Členmi Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Predsedom VR FMV EU je dekan, ktorý na základe príslušných predpisov členov VR FMV vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu FMV EU v Bratislave.

 

Členovia Vedeckej rady FMV EU v Bratislave

Predseda vedeckej rady

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

dekan FMV EU v Bratislave

 

Interní členovia Vedeckej rady

Ing. Kristína Baculáková, PhD. 

prodekanka pre zahraničné vzťahy FMV EU v Bratislave

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

FMV EU v Bratislave

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc.

FMV EU v Bratislave

Mgr. Samuel Goda, PhD. 

prodekan pre rozvoj FMV EU v Bratislave

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

predseda AS FMV EU v Bratislave

Dr. habil. Ing. Eva Jančíková, PhD.

FMV EU v Bratislave

doc. Milan Kurucz, CSc.

FMV EU v Bratislave

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

1. prodekanka, prodekanka pre vedu, výskum a DŠ FMV EU v Bratislave

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

FMV EU v Bratislave

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

FMV EU v Bratislave

Mgr. Tetyana Zubro, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie FMV EU v Bratislave

 

Externí členovia Vedeckej rady

J. E. Ing. Oľga Algayerová, MBA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

prof. Dr. Attila Fábián, PhD.

rektor Západomaďarskej univerzity v Šoproni, Maďarská republika

Ing. Ivan Korčok

minister Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

prodekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne