Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave vznikla v roku 2000 ako vtedy najmladšia fakulta Ekonomickej univerzity. Pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť medzinárodných ekonomických vzťahov. Hlavným poslaním FMV EU v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa odbornú prípravu a zvládnutie problematiky medzinárodných hospodárskych vzťahov, svetovej ekonomiky, medzinárodného práva, medzinárodných politických vzťahov, Európskej únie, problémov súčasnej diplomatickej praxe, diplomatického protokolu. Osobitná pozornosť je venovaná jazykovej príprave. Na fakulte sú na jednotlivých stupňoch štúdia v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment akreditované nasledovné študijné programy:

  • bakalárske štúdium: medzinárodné ekonomické vzťahy;
  • inžinierske štúdium: hospodárska diplomacia;
  • doktorandské štúdium: medzinárodné ekonomické vzťahy.

Absolventi sa uplatnia ako odborníci v oblasti medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch štátnej správy, v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách a pod.