V akademickom roku 2023/2024 FMV EU v Bratislave ponúka uchádzačom študijný program 3. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodné ekonomické vzťahy v študijnom odbore ekonómia a manažment v dennej (3-ročnej) a externej (4-ročnej) forme štúdia.

Uchádzač o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave si podáva prihlášku elektronicky výhradne prostredníctvom AiS2. Presné inštrukcie k podaniu prihlášok nájdete v dokumente "Ďalšie podmienky prijatia..." nižšie, ktorý vychádza z vnútorného predpisu EU v Bratislave č. B/5/2022 Rámcové podmienky prijatia na štúdium študijných programov tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2023/2024.

Termín na podávanie prihlášok na štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia je do 9. júna 2023.

Poplatok za prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia je 32 Eur.

Prijímacia skúška na 3. stupeň štúdia FMV EU v Bratislave sa uskutoční v termíne 30. júna 2023.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave na akademický rok 2023/2024

 

Témy dizertačných prác na prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.