PROFIL KATEDRY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

Katedra medzinárodného práva vznikla následne po založení Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v roku 2000.

Jej prvou vedúcou bola doc. JUDr. Katarína Válková, CSc., neskôr sa stal vedúcim katedry prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., JUDr. Lucia Hurná, PhD., a v súčasnosti je opäť prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Katedra svojou činnosťou zabezpečuje rozvoj myslenia a poznatkov študentov Fakulty medzinárodných vzťahov EU v súlade s profilom absolventa či už bakalárskeho, magisterského a tiež i doktorandského štúdia.

Predmety, ktorých výučbu katedra zabezpečuje, sú:

-          Medzinárodné obchodné právo,

-          Medzinárodné ekonomické právo,

-          Právo Európskej únie,

-          Medzinárodné právo verejné I.,

-          Medzinárodné právo verejné II.,

-          Medzinárodné trestné právo,

-          Právo WTO.

Pracovníci katedry sa vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti zameriavajú na riešenie problémov spojených s medzinárodnou bezpečnosťou, riešením sporov, či už v ekonomickej, politickej, alebo právnej oblasti, rozvojom diplomatického a konzulárneho práva, posilňovaním a zdokonaľovaním humanitárneho práva a tiež otázkami právnej úpravy využívania vzdušného a kozmického priestoru.

Katedra rozvíja vzťahy s domácimi i zahraničnými vysokými školami. Naši pracovníci prednášali a prednášajú na univerzitách v Poľsku, Rusku, Číne, Thajsku a Maďarsku.

Spolupráca sa tiež rozvíja so zahraničnými univerzitami pri riešení vedeckých úloh a v publikačnej činnosti.