Členmi Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Predsedom VR FMV EU je dekan, ktorý na základe príslušných predpisov členov VR FMV vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu FMV EU v Bratislave.

 

Členovia Vedeckej rady FMV EU v Bratislave

Predseda vedeckej rady

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

dekan FMV EU v Bratislave

 

Interní členovia Vedeckej rady

Mgr. Michael Augustín, PhD. 

štatutárny zástupca dekana, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium FMV EU v Bratislave (poverený vedením)

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

FMV EU v Bratislave

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc.

FMV EU v Bratislave

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

predseda AS FMV EU v Bratislave

JUDr. Klaudia Hraníková Pyteľová, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy FMV EU v Bratsislave

Dr. habil. Ing. Eva Jančíková, PhD.

FMV EU v Bratislave

doc. Milan Kurucz, CSc.

FMV EU v Bratislave

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

FMV EU v Bratislave

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

FMV EU v Bratislave

Mgr. Tetyana Zubro, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie FMV EU v Bratislave

 

Externí členovia Vedeckej rady

J. E. Ing. Oľga Algayerová, MBA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

prof. Dr. Attila Fábián, PhD.

rektor Západomaďarskej univerzity v Šoproni, Maďarská republika

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Mykola Palinčák, PhD.

dekan Fakulty medzinárodných ekonomických vzťahov, Užhorodská národná univerzita, Ukrajina