Načítavam stránku...

Kolégium dekanky je poradným orgánom dekanky fakulty. Členmi kolégia sú podľa čl. 14, ods. 10 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave dekan, prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, predseda AS FMV EU, zástupca odborov, zástupca Študentského parlamentu FMV EU a ďalší podľa rozhodnutia dekanky.

 

Členmi kolégia dekanky FMV EU v Bratislave sú: 

 • Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.
  dekanka, vedúca Katedry medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
 • doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. - mim. prof.
  I. prodekan a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, vedúci Katedry medzinárodných politických vzťahov
 • PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.
  prodekan pre pedagogickú prácu
 • JUDr. Klaudia PYTEĽOVÁ, PhD.
  poverená vedením referátu pre zahraničné vzťahy
 • Ing. Mikuláš ČERNOTA, PhD.
  prodekan pre rozvoj fakulty
 • Ing. Emília NOVÁKOVÁ
  tajomníčka fakulty
 • doc. Ing. Eva JANČÍKOVÁ, PhD.
  predsedníčka Akademického senátu
 • prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc.
  vedúci Katedry medzinárodného práva
 • Ing. Leonid RANETA, PhD.
  zástupca odborov
 • Kristína VASEKOVÁ
  predsedníčka Študentského parlamentu FMV EU 
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?