Členmi Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Predsedom VR FMV EU je dekan, ktorý na základe príslušných predpisov členov VR FMV vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu FMV EU v Bratislave.

 

Členovia Vedeckej rady FMV EU v Bratislave

Predseda vedeckej rady

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

dekan FMV EU v Bratislave

 

Interní členovia Vedeckej rady

Ing. Kristína Baculáková, PhD.

prodekanka pre rozvoj FMV EUBA

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

FMV EU v Bratislave

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc.

FMV EU v Bratislave

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

predseda AS FMV EU v Bratislave

Dr. habil. Ing. Eva Jančíková, PhD.

FMV EU v Bratislave

doc. Milan Kurucz, CSc.

FMV EU v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

FMV EU v Bratislave

doc. Dr. Tomáš Imrich Profant 

FMV EU v Bratislave

 

Externí členovia Vedeckej rady

J. E. Ing. Oľga Algayerová, MBA, MA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ing. Eva Ivanová, CSc.

dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity v Trenčíne

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA

dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave