PROFIL KATEDRY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

Katedra medzinárodného práva vznikla následne po založení Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v roku 2000.

Jej prvou vedúcou bola doc. JUDr. Katarína Válková, CSc., neskôr sa stal vedúcim katedry prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., JUDr. Lucia Hurná, PhD., následne katedru opäť viedol prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. V súčasnosti je vedúcou katedry Dr.habil. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, LL.M PhD.

Katedra svojou činnosťou zabezpečuje rozvoj myslenia a poznatkov študentov Fakulty medzinárodných vzťahov EU v súlade s profilom absolventa či už bakalárskeho, magisterského a tiež i doktorandského štúdia.

Predmety, ktorých výučbu katedra zabezpečuje, sú:

-          Medzinárodné obchodné právo,

-          Medzinárodné ekonomické právo,

-          Právo Európskej únie,

-          Medzinárodné právo verejné I.,

-          Medzinárodné právo verejné II.,

-          Medzinárodné trestné právo,

-          Právo WTO.

Pracovníci katedry sa vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti zameriavajú na riešenie problémov spojených s medzinárodnou bezpečnosťou, riešením sporov, či už v ekonomickej, politickej, alebo právnej oblasti, rozvojom diplomatického a konzulárneho práva, posilňovaním a zdokonaľovaním humanitárneho práva a tiež otázkami právnej úpravy využívania vzdušného a kozmického priestoru.

Katedra rozvíja vzťahy s domácimi i zahraničnými vysokými školami. Naši pracovníci prednášali a prednášajú na univerzitách v Poľsku, Rusku, Číne, Thajsku a Maďarsku.

Spolupráca sa tiež rozvíja so zahraničnými univerzitami pri riešení vedeckých úloh a v publikačnej činnosti.