Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Fakulty medzinárodných vzťahov sa začala profilovať v polovici 90. rokov 20. storočia v rámci Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Po založení Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2000 začala pôsobiť ako jej prvá katedra. Vzhľadom k zameraniu fakulty na medzinárodné ekonomické vzťahy a diplomacie je ťažiskovou katedrou fakulty.

Prvým vedúcim katedry bol prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. Na katedre pôsobili v minulosti okrem prof. JUDr. Ľudovíta Tótha, CSc. takí významní odborníci z odboru ako prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. a JUDr. Peter Rusiňák, PhD., ktorí výrazne dotvárali svojimi osobnosťami profil katedry.

Pedagogická a vedecko - výskumná činnosť katedry korešponduje s akreditovanými študijnými odbormi na bakalárskom štúdiu (Medzinárodné ekonomické vzťahy), na inžinierskom štúdium (Medzinárodné ekonomické vzťahy a hospodárska diplomacia (na doktorandskom štúdiu (Medzinárodné ekonomické vzťahy).

Pedagogická činnosť katedry je zameraná v rámci bakalárskeho štúdia na výučbu celouniverzitného predmetu Svetová ekonomika. Pre poslucháčov fakulty učitelia katedry zabezpečujú na bakalárskom štúdiu predmety Diplomatický protokol, Medzinárodné hospodárske vzťahy, Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov, Európska únia, Medzinárodné financovanie, Manažment projektov Európskej únie.

V rámci inžinierskeho štúdia učitelia katedry vyučujú predmety zamerané na problematiku Ekonomiky rozvojových štátov, regionálneho aspektu Svetovej ekonomiky, hospodárskych politík Európskej únie, Ekonomiky štátov Európskej únie, Diplomatického protokolu, Negociácie v diplomatickej praxi a i.

Mnohé z povinných predmetov sú v súlade s akreditáciou vyučované v niektorom zo svetových jazykov – v jazyku anglickom alebo ruskom. Vybrané voliteľné predmety je možné študovať aj jazyku nemeckom.

Učitelia katedry vedú každoročne desiatky bakalárskych a inžinierskych prác z problematiky medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. Počas existencie katedry tu absolvovali štúdium obhajobou diplomovej práce stovky študentov. Na katedre absolvovali svoje doktorandské štúdium desiatky študentov v dennej alebo externej forme štúdia nielen študenti zo Slovenskej republiky, ale i zo zahraničia. 

Vedecko – výskumná a publikačná činnosť pedagogických pracovníkov katedry je zameraná na problematiku Svetovej ekonomiky, Medzinárodných hospodárskych vzťahov a Európskej únie.

Učitelia katedry sú v súčasnosti v rámci vedecko – výskumnej činnosti zapojení do projektov v rámci VEGA, medzinárodných projektov a projektov aplikovaného výskumu.

Výsledky vedecko - výskumnej práce učiteľov i doktorandov fakulty sú publikované v stovkách vedeckých článkov v domácich i zahraničných časopisov, z ktorých mnohé sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus, v desiatkach zborníkov z domácich i zahraničných vedeckých konferencií, z ktorých tiež mnohé tiež zalistované v databáze Web of Science. Pracovníci katedry pripravili pre študentov desiatky učebníc a učebných textov.

Intenzívna je i zahraničná angažovanosť učiteľov katedry. Katedra rozvíja vzťahy s mnohými zahraničnými univerzitami, ktoré sa realizujú v podobe prednášok zahraničných kolegov pre študentov fakulty a tiež prednáškovou činnosťou učiteľov katedry na zahraničných univerzitách. Rovnako sa táto spolupráca realizuje v oblasti vedecko -výskumnej a publikačnej činnosti.