Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Fakulty medzinárodných vzťahov sa začala profilovať v polovici 90. rokov 20. storočia v rámci Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Po založení Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2000 začala pôsobiť ako jej prvá katedra. Vzhľadom k zameraniu fakulty na medzinárodné ekonomické vzťahy a diplomacie je ťažiskovou katedrou fakulty.

Prvým vedúcim katedry bol prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. Na katedre pôsobili v minulosti okrem prof. JUDr. Ľudovíta Tótha, CSc. takí významní odborníci z odboru ako prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. a JUDr. Peter Rusiňák, PhD., ktorí výrazne dotvárali svojimi osobnosťami profil katedry. Do 31. augusta 2022 katedru viedla Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. Súčasným vedúcim katedry je doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť katedry korešponduje s akreditovanými študijnými programami na bakalárskom štúdiu (Medzinárodné ekonomické vzťahy), na inžinierskom štúdium (Medzinárodné ekonomické vzťahy a hospodárska diplomacia (na doktorandskom štúdiu (Medzinárodné ekonomické vzťahy).

Pedagogická činnosť katedry je zameraná v rámci bakalárskeho štúdia na výučbu predmetu Svetová ekonomika, Medzinárodné hospodárske vzťahy, Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov a Európska únia.

V rámci inžinierskeho štúdia učitelia katedry vyučujú predmety zamerané na problematiku medzinárodných finančných inštitúcií a medzinárodných finančných vzťahovekonomík rozvojových štátov, regionálneho aspektu svetovej ekonomiky, hospodárskych politík Európskej únie, či predmety ako Ekonomika štátov Európskej únie, Diplomatický protokol, Negociácie v diplomatickej praxi a i.

Učitelia katedry vedú každoročne desiatky bakalárskych a inžinierskych prác z problematiky medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. Počas existencie katedry tu absolvovali štúdium obhajobou diplomovej práce stovky študentov. Na katedre absolvovali svoje doktorandské štúdium desiatky študentov v dennej alebo externej forme štúdia nielen študenti zo Slovenskej republiky, ale i zo zahraničia. 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť pedagogických pracovníkov katedry je zameraná na problematiku Svetovej ekonomiky, Medzinárodných hospodárskych vzťahov a Európskej únie.

Učitelia katedry sú v súčasnosti v rámci vedecko-výskumnej činnosti zapojení do projektov v rámci VEGA, medzinárodných projektov a projektov aplikovaného výskumu.

Výsledky vedecko-výskumnej práce učiteľov i doktorandov fakulty sú publikované v stovkách vedeckých článkov v domácich i zahraničných časopisov, z ktorých mnohé sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus, v desiatkach zborníkov z domácich i zahraničných vedeckých konferencií, z ktorých tiež mnohé tiež zalistované v databáze Web of Science. Pracovníci katedry pripravili pre študentov desiatky učebníc a učebných textov.

Intenzívna je i zahraničná angažovanosť učiteľov katedry. Katedra rozvíja vzťahy s mnohými zahraničnými univerzitami, ktoré sa realizujú v podobe prednášok zahraničných kolegov pre študentov fakulty a tiež prednáškovou činnosťou učiteľov katedry na zahraničných univerzitách. Rovnako sa táto spolupráca realizuje v oblasti vedecko -výskumnej a publikačnej činnosti.