KMPV bol doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. V ďalšom období bola katedra rozčlenená na Katedru politológie a Katedru humanitných vied.

Dňa 1. 9. 2007 boli tieto katedry opäť zlúčené do Katedry medzinárodných politických vzťahov a vedúcim sa stal doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Katedra medzinárodných politických vzťahov zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa schválených študijných plánov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity.  Učitelia katedry zabezpečovali výučbu povinných, povinne voliteľných i voliteľných predmetov, konkrétne na FMV EU to boli predmety: Komparácia medzinárodných systémov ochrany ľudských práv (VP), Komparácia politických systémov, Kultúry v medzinárodných vzťahoch, Medzinárodná migrácia v európskom kontexte (VP), Medzinárodné vzťahy politické I. a II., Organizácia spojených národov (VP), Rétorika a štylistika, Sociológia medzinárodných vzťahov (VP), Spravodajské služby a bezpečnosť sveta (VP) a Zahraničná politika SR (VP).

Na ďalších fakultách EU sa vyučovali voliteľné predmety: Etické minimum ekonóma, Filozofia, Hospodárska sociológia, Medzinárodné vzťahy, Metódy vedeckej práce a sociologické štúdie, Podnikateľská etika, Rétorika, Sociológia, Sociologické metódy prieskumu trhu a Úvod do logiky myslenia. Jednotlivé predmety mali modifikovanú podobu na základe zamerania študijných programov jednotlivých fakúlt EU.

V súčasnosti Katedra medzinárodných politických vzťahov uskutočňuje výučbu podľa schválených učebných plánov v dennom bakalárskom a inžinierskom, ako aj v dennom a externom doktorandskom štúdiu na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a v bakalárskom a inžinierskom/magisterskom štúdiu na ďalších fakultách a súčastiach Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF, OF, FPM, FHI, FAJ, ÚMP). Členovia katedry uskutočňovali výučbu týchto povinných a výberových predmetov:  

V slovenskom jazyku: Aktuálne otázky medzinárodných vzťahov, Blízky východ v medzinárodnej politike 1918 – 1945 (VP), Blízky východ v medzinárodnej politike 1945 – 1970 (VP), Blízky východ v medzinárodnej politike 1971 – 1990 (VP), Filozofia,  Globálna kríza na začiatku 21. storočia (VP), Islam v premenách času (VP), Kultúry v medzinárodných vzťahoch, Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti (VP), Medzinárodná politika, Medzinárodné organizácie a ich orgány, Medzinárodné politické vzťahy, Medzinárodné vzťahy politické I., Medzinárodné vzťahy politické II., Negociácie v diplomatickej praxi I., Politické systémy anglosaských krajín (VP), Politické systémy krajín Latinskej Ameriky (VP), Politické systémy severských krajín (VP), Politológia, Sociológia, Spravodajské služby a bezpečnosť sveta (VP), Stredná Ázia vo svetovej politike (VP).

V anglickom jazyku: Bezpečnostná politika (VP), Geopolitika (VP).

Výučba vo francúzskom jazyku: Aktívny predaj, Geopolitika (VP).

Výučba v ruskom jazyku: Politické systémy krajín postsovietskeho priestoru (VP).

Výučba v španielskom jazyku: Súčasná Latinská Amerika (VP), Konverzácie v španielskom jazyku (VP).

Učitelia a interní doktorandi katedry sa podieľajú aj na vedeckovýskumnej činnosti, ako aj na ďalších aktivitách FMV. V projektoch bolo temer stopercentné zastúpenie členov KMPV. V uplynulých štyroch rokov boli členovia katedry vedúcimi riešiteľmi, resp. spoluriešiteľmi  v 27 projektoch.

Funkciu vedúceho KMPV od roku 2007 vykonávali:

2007 – 2013 doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (do 31. 8. 2013) mimoriadny profesor;

2013 (od 1. 9. 2013)  – 2015 (do 31. 8. 2015) profesor PhDr. Karol Sorby, DrSc.;

2015 (od 1. 9. 2015)  –  doteraz doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc.