AUGUSTÍN Michael, Mgr., PhD.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

odborný asistent prodekan pre rozvoj
Miestnosť E4.21
E-mailová adresa
Telefón +421267295471
Životopis:
cv_augustinmichael.pdf
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 09:15 - 10:45

Diplomový seminár:

Streda 13:30 - 15:00 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety / Courses

  • Politológia / Introduction to Political Science
  • Ústavný systém USA / Constitutional system of the USA
Vedeckovýskumná činnosť:

Výskumné záujmy / Research interests

  • Political Philosophy
  • History of Political Thought
  • Theories of Democracy
  • Democratic Representation
  • France (political system and contemporary history)
Publikačná činnosť:

Vybrané publikácie / Selected publications

AUGUSTÍN, Michael (2020). Výskum demokracie v postpozitivistickej vede. O metodologických otázkach teórií demokracie. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. – Bratislava : Slovenská akadémia vied. – ISSN 1337-8163. – ISSN (online) 2585-8459. – Roč. 13, č. 2 (2020), s. 19-32. DOI: https://doi.org/10.31577/SPS.2020-2.2

AUGUSTÍN, Michael (2020). Súčasné podoby depolitizačnej praxe v súvislosti s protipandemickými opatreniami v boji s novým koronavírusom. In Medzinárodné vzťahy 2020. - Bratislava : Ekonóm. ISBN 978-80-225-4786-4. s. 24-35.

AUGUSTÍN, Michael (2017). How to escape from the dead end of post-democracy? Representation and principle of popular sovereignty. In Filosofický časopis, 2017, special Issue 1, p. 93-111. (2016: 0.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-1831. 

AUGUSTÍN, Michael - DAUBNER, Peter - LIKAVČAN, L (2017). Tri sondy do súčasnej politickej situácie na Slovensku : Politologická štúdia. In Pole, 28. marca 2017, http://poleblog.sk/tri-sondy-do-sucasnej-politickej-situacie-slovensku. ISSN 2453-9058. 

AUGUSTÍN, Michael (2017). Namiesto záveru: Urobiť zmenu opäť možnou. In DAUBNER, Peter. Metastázy globálneho kapitalizmu, Dialógy s ľavicovými intelektuálmi. - Martin : Matica slovenská, 2017, s. 125-132. ISBN 978-80-8128-182-2.

AUGUSTÍN, Michael (2016). Národný front po „normalizácii“: iný a predsa stále taký istý. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. - Trnava : UCM v Trnave, 2016, s. 144-160. ISBN 978-80-8105-826-4. 

AUGUSTÍN, Michael (2015). The market metaphor as an issue of political language and practice. In Politologický časopis, 2015, č. 3, s. 238-254. ISSN 1211-3247. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/PC2015-3-238

AUGUSTÍN, Michael (2015). (ed.) Eseje o sociálnom občianstve. Recenzenti: Jozef Lysý, Tibor Szentadrasi. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. 104 s. ISBN 978-80-558-0898-7

AUGUSTÍN, Michael (2015). Teórie demokracie v súčasnom politologickom výskume [Theory of democracy in contemporary political science research]. In Výzvy a trendy politických vied. Zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 4-16. 

AUGUSTÍN, Michael (2015). Postdemokracia: východisko alebo slepá ulička v teóriách demokracie [Post-democracy: the starting point or the dead end in the theories of democracy]. In Zborník abstraktov Kam kráčaš, demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 9.